MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.96

Standard

Nr.95 ended with: “I went to the mill feeling excited that this was now ours. With a happy heart I walked into the building but became suddenly utterly shocked……!” (See richardandmarina.net).

The times we had looked at the mill before had been nice days, or at least dry days, but today it was pouring rain. It seemed to come down with buckets. I parked the car and ran in so as to not get too wet. Once inside I looked around and could hardly believe what I saw, there was water almost everywhere. In the large hall there were small puddles, while water dripped from the ceiling. In the round room, the water was running down the walls. I went into the house and there the water wasn’t coming from above, but from below. Groundwater was slowly creeping up the walls. It all looked sickening! I walked around and took another look. My happiness was gone in no time and a terrible sadness and discouragement settled in. I had no desire to see anymore, left the building and drove home, in a very down mood, wondering whether we had made a mistake in renting this place.

Once home I told my wife about it and she was shocked too. I went upstairs to my study and sat down in sort of a daze. But then the thought came to take God’s word. I was reading in the Dutch Bible in Micah and came to chapter 2, where the last sentence of verse 12 hit me right on. It looked like it was written in bold, “Het zal er gonzen van mensen.” The English Bible says, ““The place will throng with people.” The Dutch word “Gonzen,” means “Buzz” or “Hum”, actually, like the sound one hears standing close to a beehive. I instinctively knew this was for me; this was God’s word for me at this time. You may wonder how I knew that, well I just knew, there was that inner witness of the Spirit. And sure enough, in the years to come this word would be fulfilled as hundreds of people again and again were present to see many, many new Christians baptized in that mill. But some strange things also happened at times at those baptisms……..! (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.96

Standard

Nr.95 eindigde met: “Toen naar de molen met een gevoel van opwinding dat dit gebouw nu van ons was. Met een blij hart stapte ik de molen binnen en stond toen verschrikkelijk geschrokken stil…….!” (Zie richardandmarina.net).

De keren dat we de molen bezichtigd hadden was het altijd mooi weer geweest, of minstens droog, maar nu regende het pijpenstelen, het scheen met bakken uit de hemel te vallen. Ik parkeerde mijn auto en rende naar binnen om maar niet te nat te worden. Eenmaal binnen kon ik mijn ogen niet geloven, bijna overal was er water. In de grote zaal stonden er overal plasjes terwijl het water van het plafond droop. In de ronde ruimte liep het water langs de muren naar beneden. Ik ging kijken in het huis en daar kwam het water niet van boven maar van beneden. Grondwater kroop langzaam de muren op, het was een zielig gezicht. Ik keek nog eens rond en de moed zakte me in de schoenen. Mijn blijdschap was weg en een geweldige droefheid kwam over mij terwijl ontmoediging mijn hart vulde. Ik had geen zin om nog verder te kijken en ging naar huis mij afvragende of we wel de juiste beslissing genomen hadden om dit gebouw te huren.

Thuisgekomen deed ik mijn verhaal aan mijn vrouw die ook gechoqueerd was. Ik liep de trap op naar mijn studeerkamer en ging zitten met een soort gevoel van verdoving. Maar toen greep de gedachte mij om Gods woord te nemen. Ik was in mijn Bijbellezing bij Micha gekomen en las nu hoofdstuk 2 waar de laatste zin van vers 12 mij geweldig trof, het leek wel in vette letters gedrukt, “Het zal er gonzen van mensen.” Het woord gonzen deed mij denken aan het geluid dat men hoort bij een bijenkorf. Ik wist instinctief dat deze woorden op dit ogenblik voor mij bedoeld waren. U vraagt zich af hoe ik dit wist? Ik wist het gewoon, het was de innerlijke stem van de Heilige Geest. En ja hoor, deze woorden gingen in vervulling toen er later, keer op keer honderden mensen aanwezig waren om getuigen te zijn van de doop van vele nieuwe christenen in die molen. Maar er gebeurden gedurende die doopdiensten wel eens wat rare dingen…..……! (Ga naar Overpeinzingen).

 

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.95

Standard

Nr.94 ended with: “We had a time of prayer and then someone mentioned that the old Windmill, close to the center of the town, was for rent. An old dilapidated Windmill as church building,,,,,,?”

A new church in Beerse? It had been on my heart for some time; don’t forget we believed that the Lord had led us to Belgium to build churches, not buildings, even though they became necessary too, but gatherings or assemblies of true born again believers. The words of Jesus in Matthew 16:18b, were always on my mind, “I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it.” My constant prayer was, “Lord, build your church.” I firmly believed that this was the purpose for our being in this country. I was also convinced that planting churches was the best and fastest way of evangelizing the world, notice the apostle Paul’s ministry, and also the best way to change the world, as Christians are the salt of the earth and the light of the world, Matt.5:13-14, and are built up in local churches. So my heart was thrilled when people in and around Beerse became Christians. And through these Christians I came in contact with people further east in the province of Limburg, but that is for later.

We went to talk to the owner of the mill, who gave us the key to go and look at it. The sails/blades had been taken off, but the large round tower was still there. There were several stories with a good size round room on the main floor and also a large hall, which could seat close to 200 people. There were also living quarters, a house with two bedrooms. But the whole place was in bad shape and a lot of fixing would have to be done, yet we saw it had tremendous potential. We looked at the place a couple of times and then after much prayer we agreed to rent it. The next Monday morning I drove from Antwerp to sign the contract and get the key from the owner. I went to the mill feeling excited that this was now ours. With a happy heart I walked into the building but became suddenly utterly shocked……! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.95

Standard

Nr.94 eindigde met: “We hielden een tijd van gebed en toen merkte iemand op dat de oude Molen in Beerse, tamelijk dicht bij het centrum te huur was. Een oude vervallen Molen als kerkgebouw………?

Een nieuwe gemeente/kerk in Beerse? Ik had het al enige tijd op mijn hart; vergeet niet dat wij geloofden dat de Heer ons naar België geleid had om gemeenten/kerken te stichten, niet zozeer gebouwen, ook al werden die noodzakelijk, maar vergaderingen van echte wedergeboren christenen. De woorden van Jezus in Mattheüs 16:18b waren voortdurend in mijn gedachten, “Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.” Mijn aanhoudend gebed was, “Heer, bouw Uw gemeente.” Ik was er zeker van dat dit het doel was van ons verblijf in dit land. Ik was ook overtuigd dat het stichten van gemeenten de beste en snelste manier was om de wereld te evangeliseren, zie de apostel Paulus’ bediening, en ook om de wereld te veranderen, omdat christenen het zout der aarde en het licht van de wereld zijn, Matt.5:13-14, en opgebouwd worden in plaatselijke gemeenten. En daarom was mijn hart zo ontroerd toen mensen in en om Beerse tot de Heer kwamen. En door deze christenen kwam ik in contact met mensen verder oostwaarts in de provincie Limburg, maar dat is voor later.

Enkelen van ons gingen met de eigenaar van de molen spreken. Hij gaf ons de sleutel zodat we het konden gaan bezichtigen. De wieken waren er af, maar de grote ronde toren stond er nog. Er waren verscheiden verdiepingen, gelijkvloers een grote ronde kamer en ook een tamelijk grote “zaal” waarin wel zo’n 200 mensen zouden kunnen zitten. Er was ook een woonplaats aan verbonden, een huis met twee slaapkamers. De hele constructie was in slechte conditie en er zou veel werk gedaan moeten worden, maar we zagen dat er grote mogelijkheden waren. We bekeken de plaats enkele malen en na veel gebed besloten om het te huren. De volgende maandagmorgen reed ik van Antwerpen naar de huisbaas om het contract te tekenen en de sleutel te ontvangen. Toen naar de molen met een gevoel van opwinding dat dit gebouw nu van ons was. Met een blij hart stapte ik de molen binnen en stond toen verschrikkelijk geschrokken stil…….! (Ga naar Overpeinzingen).

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.94

Standard

Nr.93 ended with: “I said to her very quietly, “When you don’t read God’s word to listen to Him, He will not listen to you, in fact your prayers offend Him.” I saw her face turn white as the Holy Spirit pricked her heart…………..!”

Two weeks later after some Bible studies and serious talks, she accepted the Lord Jesus into her heart and became a true born again Christian! Yes, the word of God is powerful! Jeremiah 23:29 says, “Is not My word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces.” I have seen hardened hearts broken before the Lord and coming to Jesus. I have seen God’s word burning up arguments and hearts humbled and bowed before Him. In Ephesians 6:17 it says that the word of God is like a sword and it cuts into hearts, as it did on the day of Pentecost when Peter preached in the power of the Holy Spirit that God had raised up the Jesus whom they had crucified. People were “cut to the heart” and came to repentance and faith. I saw this happen with this woman, how wonderful to experience the power of God’s word. And I have witnessed this happen again and again.

Many a time when talking to some, I have asked them whether they were Christians. When they answered with “yes”, I then asked them whether they read the Bible. Almost always the answer would be “no.” I would then show them John 8:47 where Jesus says, “He that is of God hears (reads) God’s word. Therefore you do not hear (read), because you are not of God.” Many a time I have seen the Holy Spirit “cutting these folk to the heart.”

But now back to Beerse. As a number people started becoming Christians, it became evident that a church should be started here. One evening when we were together with a good group of young believers, we talked about this and the need for a building to meet in. We had a time of prayer and then someone mentioned that the old Windmill, close to the centre of the town, was for rent. An old dilapidated Windmill as church building……? (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.94

Standard

Nr.93 eindigde met: “Ik zei heel stilletjes tegen haar, “Als u Gods woord niet leest om naar Hem te luisteren, zal Hij ook niet naar u luisteren, in feite walgt Hij van uw gebed.” Ik zag hoe ze wit werd in haar gezicht doordat de Heilige Geest haar in het hart trof………!”

Twee weken later na enkele Bijbelstudies en ernstige gesprekken, nam zij de Heer Jezus aan en werd een ware wedergeboren christen! Ja, Gods woord is krachtig! In Jeremia 23:29 staat er, “Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?” Ik heb geharde harten verbroken zien worden voor de Heer en tot Hem zien komen. Ik heb Gods woord argumenten zien opbranden en harten zien vernederd worden en voor Hem gebogen. In Efeziers 6:17 staat er dat Gods woord als een zwaard is en het treft ons in ons hart, zoals dat gebeurde op de Pinksterdag toen Petrus predikte in de kracht van de Heilige Geest, dat God de Jezus die zij gekruisigd hadden, opgewekt had. De mensen werden “diep in hun hart getroffen” en kwamen tot bekering en geloof. Ik zag dit gebeuren met deze vrouw, geweldig hoe krachtig Gods woord is. Vele malen heb ik dit zien gebeuren.

Heel dikwijls als ik met mensen in gesprek was, heb ik hen gevraagd of ze christen waren. Als ze bevestigend antwoordden vroeg ik hen of ze de Bijbel lazen. Bijna altijd was het antwoord negatief. Dan toonde ik hen Johannes 8:47, waar Jezus zegt, “Wie uit God is, hoort (leest) de woorden Gods; daarom hoort (leest) gij niet, omdat gij uit God niet zijt.” Keer op keer heb ik gezien hoe mensen “diep in hun hart getroffen” werden.

Terug nu naar Beerse. Omdat er toch een aantal mensen tot geloof kwamen, werd het evident dat er een gemeente moest komen. Op een avond toen we met een goede groep jonge gelovigen samen waren, spraken we hierover en ook over de nood aan een gebouw om in samen te komen. We hielden een tijd van gebed en toen merkte iemand op dat de oude Molen in Beerse, tamelijk dicht bij het centrum te huur was. Een oude vervallen Molen als kerkgebouw………? (Ga naar Overpeinzingen).

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.93

Standard

Nr.92 ended with: “How is it with you, has there been a revolution in your heart?” (See richardandmarina.net).

Besides the church in Antwerp, there were now also two weekly Bible studies, one in Beerse and one in a town about 8 km east. It was amazing how more and more people came to know the Lord, especially family members and friends of the people in the second study. Yet, we did not do any “evangelism” as it is usually done. We did not go from door to door; we did not have tent meetings or campaigns, except a couple film evenings. How then did people come? Through the ones who had come to know the Lord. Let me put it this way, the changed lives of the truly converted people drew the attention of others who then became interested. The most powerful testimony on earth and the most powerful witness is the changed life of a truly converted person, someone who has surrendered to the Lord Jesus and is filled with His Spirit and joy.

How does that come to pass? Through the power of the Word of God and the Spirit of God, who works in answer to prayer. My wife and I had been praying for years and I had also spent many, many hours with a friend praying. Besides that, we had a wonderful home church in Canada with many praying people. We also travelled through a large part of Canada, everywhere visiting churches and encouraging people to pray for our upcoming ministry in Europe. Once in Belgium we started preaching the Word of God and I discovered again the power of God’s Word, not only in meetings, but also in speaking personally to people. I remember visiting a Catholic lady and asking her whether she read the Bible. She said she didn’t but she prayed a lot all day. I showed her Proverbs 28:9, “One who turns away his ear from hearing (reading) the law (God’s word)), even his prayer is an abomination.” I said to her very quietly, “When you don’t read God’s word to listen to Him, He will not listen to you, in fact your prayers offend Him.” I saw her face turn white as the Holy Spirit pricked her heart…………..!. (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.93

Standard

Nr.92 eindigde met: “En hoe staat het met u, heeft er al een revolutie in uw hart plaats gevonden?” (Zie richardandmarina.net).

Behalve de gemeente in Antwerpen hadden we nu ook twee Bijbelstudies, één in Beerse en de andere in een plaatsje ongeveer 8 km verder. Het was echt wonderlijk meer en meer mensen tot de Heer te zien komen, voornamelijk familieleden en vrienden van de mensen in de tweede studie. En dat, terwijl wij geen echte “evangelisatie” deden, zoals dat gewoonlijk gedaan wordt. We gingen niet langs de deuren, hielden geen tentsamenkomsten of campagnes, behalve enkele filmavonden. Hoe kwamen de mensen dan? Door degenen die de Heer hadden leren kennen. Laat me het zo zeggen, de levens van de mensen die werkelijk bekeerd werden, veranderden op zulke wijze dat het de aandacht van anderen trok. Het krachtigste getuigenis op aarde is het veranderde leven van een waarlijk bekeerde mens, iemand die zich volledig aan de Heer heeft overgegeven en vervuld is met Gods Geest en vreugde.

Hoe kan dit gebeuren? Door de kracht van het Woord van God en de Geest van God, die werkt in antwoord op gebed. Mijn vrouw en ik hadden al jaren gebeden en ik had ook vele, vele uren met een vriend doorgebracht in gebed. Daarbij hadden wij een fantastische thuisgemeente in Canada met veel biddende mensen. We waren ook door een groot gedeelte van Canada gereisd, overal gemeenten bezoekende om christenen op te roepen tot gebed voor onze toekomstige bediening in Europa. Eenmaal in België, begon ik Gods Woord te prediken en ontdekte ik opnieuw de kracht van dat Woord, niet alleen in samenkomsten maar ook in persoonlijke gesprekken met mensen. Ik herinner me dat ik een katholieke vrouw bezocht en haar vroeg of ze de Bijbel las. Ze antwoordde dat ze dat niet deed maar dat ze wel heel veel bad. Ik toonde haar Spreuken 28:9, “Wie zijn oor afwendt van het horen (lezen) der wet (Gods woord), diens gebed zelfs is een gruwel.” Ik zei heel stilletjes tegen haar, “Als u Gods woord niet leest om naar Hem te luisteren, zal Hij ook niet naar u luisteren, in feite walgt Hij van uw gebed.” Ik zag hoe ze wit werd in haar gezicht doordat de Heilige Geest haar in het hart trof………! (Ga naar Overpeinzingen).

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.92

Standard

Nr.91 ended with: I continued, “I agree wholeheartedly with you, what we need is a total turn around and the overthrow of the present government and the setting up of a new one. There is only one thing on which we differ…….!” (See richardandmarina.net).

I saw many curious looks as they wondered what was coming. I repeated, “I agree with you, we need a total turn around and the overthrow of the present government and the setting up of a new one. The only thing we differ on is where this should take place; you say in the capital, Brussels, while I say right here, pointing at my chest, in our hearts. We need a total turn around here and the overthrow of the present “I” government and the setting up of the government of Jesus Christ. This is what will change us and the world. When man was originally created under God’s government, he rebelled and resisted God’s government, setting up his own. “Self” became and still is the ruler. And there are so many “Self’s” or “I’s” in the world, all wanting to be number one. That’s what’s wrong with this world and the only way to really change it is, to turn back to God and allow Him to be King. Man’s rebellion has separated him from God, from the source of all good.

Thank God, He didn’t give up on us, but continued to love us and sent His Son to pay for our sins and remove the wall of separation. As I was speaking I quoted John 3:16, which none of them had ever heard,  “The Bible says that God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him, should not perish, but have everlasting life.” I explained a little more, not knowing, that Marianne hearing these words, accepted Jesus right there and then. And a miracle happened in her heart and life. “He gave me a new heart and a new mind”, she told me. I thought of what had happened in Cornelius’ house in Acts 10, when Peter preached and the ones who were listening received Jesus. How wonderful to see this repeated! How is it with you, has there been a revolution in your heart? (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.92

Standard

Nr.91 eindigde met: ““Ik ben het volledig met jullie eens; wat we nodig hebben is een totale omwenteling en de omverwerping van de bestaande regering en de oprichting van een nieuwe. Er is maar één ding waarin we verschillen…..!” (Zie richardandmarina.net).

Ik zag velen zich nieuwsgierig afvragen wat er nu ging komen. Ik herhaalde, “Ik ben het met jullie eens, we hebben een totale ommekeer nodig en de omverwerping van de bestaande regering en de oprichting van een nieuwe. Het enige waarin wij verschillen is waar dit moet plaats vinden, jullie zeggen in de hoofdstad, Brussel, terwijl ik, op mijn borst wijzende, zeg, hier in ons hart. Hier moet er een totale omwenteling komen en de omverwerping van de bestaande “Ik” regering en de oprichting van de regering van Jezus Christus. Dat zal ons en de wereld veranderen. Toen de mens oorspronkelijk geschapen werd onder Gods regering, rebelleerde hij en verwierp God, terwijl hij zijn eigen regering oprichtte. Het eigen “Ik” werd en is nog steeds de heerser. En er zijn zoveel “Ikken” in de wereld die allemaal nummer één willen zijn. Dat is wat er mis is met deze wereld en de enige manier om dat te veranderen is door terug te keren naar God en Hem te erkennen als Koning. De rebellie van de mens heeft hem van God gescheiden, die de Bron van al het goede is.

God zij dank, Hij heeft zich niet van ons afgekeerd, maar is ons blijven liefhebben en heeft Zijn Zoon gezonden om te boeten voor onze zonden en de scheidingsmuur te verwijderen.” Ik citeerde Johannes 3:16 dat niemand van hen al ooit gehoord had, “De Bijbel zegt dat God de wereld zo liefhad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.” Ik gaf wat uitleg, maar wist toen niet dat Marianne op dat zelfde ogenblik, bij het horen van die woorden, Jezus aanvaardde in haar hart. “Hij gaf mij een nieuw hart en een vernieuwd denken” vertelde ze me later. Ik moest denken aan Handelingen 10, toen Petrus Jezus predikte en zijn hoorders Jezus aannamen. Wat mooi om dit herhaald te zien! En hoe staat het met u, heeft er al een revolutie in uw hart plaats gevonden? (Ga naar Overpeinzingen).