MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.87

Standard

Nr.86 ended with: “But the Bible says that this world is Satan’s territory and that he opposes the work of God and we experienced that too, but we never expected it to come in the way it did……!” (See richardandmarina.net).

Oh dear, I’m running ahead of myself. The above mentioned problems came a bit later. In “Our Story” we’re now into 1974, while now it is 2014. So before going on, first this: I trust you understand that it is not easy to remember everything of these last 40 years. Considering that  some 24 churches were planted and that we started up a summer camp ministry for children and youth, and that I spoke in at least 40 conferences in more than 15 European countries, and that we went on furlough to Canada at least 10 times for periods of 2-8 months, one time staying 2½ years and helping in starting a new church there, and speaking in churches and conferences in Canada and the USA, and that I had two heart attacks plus a back operation and burn out and that Marina almost died and received a pacemaker just in time. Not to mention the 5 times we moved in Belgium, and every house, except the last one had to be fixed up, taking from 1 to 4 months work. Plus all the buildings we worked on to become usable as churches. So as we seek to remember, we have contact with others who give dates and stories. If any of you would like to help us, it would be greatly appreciated.

One thing I want to mention here yet and that is God’s loving care for us all those years. For example, it was really amazing to see that when the value of the dollar went down, our support went up, and vice versa, without our supporters in Canada realizing what was going on. When we arrived in Belgium we didn’t have that much support, but because the value of the dollars was so high, we had enough. Before we left Belgium we had much more support, but because the dollar had really gone down, from 70 Francs to 24, we had about the same as in the beginning. AMAZING! All the wonderful and at times miraculous provisions from the Lord. God is real! Hallelujah! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.87

Standard

Nr.86 eindigde met: “Maar de Bijbel zegt dat deze wereld Satans gebied is dat hij het werk van God op allerlei manieren tegenwerkt, en wij ervoeren dat ook, maar we hadden het nooit uit deze hoek verwacht…….!”

O nee, ik ben de zaken aan het vooruitlopen. De bovenvernoemde problemen kwamen later. In “Ons Verhaal” zijn we nu in 1974 beland, terwijl het nu 2014 is. Daarom eerst dit, ik hoop dat jullie begrijpen dat het niet zo eenvoudig is alles van de laatste 40 jaar te herinneren. Overweeg eens dat er 24 gemeenten ontstaan zijn en dat we begonnen zijn met zomerkampen voor kinderen en jeugd en dat ik op minstens 40 conferenties gesproken heb in 15 Europese landen, en dat we minstens 10 maal terug gegaan zijn naar Canada voor periodes van 2 to 8 maanden, eenmaal voor 2½ jaar, terwijl we meehielpen een nieuwe gemeente daar op te starten, en ik in vele kerken en op conferenties in Canada en de VS gesproken heb, en dat ik twee hartinfarcten en een rugoperatie gehad heb, plus burn-out, en dat Marina bijna overleden is maar op het laatste ogenblik een pacemaker haar gered heeft. En niet te vergeten, dat we in België 5 maal verhuisd zijn, en dat we ieder huis behalve het laatste hebben moeten opknappen, wat van 1 tot 4 maanden tijd gekost heeft, plus het vele werk aan gebouwen om hen klaar te maken tot gemeentegebouwen. Dus trachten we ons nu alles goed te herinneren, met behulp van anderen die ons data en verhalen doorgeven. Moesten sommigen van jullie mee willen helpen, dan zou dat geweldig gewaardeerd worden!

Nog één zaak wil ik hier vernoemen en dat is Gods liefdevolle zorg voor ons al die jaren. Bijvoorbeeld, het was heel wonderlijk te ervaren dat wanneer de waarde van de dollar zakte, onze steun vermeerderde en omgekeerd, zonder dat onze supporters in Canada daar iets van wisten. Toen we eerst in België begonnen hadden we niet zoveel steun, maar omdat de koers van de dollar zo hoog was, hadden we voldoende. Voordat we België verlieten hadden we heel wat meer steun, maar omdat de koers van de dollar geweldig gezakt was, van 70 Franc naar 24, hadden we ongeveer hetzelfde als in het begin. Heel wonderlijk, die vaak miraculeuze voorzieningen van de Heer. God is echt! Hallelujah. (Ga naar Overpeinzingen)

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.86

Standard

Nr.85 ended with: “And then a door opened to start a second work in a town east of Antwerp called Beerse, how exciting,,,,,,,,!” (See richardandmarina.net)

A group of young people from Holland was with us for a week of Bible study, prayer and evangelism. The girls used two bed rooms on the third floor of our house, while the fellows slept in our church building. After Marina had a break down, her younger sister came from Canada and stayed with us for about 6 months and was a tremendous help. Several times we went to Beerse with the team to go from door to door. It resulted in a few contacts which we followed up. Christians in Antwerp also had some connections in Beerse and Operation Mobilization had done some evangelism there and gave us the name of a couple willing to open their home for a weekly Bible study and thus the first step was taken. I started driving to Beerse every week for this study and some visitation.

In the mean time the work in Antwerp continued to grow. We had quite a large Sunday school and even Marina’s sister who didn’t speak Dutch helped out and so did our oldest daughter Rosa who was 9 years old. In the old building which, with a lot of work we had fixed up to use as a church, the pre-school children met in a small kitchen, there must have been about 24 of them, a crowded place indeed! A little boy of about 3 was very proud of his father’s big Bible and took it into the dry cleaning store where his mother worked and showing it to people would say, “Daddy’s Bible says, God cares for you”, a verse he had learned in Sunday school. We also had the joy of seeing a prostitute coming to know the Lord and stopping with her activities. People who have never been involved in starting a new church, especially with all young converts, have no idea of the joy and excitement experienced!

But the Bible says that this world is Satan’s territory and that he opposes the work of God and we experienced that too, but we never expected it to come in the way it did……! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.86

Standard

Nr.85 eindigde met: “Toen ging er een deur open om een tweede werk te beginnen in Beerse, een plaats ten oosten van Antwerpen….….!” (Zie richardandmarina.net)

We hadden een groep jonge mensen uit Nederland bij ons voor een week van Bijbel studie, gebed en evangelisatie. De meisjes gebruikten twee slaapkamers op de derde verdieping van ons huis, terwijl de jongens in ons gemeentegebouw sliepen. Na Marina’s inzinking kwam haar jongere zuster uit Canada voor ongeveer 6 maanden en was een geweldige hulp. Verschillende malen gingen we met het team naar Beerse en evangeliseerden daar van deur tot deur. Christenen in Antwerpen hadden ook connecties in Beerse en Operatie Mobilisatie had daar een actie gehouden en gaf ons de naam van een echtpaar. Deze mensen waren bereid hun huis open te stellen voor een wekelijkse Bijbelstudie en zo was de eerste stap genomen. Ik begon iedere week naar Beerse te gaan voor de studie en het bezoeken van mensen.

Ondertussen groeide het werk in Antwerpen. We hadden een tamelijk grote zondagsschool en zelfs Marina’s zuster die de taal niet sprak hielp mee, als ook onze oudste dochter Rosa die 9 jaar was. In het oude gebouw dat we opgeknapt hadden om als kerkgebouw te dienen, en dat was een heel karwei geweest, kwamen de kleuters samen in een kleine keuken. Er moeten er ongeveer 24 geweest zijn die nogal opeengepakt zaten. Een kleine 3 jarige jongen die heel trots was op zijn vaders grote Bijbel, nam het mee naar de droogkuis zaak waar zijn moeder werkte en toonde het aan de mensen, terwijl hij hen vertelde, “Pappa’s Bijbel zegt, God zorgt voor jou”, een vers dat hij in zondagsschool geleerd had. We hadden ook de vreugde een prostituee tot de Heer te zien komen, waarna ze stopte met haar activiteiten. Mensen die nog nooit betrokken zijn geweest bij de stichting van een nieuwe gemeente, vooral dan met pasbekeerden, hebben geen idee hoe vreugdevol en opwindend dit is!

Maar de Bijbel zegt dat deze wereld Satans gebied is dat hij het werk van God op allerlei manieren tegenwerkt, en wij ervoeren dat ook, maar we hadden het nooit uit deze hoek verwacht…….! (Ga naar Overpeinzingen)

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.85

Standard

Nr.84 ended with: “One day she told a neighbor lady that she was having a baby, which was coming out of her nose……….! 🙂 More next time.” (See richardandmarina.net)

Marina had some interesting experiences, especially with learning the language. She did real well learning Dutch during the six months that we were in Holland. But when we moved to Belgium, she had to start learning again, because they speak a lot of dialects there, and even though the Flemish is Dutch, quite a few French words and phrases are mixed in due to part of Belgium being French speaking. She had difficulties with some of the Dutch words that are much alike and yet mean something different. There were, for example, the words as “vallen” = falling, “valling”= having a cold”, this word is only used in Belgium and southern Holland, “gevallen” = fallen, te vallen = to fall, bevalling = having a baby.

One day I was in the kitchen and the door bell rang. Marina was in the living, closer by and went to the door. She had a terrible cold at the time, with red teary eyes and a running nose. She opened the door and our neighbor lady stood there. She looked at Marina and said, “What’s the matter with you?” Marina answered, “I have a “bevalling” (I’m having a baby) and it’s coming out of my nose.” I heard this and thought I was going to die laughing……….! 🙂 There have been similar incidents, which make life interesting, and sometimes a bit embarrassing.

We continued with evangelism and home Bible studies and more and more people became true born again Christians. The little church kept growing; it was really amazing and exciting to see God working in the hearts and lives of people. Of course, there were problems too, broken marriages and broken homes, ruined lives and other. In some cases we saw miracles happen, lives changed, marriages restored, due to the fact that people surrendered to the Lord and became obedient to Him. But we were not able to help everyone and this was at times heart breaking and caused sleepless nights. And then a door opened to start a second work in a town east of Antwerp called Beerse, how exciting,,,,,,,,! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.85

Standard

Nr.84 eindigde met: “Zo hoorde ik haar op een dag tegen een buurvrouw zeggen dat ze een kindje aan het krijgen was en dat het uit haar neus kwam……..! 🙂 Meer hierover de volgende keer.” (Zie richardandmarina.net).

Marina had een aantal interessante ervaringen, vooral met het leren van de taal. Zij had veel geleerd gedurende de 6 maanden die wij in Nederland doorbrachten. Maar toen we eenmaal in België waren, moest ze in zekere zin opnieuw beginnen, omdat er daar veel dialecten gesproken worden en het accent anders is. Daarbij kwam dat al is het Vlaams Nederlands, er worden nogal wat Franse woorden en uitdrukkingen gebruikt, doordat een deel van België Frans sprekend is. Ze had moeilijkheden met sommige Nederlandse woorden die op elkaar lijken maar toch een andere betekenis hebben. Er waren bijvoorbeeld de woorden “vallen” en “valling”, volgens Van Dale een Zuid-Nederlands woord voor een “verkoudheid.” Dan is er “gevallen”, te “vallen”, “bevalling” en andere.

Op een dag was ik in de keuken en ging de deurbel. Marina was dichterbij in de woonkamer en ging naar de deur. Ze had op dat ogenblik een geweldige verkoudheid, een “valling”, met rode ogen en een vreselijke loopneus. Ze deed de deur open en daar stond een buurvrouw die haar aankeek en vroeg, “Wat scheelt er met u?” Marina antwoordde, “Ik heb me toch een bevalling, het komt er aan mijn neus uit.” Ik hoorde dit en dacht dat ik doodging van het lachen….!” 🙂 Er zijn zo gelijkaardige incidenten geweest die het leven interessant maken, maar soms ook gênant kunnen zijn.

We bleven doorgaan met evangelisatiewerk en Bijbelstudies aan huis terwijl er steeds meer mensen echte wedergeboren christenen werden. De kleine gemeente bleef groeien, het was heel wonderlijk en ook opwindend God te zien werken in de harten en levens van mensen. Natuurlijk waren er ook problemen, gebroken huwelijken en gezinnen, geruïneerde levens enz. In sommige gevallen gebeurden er echt wonderen doordat mensen zich aan de Heer overgaven en Hem gehoorzaam werden. Maar we konden niet iedereen helpen, en dit was dikwijls hartverscheurend en zorgde voor slapeloze nachten. Toen ging er een deur open om een tweede werk te beginnen in Beerse, een plaats ten oosten van Antwerpen….….! (Ga naar Overpeinzingen)

The Incomparable Christ!

Standard

How can anyone deny that this Man was and is God?

He was and is the greatest Personality who ever lived on this planet. No one has influenced the world more than He.

Read this and then read it again!

The incomparable Christ.

More than nineteen hundred years ago, there was a Man born contrary to the laws of life. This Man lived in poverty and was reared in obscurity. He did not travel extensively. Only once did He cross the boundary of the country in which He lived; that was during His exile in childhood.

He possessed neither wealth nor influence. His relatives were inconspicuous and had neither training nor formal education.

In infancy He startled a king; in childhood He puzzled doctors; in manhood He ruled the course of nature, walked upon the waves as pavement, and hushed the sea to sleep.

He healed the multitudes without medicine and made no charge for His service.

He never wrote a book, and yet perhaps all the libraries of the world could not hold the books that have been written about Him.

He never wrote a song, and yet He has furnished the theme for more songs than all the songwriters combined.

He never founded a college, but all the schools put together cannot boast of having as many students.

He never marshalled an army, nor drafted a soldier, nor fired a gun; and yet no leader ever had more volunteers who have, under His orders, made more rebels stack arms and surrender without a shot fired.

He never practiced psychiatry, and yet He has healed more broken hearts than all the doctors far and near.

Once each week multitudes congregate at worshiping assemblies to pay homage and respect to Him.

The names of the past, proud statesmen of Greece and Rome have come and gone. The names of the past scientists, philosophers, and theologians have come and gone. But the name of this Man multiplies more and more. Though time has spread nineteen hundred years between the people of this generation and the mockers at His crucifixion, He still lives. His enemies could not destroy Him, and the grave could not hold Him.

He stands forth upon the highest pinnacle of heavenly glory, proclaimed of God, acknowledged by angels, adored by saints, and feared by devils, as the risen, personal Christ, our Lord and Saviour.

We are either going to be forever with Him, or forever without Him. It was the incomparable Christ who said:

“Come to Me, all you who are weary and
burdened, and I will give you rest.”
(Matthew 11:28)

“I am the way and the truth and the life. No one
comes to the Father except through Me.”
(John 14:6)

“There is one God and one mediator
between God and men,
the man Christ Jesus.”
(1 Timothy 2:5)

 

JEZUS, WIE WAS HIJ?

Standard

Hier is een man, geboren in een klein onbekend dorpje, een kind van eenvoudige, eigenlijk arme ouders. Hij groeide op in een ander klein dorp en werkte tot zijn dertigste in een timmermans¬zaak. Gedurende drie jaar trok hij door het land als een straatpredikant.

Hij is nooit getrouwd geweest, had nooit een eigen huis en kende geen rijkdom. Behalve eenmaal als klein kind is hij verder nooit zijn eigen land uit geweest. Hij is nooit naar school geweest en heeft ook nooit één of andere opleiding gehad.

Toen hij nog een jonge man was keerde de publieke opinie zich tegen hem. Zijn vrienden lieten hem in de steek, één van hen verried hem, terwijl een andere loochende hem ooit gekend te hebben. Hij werd overgeleverd aan zijn vijanden en na een bespottelijke rechtszitting gekruisigd tussen twee moordenaars.
Terwijl hij stierf wierpen zijn beulen een lot over het enige eigendom dat hij ooit bezeten had, zijn mantel. Toen hij dood was begroef men hem in een geleend graf van een medelijdende vriend.

Hij heeft nooit één boek geschreven en toch zijn er over hem meer boeken geschreven dan over welke andere man die ooit geleefd heeft.

Hij heeft zelf nooit een lied geschreven, toch zijn er over hem meer liederen geschreven en wordt er over hem meer gezongen dan over welk andere mens die ooit bestaan heeft.

Hij heeft nooit een school gesticht of organisatie opgericht, toch heeft hij meer studenten en volgelingen gehad dan wie ook.

Hij heeft nooit een leger aangevoerd, nooit een soldaat aangeworven, nooit een wapen gehanteerd, en toch heeft hij meer vrijwil¬ligers onder zijn bevelen gehad dan welke andere generaal ook. Ja, zonder geld of wapens heeft deze man miljoenen mensen aan zich onderworpen, meer dan Alexander de Grote, Caesar, Mohammed en Napoleon.

Hij heeft nooit psychologie gestudeerd of psychiatrie beoe¬fend, toch heeft hij meer gebroken harten en levens genezen en hersteld dan al de psychiaters en psychologen tezamen.

Negentien lange eeuwen zijn voorbijgegaan en toch is hij vandaag nog steeds de meest bekende figuur in de wereld. Ieder kalender¬jaar houdt rekening met zijn geboorte. We mogen gerust zeggen dat niemand het leven en bestaan van de mensheid op aarde zo beïnvloed heeft als deze man.

Wat denkt u van Hem? Hij zei van Zichzelf dat Hij God was, “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”, en “Wie Mij aan¬schouwt, aanschouwt de Vader.” Hij zei ook , “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Straffe uitspraken! Of waarheid, of grote onzin!

Wat denkt u van Jezus, was Hij een gek, een grote leuge¬naar, of werkelijk God?

NICODEMUS: “Wij weten dat Gij van God gekomen zijt….”

 

He Is The Great “I Am”

Standard

He Is The Great “I Am”

 He is the First and Last, the Beginning and the End! 

He is the keeper of Creation and the Creator of all!
He is the Architect of the universe and the Manager of all times.
He always was, He always is, and He always will be…
Unmoved, Unchanged, Undefeated, and never Undone!

He was bruised and brought healing!
He was pierced and eased pain!
He was persecuted and brought freedom!
He was dead and brought life!
He is risen and brings power!
He reigns and brings Peace!

The world can’t understand him,
The armies can’t defeat Him,
The schools can’t explain Him,
and The leaders can’t ignore Him.

Herod couldn’t kill Him,
The Pharisees couldn’t confuse Him,
and The people couldn’t hold Him!

Nero couldn’t crush Him,
Hitler couldn’t silence Him,
The New Age can’t replace Him,
and Donahue can’t explain Him away!

He is light, love, longevity, and Lord.
He is goodness, Kindness, Gentleness, and God.

He is Holy, Righteous, mighty, powerful, and pure.
His ways are right, His word is eternal,
His will is unchanging, and His mind is on me.

He is my Redeemer, He is my Savior,
He is my guide, and He is my peace!
He is my Joy, He is my comfort,
He is my Lord, and He rules my life!

I serve Him because His bond is love,
His burden is light, and His goal for me is abundant life.
I follow Him because He is the wisdom of the wise,
the power of the powerful, the ancient of days,
the ruler of rulers, the leader of leaders,
the overseer of the overcomers, and the sovereign Lord
of all that was and is and is to come.

And if that seems impressive to you, try this for size.
His goal is a relationship with ME!
He will never leave me, never forsake me,
Never mislead me, never forget me, never overlook me,
and never cancel my appointment in His appointment book!

When I fall, He lifts me up!
When I fail, He forgives!
When I am weak, He is strong!
When I am lost, He is the way!
When I am afraid, He is my courage!
When I stumble, He steadies me!
When I am hurt, He heals me!
When I am broken, He mends me!
When I am blind, He leads me!
When I am hungry, He feeds me!
When I face trials, He is with me!
When I face persecution, He shields me!
When I face problems, He comforts me!
When I face loss, He provides for me!
When I face Death, He carries me Home!

He is everything for everybody, everywhere,
every time, and every way.

He is God,
He is faithful.
I am His, and He is mine!

My Father in heaven can whip the father
of this world. So, if you’re wondering why I
feel so secure, understand this…

He said it and that settles it.
God is in control,
I am on His side, and that means all is well with my soul.

Everyday is a blessing for GOD Is!

~~Author Unknown~~

 

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.84

Standard

Nr.83 ended with: “They put me out, put the shoulder back in and told me to stay overnight, but there was no bed free, except one, in the maternity ward….……..!” (See richardandmarina.net).

So there I lay, in the only free bed in the whole hospital, in the maternity ward. Now many of you have been there as you were born there, but I wasn’t, my birth took place in my grandparent’s house. So it was quite an experience for me, and for the nuns who thought it was hilarious! I had a fairly good sleep and after breakfast the next morning and getting cleaned up, the nuns got me to sit up. Then two of them came in, one holding a baby from a mother in the next room, who gladly “loaned” her baby for this, and put the baby in my arms. And there I sat, with a grin on my face, while the other nun took a picture, and they laughed and laughed, in fact after they went out I heard the whole ward laughing. A little later I was allowed to go home with my arm in a sling and a box with all kinds of things for mothers who had just given birth. 🙂

It was good to be home again. I couldn’t drive car, but I was able to continue giving Bible studies and preaching. My dear wife Marina, after having recovered quite a bit from her breakdown, was not only busy with household duties and helping our children with their school work, but also spent a lot of time preparing Sunday school materials as there was little of that in Belgium. And she helped some of the young converts, training them to teach Sunday school, as it was growing, and more and more children were coming. Marina is not an artist, but she drew interesting pictures for her pre-school class, like Zacheus climbing into a tree and Jesus coming and saying, “Come down, I’m going to your house.” However, she did have problems with the language at times and using a wrong word. One day she told a neighbor lady that she was having a baby, which was coming out of her nose……….! 🙂 More next time. (Go to Musings)