MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.82

Standard

Nr.81 ended with: “The third surprise or shock came when I showed them some passages in the letter to the Hebrews……..!” (See richardandmarina.net).

 It was just wonderful to have a room full of people, sometimes, 15, 25, 40, even 70, ready to listen to God’s Word, which was totally new to them. It was quite a revelation for them to hear that forgiveness and eternal life are a gift from God, received by faith without any works. And on top of that, that we can be sure of this. They were so surprised to hear me say that I was sure that I would go to heaven when I died. As I explained the Gospel to them, I took them to the book of Hebrews, chapter 10:5, “Therefore, when He (Jesus) came into the world, He said: “Sacrifice and offering You (God) did not desire, but a body You have prepared for Me.” And in verse 9, “Then He said, “Behold, I have come to do Your will, O God. He takes away the first that He may establish the second.” This is one of the most important sentences in the N.T.

 What is meant with “the first?” This: the O.T. temple with its altar, its sacrifices, its priests and its ceremonies. When Jesus died on the cross, the veil of the temple was rent from top to bottom, God thus indicating that He was finished with that. And why? “He takes away the first that He may establish the second.” And what is “the second?” Jesus’ own sacrifice on the cross, which was so perfect and so complete that no other sacrifice ever has to be brought anymore. He died “once for all.” The Catholic Church is still very much in the O.T. It has a temple: the church building, an altar, daily sacrifices: the mass, priests and ceremonies. And while God was finished with “the first”, the Jews did not accept that and restored the veil and went right on. But then come those shocking words in verse 11, “And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins.” This is speaking of the Jewish priests, but my Catholic listeners took it to mean their priests, so what now……..? (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.82

Standard

Nr.81 eindigde met: “De derde verassing, of moet ik zeggen schok die ze kregen was wanneer ik hen enkele passages in de Hebreeën brief toonde……….!” (Zie richardandmarina.net).

 Het is fantastisch om een kamer vol mensen te hebben, soms 15, 25, 40 of zelfs 70, die klaar zitten om naar Gods woord te luisteren dat volledig nieuw is voor hen. En het was voor hen nogal een openbaring te horen dat eeuwig leven een gave van God is, ontvangen door geloof zonder enige werken van ons. En daarbij, dat we daar zeker van kunnen zijn. Ze waren zo verbaasd mij te horen zeggen dat ik zeker was dat ik naar de hemel zou gaan als ik kwam te sterven. Wanneer ik hen het evangelie uitlegde, nam ik hen dikwijls mee naar Hebreeën 10:5, “Daarom zegt Hij (Jezus) bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij (God)  niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid.” En dan in vers 9, “En daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden.” Dit is één van de belangrijkste zinnen in het N.T.

 Wat wordt er bedoeld met “het eerste?” Dit: de O.T. tempel met haar altaar, haar offers, haar priesters en haar ceremoniën. Toen Jezus stierf aan het kruis werd het voorhangsel van de tempel in tweeën gescheurd van boven naar beneden, waarmee God duidelijk maakte dat Hij had afgedaan met dit alles. En waarom? “om het tweede te laten gelden.” Wat is het tweede? Jezus’ eigen offer op het kruis, dat zo perfect en compleet was dat er nooit meer een offer gebracht hoeft te worden. Hij stierf “eens voor altijd.” De Katholieke Kerk bevindt zich nog steeds veel in het O.T. Het heeft een tempel: het kerkgebouw, een altaar, offers: de dagelijkse mis, priesters en ceremoniën. Voor God was “het eerste” afgelopen, maar de Joden aanvaardden dit niet en herstelden het voorhangsel en deden rustig voort. Dan komen die schokkende woorden in vers 11, “Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen.” Dit wordt gezegd van de Joodse priesters, maar mijn katholieke luisteraars dachten dat het om hun priesters ging. Wat nu……………? (Ga naar Overpeinzingen)

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.81

Standard

Nr.80 ended with: “In our home Bible studies I started teaching some things that really shocked some of the catholic people……………….!” (See richardandmarina.net)

In the first year or two I used the gospel of Mark in home Bible studies, but after a while I felt I needed something else. So I made up 10 topical Bible studies from the first 3 chapters of the gospel of John. Some of the topics were, “How do we know there is a God?” “What about the Bible?” “What about sin?” “The Lamb of God?” etc. After the study on sin people would feel pretty guilty, which was good of course, because now they wanted to know what the solution was. So with John 1:29, “Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world”, I would explain the gospel.

The first surprise they got was the fact that we are not saved by doing good works, something all religions except true Christianity teach, though they differ in what those good works are. They all say, “Do something”, while the gospel says, “It is done.” Forgiveness is a gift of God. Eternal life is a gift, paid for by Jesus on the cross, where He cried out, “It is finished”, or “It is done.” Often I would get the reaction, “You mean to say we don’t need to do anything?” Answer: “No, except to acknowledge your sin and accept Jesus, God’s gift.”

The second surprise would be the fact that we can be sure of going to heaven. When I would ask people whether they would go to heaven when they died, the answer pretty well always was, “I hope so.” I would say, “Well, I know so, I am 100% sure that I am going to heaven when I die.” They would look at me in amazement and often say, “You think you are better than we?” I would answer, “No, it has nothing to do with being better; I know that I am just as sinful as anyone else, but I also know that Jesus died for my sin, and I have accepted Him and God has accepted me.”

The third surprise or shock came when I showed them some passages in the letter to the Hebrews……..! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.81

Standard

Nr.80 eindigde met: “In onze huis Bijbelstudies begon ik dingen te onderwijzen die heel wat katholieke mensen choqueerde….….!” (Zie richardandmarina.net)

Gedurende de eerste twee jaar of zo gebruikte ik het Marcus evangelie in de huis Bijbelstudies, maar dat bevredigde me niet en ik maakte daarom 10 studies uit de eerste 3 hoofdstukken van het Johannes evangelie. Studies over, “Hoe weten we dat er een God is?” En, “De Bijbel?” En, “Wat is zonde?” En “Het Lam Gods.” Na de studie over zonde voelden mensen zich tamelijk schuldig, wat goed was natuurlijk, want nu wilden ze weten wat de oplossing was. Aan de hand van Joh.1:29, “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt” legde ik hen het evangelie uit.

De eerste verassing die ze kregen was het feit dat we niet behouden worden door goede werken, iets dat door alle religies geleerd wordt, behalve het christelijke geloof, ook al verschillen ze over wat die goede werken inhouden. Ze zeggen allemaal, “Je moet iets doen”, terwijl het evangelie zegt, “Het is gedaan.” Vergeving is een gave van God. Eeuwig leven is een geschenk waarvoor Jezus betaald heeft op het kruis, toen Hij uitriep, “Het is voldaan” of, het is betaald! Dikwijls kreeg ik dan de reactie van, “U bedoelt dat we er niets voor moeten doen?” Mijn antwoord, “Nee, behalve dat we onze zonden erkennen en belijden, en Jezus, Gods gave aanvaarden.”

De tweede verassing was het feit dat we zeker kunnen zijn van het eeuwige leven. Als ik de mensen vroeg of ze naar de hemel zouden gaan wanneer ze kwamen te sterven, was het antwoord bijna altijd, “Ik hoop het.” Waarop ik dan zei, “Ik ben 100% zeker dat ik naar de hemel ga als ik sterf.” Zij keken mij dan stomverbaasd aan en vroegen, “Denkt u werkelijk dat u beter bent dan wij?” Ik antwoordde dan, “Nee, het heeft niets te doen met beter zijn; ik weet dat ik net zo zondig ben als iedereen, maar ik weet ook dat Jezus voor mijn zonden gestorven is en mijn schuld betaald heeft, en ik heb Hem aangenomen en God heeft mij aangenomen.”

De derde verassing, of moet ik zeggen schok die ze kregen was wanneer ik hen enkele passages in de Hebreeën brief toonde……….! (Ga naar Overpeinzingen)

Standard

Jezus Christus, sommigen zeggen dat Hij nooit bestaan heeft, anderen, dat Hij gewoon een goed mens was, heeft nooit aan een universiteit psychologie of psychiatrie gestudeerd, toch heeft Hij meer gebroken harten genezen dan al de psychologen en psychiaters in de wereld. Ik ben er een van. U ook? Schrijf het hieronder, ik zal beginnen, “Ik ben er een van.”

Standard

Jesus Christ, some say He never existed, others, that He was just a good man, never went to university to study psychology or psychiatry, yet He has healed more broken hearts than all the psychologists and psychiatrists in the world. I am one of those. If you are too, write a comment, I will start. “I am one of those.”

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.80

Standard

Nr.79 ended with: “At the entrance of this assembly stood a nice looking young lady who greeted every one who came in,…………!” (See richardandmarina.net)

We had friends from Canada, Hank and Beryl Gelling visiting us and they had come along to the baptism. As Hank entered the building, the young woman greeted him the Belgian way, with three kisses. Hank walked over to me with a big grin on his face and asked, “Do they do this all the time?” I said, “Yes, quite often.” He answered, “I think I feel called to come to Belgium.” We had a good laugh and a wonderful baptism service with much joy and praise to God for what He had done in the lives of these new believers. Hank and Beryl did move to Belgium much later and became dear co-workers, but it wasn’t because of the three kisses, of course. 🙂

So what happened after people were baptized? We again directed them to the book of Acts and together discovered that the new Christians in those days met together on the first day of the week for the “breaking of bread,” see Acts 20:7. So we also started meeting on Sunday mornings with a small group around our table with a loaf of bread and a cup of wine on it. We would sing some songs with Marina playing her accordion. After some singing the children would go to our bed rooms for Sunday school. In the beginning we only had two classes which were taught by Marina and our co-workers wife. One Sunday, Marina had 12 little ones in a small bed room, quite crowded!

We would continue the meeting with someone praying, a scripture reading, another prayer, a song, and another scripture and so on, as people felt led to take part. Then someone would give thanks for the bread and pass it around, someone would give thanks for the cup and it was passed. After that, a message from the Bible was given. It was all so simple and yet so beautiful. And the Lord blessed and more came to the Lord as the Spirit was free to move.

In our home Bible studies I started teaching some things that really shocked some of the catholic people……………….! (Go to Musings)