MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.82

Standard

Nr.81 ended with: “The third surprise or shock came when I showed them some passages in the letter to the Hebrews……..!” (See richardandmarina.net).

 It was just wonderful to have a room full of people, sometimes, 15, 25, 40, even 70, ready to listen to God’s Word, which was totally new to them. It was quite a revelation for them to hear that forgiveness and eternal life are a gift from God, received by faith without any works. And on top of that, that we can be sure of this. They were so surprised to hear me say that I was sure that I would go to heaven when I died. As I explained the Gospel to them, I took them to the book of Hebrews, chapter 10:5, “Therefore, when He (Jesus) came into the world, He said: “Sacrifice and offering You (God) did not desire, but a body You have prepared for Me.” And in verse 9, “Then He said, “Behold, I have come to do Your will, O God. He takes away the first that He may establish the second.” This is one of the most important sentences in the N.T.

 What is meant with “the first?” This: the O.T. temple with its altar, its sacrifices, its priests and its ceremonies. When Jesus died on the cross, the veil of the temple was rent from top to bottom, God thus indicating that He was finished with that. And why? “He takes away the first that He may establish the second.” And what is “the second?” Jesus’ own sacrifice on the cross, which was so perfect and so complete that no other sacrifice ever has to be brought anymore. He died “once for all.” The Catholic Church is still very much in the O.T. It has a temple: the church building, an altar, daily sacrifices: the mass, priests and ceremonies. And while God was finished with “the first”, the Jews did not accept that and restored the veil and went right on. But then come those shocking words in verse 11, “And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins.” This is speaking of the Jewish priests, but my Catholic listeners took it to mean their priests, so what now……..? (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.82

Standard

Nr.81 eindigde met: “De derde verassing, of moet ik zeggen schok die ze kregen was wanneer ik hen enkele passages in de Hebreeën brief toonde……….!” (Zie richardandmarina.net).

 Het is fantastisch om een kamer vol mensen te hebben, soms 15, 25, 40 of zelfs 70, die klaar zitten om naar Gods woord te luisteren dat volledig nieuw is voor hen. En het was voor hen nogal een openbaring te horen dat eeuwig leven een gave van God is, ontvangen door geloof zonder enige werken van ons. En daarbij, dat we daar zeker van kunnen zijn. Ze waren zo verbaasd mij te horen zeggen dat ik zeker was dat ik naar de hemel zou gaan als ik kwam te sterven. Wanneer ik hen het evangelie uitlegde, nam ik hen dikwijls mee naar Hebreeën 10:5, “Daarom zegt Hij (Jezus) bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij (God)  niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid.” En dan in vers 9, “En daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden.” Dit is één van de belangrijkste zinnen in het N.T.

 Wat wordt er bedoeld met “het eerste?” Dit: de O.T. tempel met haar altaar, haar offers, haar priesters en haar ceremoniën. Toen Jezus stierf aan het kruis werd het voorhangsel van de tempel in tweeën gescheurd van boven naar beneden, waarmee God duidelijk maakte dat Hij had afgedaan met dit alles. En waarom? “om het tweede te laten gelden.” Wat is het tweede? Jezus’ eigen offer op het kruis, dat zo perfect en compleet was dat er nooit meer een offer gebracht hoeft te worden. Hij stierf “eens voor altijd.” De Katholieke Kerk bevindt zich nog steeds veel in het O.T. Het heeft een tempel: het kerkgebouw, een altaar, offers: de dagelijkse mis, priesters en ceremoniën. Voor God was “het eerste” afgelopen, maar de Joden aanvaardden dit niet en herstelden het voorhangsel en deden rustig voort. Dan komen die schokkende woorden in vers 11, “Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen.” Dit wordt gezegd van de Joodse priesters, maar mijn katholieke luisteraars dachten dat het om hun priesters ging. Wat nu……………? (Ga naar Overpeinzingen)

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.81

Standard

Nr.80 ended with: “In our home Bible studies I started teaching some things that really shocked some of the catholic people……………….!” (See richardandmarina.net)

In the first year or two I used the gospel of Mark in home Bible studies, but after a while I felt I needed something else. So I made up 10 topical Bible studies from the first 3 chapters of the gospel of John. Some of the topics were, “How do we know there is a God?” “What about the Bible?” “What about sin?” “The Lamb of God?” etc. After the study on sin people would feel pretty guilty, which was good of course, because now they wanted to know what the solution was. So with John 1:29, “Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world”, I would explain the gospel.

The first surprise they got was the fact that we are not saved by doing good works, something all religions except true Christianity teach, though they differ in what those good works are. They all say, “Do something”, while the gospel says, “It is done.” Forgiveness is a gift of God. Eternal life is a gift, paid for by Jesus on the cross, where He cried out, “It is finished”, or “It is done.” Often I would get the reaction, “You mean to say we don’t need to do anything?” Answer: “No, except to acknowledge your sin and accept Jesus, God’s gift.”

The second surprise would be the fact that we can be sure of going to heaven. When I would ask people whether they would go to heaven when they died, the answer pretty well always was, “I hope so.” I would say, “Well, I know so, I am 100% sure that I am going to heaven when I die.” They would look at me in amazement and often say, “You think you are better than we?” I would answer, “No, it has nothing to do with being better; I know that I am just as sinful as anyone else, but I also know that Jesus died for my sin, and I have accepted Him and God has accepted me.”

The third surprise or shock came when I showed them some passages in the letter to the Hebrews……..! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.81

Standard

Nr.80 eindigde met: “In onze huis Bijbelstudies begon ik dingen te onderwijzen die heel wat katholieke mensen choqueerde….….!” (Zie richardandmarina.net)

Gedurende de eerste twee jaar of zo gebruikte ik het Marcus evangelie in de huis Bijbelstudies, maar dat bevredigde me niet en ik maakte daarom 10 studies uit de eerste 3 hoofdstukken van het Johannes evangelie. Studies over, “Hoe weten we dat er een God is?” En, “De Bijbel?” En, “Wat is zonde?” En “Het Lam Gods.” Na de studie over zonde voelden mensen zich tamelijk schuldig, wat goed was natuurlijk, want nu wilden ze weten wat de oplossing was. Aan de hand van Joh.1:29, “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt” legde ik hen het evangelie uit.

De eerste verassing die ze kregen was het feit dat we niet behouden worden door goede werken, iets dat door alle religies geleerd wordt, behalve het christelijke geloof, ook al verschillen ze over wat die goede werken inhouden. Ze zeggen allemaal, “Je moet iets doen”, terwijl het evangelie zegt, “Het is gedaan.” Vergeving is een gave van God. Eeuwig leven is een geschenk waarvoor Jezus betaald heeft op het kruis, toen Hij uitriep, “Het is voldaan” of, het is betaald! Dikwijls kreeg ik dan de reactie van, “U bedoelt dat we er niets voor moeten doen?” Mijn antwoord, “Nee, behalve dat we onze zonden erkennen en belijden, en Jezus, Gods gave aanvaarden.”

De tweede verassing was het feit dat we zeker kunnen zijn van het eeuwige leven. Als ik de mensen vroeg of ze naar de hemel zouden gaan wanneer ze kwamen te sterven, was het antwoord bijna altijd, “Ik hoop het.” Waarop ik dan zei, “Ik ben 100% zeker dat ik naar de hemel ga als ik sterf.” Zij keken mij dan stomverbaasd aan en vroegen, “Denkt u werkelijk dat u beter bent dan wij?” Ik antwoordde dan, “Nee, het heeft niets te doen met beter zijn; ik weet dat ik net zo zondig ben als iedereen, maar ik weet ook dat Jezus voor mijn zonden gestorven is en mijn schuld betaald heeft, en ik heb Hem aangenomen en God heeft mij aangenomen.”

De derde verassing, of moet ik zeggen schok die ze kregen was wanneer ik hen enkele passages in de Hebreeën brief toonde……….! (Ga naar Overpeinzingen)

Standard

Jezus Christus, sommigen zeggen dat Hij nooit bestaan heeft, anderen, dat Hij gewoon een goed mens was, heeft nooit aan een universiteit psychologie of psychiatrie gestudeerd, toch heeft Hij meer gebroken harten genezen dan al de psychologen en psychiaters in de wereld. Ik ben er een van. U ook? Schrijf het hieronder, ik zal beginnen, “Ik ben er een van.”

Standard

Jesus Christ, some say He never existed, others, that He was just a good man, never went to university to study psychology or psychiatry, yet He has healed more broken hearts than all the psychologists and psychiatrists in the world. I am one of those. If you are too, write a comment, I will start. “I am one of those.”

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.80

Standard

Nr.79 ended with: “At the entrance of this assembly stood a nice looking young lady who greeted every one who came in,…………!” (See richardandmarina.net)

We had friends from Canada, Hank and Beryl Gelling visiting us and they had come along to the baptism. As Hank entered the building, the young woman greeted him the Belgian way, with three kisses. Hank walked over to me with a big grin on his face and asked, “Do they do this all the time?” I said, “Yes, quite often.” He answered, “I think I feel called to come to Belgium.” We had a good laugh and a wonderful baptism service with much joy and praise to God for what He had done in the lives of these new believers. Hank and Beryl did move to Belgium much later and became dear co-workers, but it wasn’t because of the three kisses, of course. 🙂

So what happened after people were baptized? We again directed them to the book of Acts and together discovered that the new Christians in those days met together on the first day of the week for the “breaking of bread,” see Acts 20:7. So we also started meeting on Sunday mornings with a small group around our table with a loaf of bread and a cup of wine on it. We would sing some songs with Marina playing her accordion. After some singing the children would go to our bed rooms for Sunday school. In the beginning we only had two classes which were taught by Marina and our co-workers wife. One Sunday, Marina had 12 little ones in a small bed room, quite crowded!

We would continue the meeting with someone praying, a scripture reading, another prayer, a song, and another scripture and so on, as people felt led to take part. Then someone would give thanks for the bread and pass it around, someone would give thanks for the cup and it was passed. After that, a message from the Bible was given. It was all so simple and yet so beautiful. And the Lord blessed and more came to the Lord as the Spirit was free to move.

In our home Bible studies I started teaching some things that really shocked some of the catholic people……………….! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.80

Standard

Nr.79 eindigde met: “Er stond een mooie, jonge vrouw aan de deur van de gemeente die bijna iedereen die binnenkwam begroette…………..!” (Zie richardandmarina.net)

Wij hadden vrienden vanuit Canada, Henk en Beryl Gelling, bij ons op bezoek, die meegekomen waren naar de doopdienst. Toen Henk het gebouw wilde binnengaan, begroette de jonge vrouw hem op de Belgische manier met drie kussen. Henk kwam naar mij toe met een grote grijns op zijn gezicht en vroeg, “Doen ze dit altijd?” Ik zei, “Ja, toch dikwijls.” Hij antwoordde, “Ik geloof dat ik mij geroepen voel om naar België te komen.” We lachten eens goed en hadden een geweldige doopdienst met veel vreugde en lof aan de Heer voor wat Hij gedaan had in de levens van deze nieuwe gelovigen. Henk en Beryl kwamen uiteindelijk naar België en werden onze dierbare medewerkers, maar dit had echt niets te doen met de drie kussen! 🙂 

Wat deden we nadat mensen gedoopt waren? We verwezen hen opnieuw naar het boek Handelingen en samen ontdekten we dat de jonge christenen toen samenkwamen op de eerste dag van de week om “brood te breken,” zie Hand.20:7. Dus begonnen wij ook op zondagmorgen samen te komen met een kleine groep rond onze tafel met een brood en beker wijn er op. Enkele liederen werden gezongen begeleid door Marina op haar accordeon. Daarna gingen de kinderen voor zondagschool naar onze slaapkamers en werden door Marina en de vrouw van onze medewerker onderwezen met Bijbel verhalen. Marina had op een bepaald ogenblik 12 kinderen in een kleine slaapkamer, nogal opeen gepakt!

De samenkomst in de woonkamer werd voortgezet met een dankgebed, een Bijbelgedeelte, een lied, meer dankgebeden, nog wat Bijbelgedeelten en liederen, enz. Verschillende mensen namen deel. Er werd gedankt voor het brood dat dan rond ging naar iedereen, een dankgebed voor de beker die dan ook doorgegeven werd. Daarna werd er een boodschap uit de Bijbel gegeven. Het was allemaal heel eenvoudig en toch zo mooi. En de Heer zegende en meer mensen kwamen tot geloof doordat de Heilige Geest vrijheid had om te werken.

In onze huis Bijbelstudies begon ik dingen te onderwijzen die heel wat katholieke mensen choqueerde….….! (Ga naar Overpeinzingen)

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.79

Standard

Nr.78 ended with: “We continued to really pray for him and asked the Lord to deal with him. One Saturday evening he phoned and with a trembling voice asked me to come over right away, which I did.………..!” (See richardandmarina.net)

He let me in and I noticed his face being very white. He told me right away that he had two car accidents that day. In the morning he had rolled his car which was a total wreck and in the late afternoon he had crashed another car. Amazingly he did not get hurt, unbelievable! But it had scared him to death, as it could have been deadly. He was now ready to give his life to God and accept the Lord Jesus, wonderful! Sometimes God uses drastic measures to bring people to their knees and draw them to Himself.

What happened after people became Christians? It was wonderful to work with young converts, who knew nothing about the Bible. After they accepted the Lord they would ask, “What do we do now?” I would tell them to read the book of Acts and see what the new Christians did in the days of the apostles. The next time we met I would ask them what they had found. Often with a sort of sheepish look on their face they would answer, “They got baptized.” I would smile and answer, “Well, what are you waiting for?” And so a baptism service would be planned. Their willingness to obey the Lord showed that they were truly converted. Seeing we believe the Bible teaches baptism by immersion, and we did not have a tank in our building, we went to other churches and even a private swimming pool.

One time we went with quite a group to Brussels to have a baptism in a French speaking assembly. While here in North America people who are friends or family will often hug each other when they meet, in some European countries they kiss each other. So also in Belgium and a person gives and gets three kisses, first on the one cheek, then on the other and then again on the first. At the entrance of this assembly stood a nice looking young lady who greeted every one who came in,……………………! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.79

Standard

Nr.78 eindigde met: “Wij bleven voor hem bidden en vroegen de Heer in te grijpen in zijn leven. Op een zaterdagavond belde hij mij en met bevende stem vroeg of ik onmiddellijk kon komen, wat ik dan ook meteen deed……!” (Zie richardandmarina.net)

Hij liet mij binnen en zijn gezicht was lijkbleek. Hij vertelde dat hij had die dag twee auto ongelukken had gehad. ’s Morgens was hij met zijn auto over de kop gegaan, die totaal vernield was. Tegen de avond was hij met een andere wagen gecrasht. Het wonderlijke was dat hij helemaal niet gewond geraakt was, ongelooflijk. Maar hij was natuurlijk geweldig ontdaan, daar beide ongelukken dodelijk hadden kunnen zijn. Hij was nu bereid zijn leven aan God te geven en de Heer Jezus aan te nemen, wonderlijk! Soms moet God drastische middelen gebruiken om mensen op hun knieën te krijgen om hen tot Zichzelf te trekken.

Wat gebeurde er met mensen nadat ze echte christenen waren geworden? Het was geweldig om met jonge bekeerlingen die niets van de Bijbel afwisten te werken. Nadat ze de Heer aangenomen hadden vroegen ze dikwijls, “Wat moeten we nu doen?” Ik zei hen dan Handelingen te lezen om te zien wat jonge christenen in de dagen van de apostelen deden. De volgende keer dat we samen waren vroeg ik dan wat ze ontdekt hadden. Dikwijls, met een verlegen glimlach op hun gezicht antwoordden ze, “Ze lieten zich dopen.” Dan moest ik glimlachen en zei, “Wel, waar wachten jullie op?” En dus werd er een doopdienst gepland. Hun bereidheid om de Heer te gehoorzamen toonde aan dat hun bekering echt was.

Aangezien wij geloven dat de Bijbel de doop door onderdompeling leert, en wij geen watertank in ons gebouw hadden, maakten wij gebruik van andere kerken. Op een keer gingen we met een hele groep naar het gebouw van een Frans sprekende gemeente in Brussel. En terwijl in Noord Amerika familieleden en vrienden elkaar omhelzen wanneer ze elkaar ontmoeten, wordt er in sommige Europese landen gekust. Zo ook in België, en je geeft en krijgt dan drie kussen, de eerst op de ene wang, de tweede op de andere en dan weer opnieuw op de eerste. Er stond een mooie, jonge vrouw aan de deur van de gemeente die bijna iedereen die binnenkwam begroette…………..! (Ga naar Overpeinzingen)