MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.81

Standard

Nr.80 ended with: “In our home Bible studies I started teaching some things that really shocked some of the catholic people……………….!” (See richardandmarina.net)

In the first year or two I used the gospel of Mark in home Bible studies, but after a while I felt I needed something else. So I made up 10 topical Bible studies from the first 3 chapters of the gospel of John. Some of the topics were, “How do we know there is a God?” “What about the Bible?” “What about sin?” “The Lamb of God?” etc. After the study on sin people would feel pretty guilty, which was good of course, because now they wanted to know what the solution was. So with John 1:29, “Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world”, I would explain the gospel.

The first surprise they got was the fact that we are not saved by doing good works, something all religions except true Christianity teach, though they differ in what those good works are. They all say, “Do something”, while the gospel says, “It is done.” Forgiveness is a gift of God. Eternal life is a gift, paid for by Jesus on the cross, where He cried out, “It is finished”, or “It is done.” Often I would get the reaction, “You mean to say we don’t need to do anything?” Answer: “No, except to acknowledge your sin and accept Jesus, God’s gift.”

The second surprise would be the fact that we can be sure of going to heaven. When I would ask people whether they would go to heaven when they died, the answer pretty well always was, “I hope so.” I would say, “Well, I know so, I am 100% sure that I am going to heaven when I die.” They would look at me in amazement and often say, “You think you are better than we?” I would answer, “No, it has nothing to do with being better; I know that I am just as sinful as anyone else, but I also know that Jesus died for my sin, and I have accepted Him and God has accepted me.”

The third surprise or shock came when I showed them some passages in the letter to the Hebrews……..! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.81

Standard

Nr.80 eindigde met: “In onze huis Bijbelstudies begon ik dingen te onderwijzen die heel wat katholieke mensen choqueerde….….!” (Zie richardandmarina.net)

Gedurende de eerste twee jaar of zo gebruikte ik het Marcus evangelie in de huis Bijbelstudies, maar dat bevredigde me niet en ik maakte daarom 10 studies uit de eerste 3 hoofdstukken van het Johannes evangelie. Studies over, “Hoe weten we dat er een God is?” En, “De Bijbel?” En, “Wat is zonde?” En “Het Lam Gods.” Na de studie over zonde voelden mensen zich tamelijk schuldig, wat goed was natuurlijk, want nu wilden ze weten wat de oplossing was. Aan de hand van Joh.1:29, “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt” legde ik hen het evangelie uit.

De eerste verassing die ze kregen was het feit dat we niet behouden worden door goede werken, iets dat door alle religies geleerd wordt, behalve het christelijke geloof, ook al verschillen ze over wat die goede werken inhouden. Ze zeggen allemaal, “Je moet iets doen”, terwijl het evangelie zegt, “Het is gedaan.” Vergeving is een gave van God. Eeuwig leven is een geschenk waarvoor Jezus betaald heeft op het kruis, toen Hij uitriep, “Het is voldaan” of, het is betaald! Dikwijls kreeg ik dan de reactie van, “U bedoelt dat we er niets voor moeten doen?” Mijn antwoord, “Nee, behalve dat we onze zonden erkennen en belijden, en Jezus, Gods gave aanvaarden.”

De tweede verassing was het feit dat we zeker kunnen zijn van het eeuwige leven. Als ik de mensen vroeg of ze naar de hemel zouden gaan wanneer ze kwamen te sterven, was het antwoord bijna altijd, “Ik hoop het.” Waarop ik dan zei, “Ik ben 100% zeker dat ik naar de hemel ga als ik sterf.” Zij keken mij dan stomverbaasd aan en vroegen, “Denkt u werkelijk dat u beter bent dan wij?” Ik antwoordde dan, “Nee, het heeft niets te doen met beter zijn; ik weet dat ik net zo zondig ben als iedereen, maar ik weet ook dat Jezus voor mijn zonden gestorven is en mijn schuld betaald heeft, en ik heb Hem aangenomen en God heeft mij aangenomen.”

De derde verassing, of moet ik zeggen schok die ze kregen was wanneer ik hen enkele passages in de Hebreeën brief toonde……….! (Ga naar Overpeinzingen)

Standard

Jezus Christus, sommigen zeggen dat Hij nooit bestaan heeft, anderen, dat Hij gewoon een goed mens was, heeft nooit aan een universiteit psychologie of psychiatrie gestudeerd, toch heeft Hij meer gebroken harten genezen dan al de psychologen en psychiaters in de wereld. Ik ben er een van. U ook? Schrijf het hieronder, ik zal beginnen, “Ik ben er een van.”

Standard

Jesus Christ, some say He never existed, others, that He was just a good man, never went to university to study psychology or psychiatry, yet He has healed more broken hearts than all the psychologists and psychiatrists in the world. I am one of those. If you are too, write a comment, I will start. “I am one of those.”