MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.79

Standard

Nr.78 ended with: “We continued to really pray for him and asked the Lord to deal with him. One Saturday evening he phoned and with a trembling voice asked me to come over right away, which I did.………..!” (See richardandmarina.net)

He let me in and I noticed his face being very white. He told me right away that he had two car accidents that day. In the morning he had rolled his car which was a total wreck and in the late afternoon he had crashed another car. Amazingly he did not get hurt, unbelievable! But it had scared him to death, as it could have been deadly. He was now ready to give his life to God and accept the Lord Jesus, wonderful! Sometimes God uses drastic measures to bring people to their knees and draw them to Himself.

What happened after people became Christians? It was wonderful to work with young converts, who knew nothing about the Bible. After they accepted the Lord they would ask, “What do we do now?” I would tell them to read the book of Acts and see what the new Christians did in the days of the apostles. The next time we met I would ask them what they had found. Often with a sort of sheepish look on their face they would answer, “They got baptized.” I would smile and answer, “Well, what are you waiting for?” And so a baptism service would be planned. Their willingness to obey the Lord showed that they were truly converted. Seeing we believe the Bible teaches baptism by immersion, and we did not have a tank in our building, we went to other churches and even a private swimming pool.

One time we went with quite a group to Brussels to have a baptism in a French speaking assembly. While here in North America people who are friends or family will often hug each other when they meet, in some European countries they kiss each other. So also in Belgium and a person gives and gets three kisses, first on the one cheek, then on the other and then again on the first. At the entrance of this assembly stood a nice looking young lady who greeted every one who came in,……………………! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.79

Standard

Nr.78 eindigde met: “Wij bleven voor hem bidden en vroegen de Heer in te grijpen in zijn leven. Op een zaterdagavond belde hij mij en met bevende stem vroeg of ik onmiddellijk kon komen, wat ik dan ook meteen deed……!” (Zie richardandmarina.net)

Hij liet mij binnen en zijn gezicht was lijkbleek. Hij vertelde dat hij had die dag twee auto ongelukken had gehad. ’s Morgens was hij met zijn auto over de kop gegaan, die totaal vernield was. Tegen de avond was hij met een andere wagen gecrasht. Het wonderlijke was dat hij helemaal niet gewond geraakt was, ongelooflijk. Maar hij was natuurlijk geweldig ontdaan, daar beide ongelukken dodelijk hadden kunnen zijn. Hij was nu bereid zijn leven aan God te geven en de Heer Jezus aan te nemen, wonderlijk! Soms moet God drastische middelen gebruiken om mensen op hun knieën te krijgen om hen tot Zichzelf te trekken.

Wat gebeurde er met mensen nadat ze echte christenen waren geworden? Het was geweldig om met jonge bekeerlingen die niets van de Bijbel afwisten te werken. Nadat ze de Heer aangenomen hadden vroegen ze dikwijls, “Wat moeten we nu doen?” Ik zei hen dan Handelingen te lezen om te zien wat jonge christenen in de dagen van de apostelen deden. De volgende keer dat we samen waren vroeg ik dan wat ze ontdekt hadden. Dikwijls, met een verlegen glimlach op hun gezicht antwoordden ze, “Ze lieten zich dopen.” Dan moest ik glimlachen en zei, “Wel, waar wachten jullie op?” En dus werd er een doopdienst gepland. Hun bereidheid om de Heer te gehoorzamen toonde aan dat hun bekering echt was.

Aangezien wij geloven dat de Bijbel de doop door onderdompeling leert, en wij geen watertank in ons gebouw hadden, maakten wij gebruik van andere kerken. Op een keer gingen we met een hele groep naar het gebouw van een Frans sprekende gemeente in Brussel. En terwijl in Noord Amerika familieleden en vrienden elkaar omhelzen wanneer ze elkaar ontmoeten, wordt er in sommige Europese landen gekust. Zo ook in België, en je geeft en krijgt dan drie kussen, de eerst op de ene wang, de tweede op de andere en dan weer opnieuw op de eerste. Er stond een mooie, jonge vrouw aan de deur van de gemeente die bijna iedereen die binnenkwam begroette…………..! (Ga naar Overpeinzingen)