MUSINGS OF AN OLDER MAN.

Standard

AMAZING THINGS. (12)

DE BIJBEL EN HYGIËNE. (3)

“Was uw handen, dokter.” Dit is niets nieuws en geldt voor ons allen. In ieder ziekenhuis en ook in sommige andere openbare gebouwen zijn er hand desinfecterende apparaten geplaatst, zodat we onze handen kunnen desinfecteren. Ik herinner me nog hoe de dokter die mijn vrouw ging bijstaan met de bevalling van onze tweede dochter, binnenkwam en zijn handen waste boven een wastafel met een waterleiding die uit de muur stak zonder kraan er aan. Hij zette zijn voet op een pedaal en het water stroomde uit de leiding. Met andere woorden, hij waste niet alleen zijn handen maar deed dat ook nog met stromend water. Nu, kijk eens naar wat Mozes 3500 jaar geleden geschreven heeft: “Wanneer de man van zijn kwaal genezen is, moet hij zeven dagen wachten voor hij gereinigd kan worden. Dan moet hij zijn kleren en zijn lichaam met bronwater (levend of stromend water) wassen en is hij weer rein.” Lev.15:13. Met andere woorden, hij moest zich niet alleen wassen, maar ook nog in bronwater, (stromend of levend water). WONDERBAARLIJK.
Misschien hebt u gehoord van Dr. Ignaz Semmelweis, (1818-65), een Hongaarse arts wiens werk aantoonde dat het wassen van handen het aantal vrouwen dat sterft na de bevalling drastisch kan verminderen. Zijn werk vond plaats in de 1840’s, terwijl hij Directeur was van de kraamkliniek van het Weense Generale Ziekenhuis. Beschreven als de “Verlosser van moeders”, Semmelweis ontdekte dat de incidentie van puerperale koorts (ook bekend als “kinderbedekoorts”) drastisch kon worden verminderd door handdesinfectie in obstetrische klinieken. Puerperale koorts kwam veel voor in ziekenhuizen in het midden van de 19e eeuw en was vaak dodelijk. Natuurlijk weten we nu waarom het zo belangrijk is de handen te wassen. We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens op TV gezien hoe dokters hun handen wassen voordat ze de operatiekamer binnengaan. In het Bijbelboek Leviticus worden de woorden wassen, waste en gewassen 44 maal vernoemd. Interessant, niet waar? Karl Sudhoff, professor in de medische geschiedenis, schrijft over zijn diepe bewondering voor de praktische wetten in de Bijbel: “Het 13de en 14de hoofdstuk van Leviticus zijn gewichtige officiële documenten die het verdienen om in letters van glanzend goud geschreven te worden, omdat ze de kiem vormen van de modern profylaxe (bescherming) tegen besmettelijke ziekten.” (K. Sudhoff: Essays in the History of Medicine, Medical Life Press, New York, 1926, blz. 146.) Wie zegt dat de Bijbel een ouderwets en verouderd boek is? Het is zeer “up to date” en openbaart ons dingen die wij nog maar de laatste paar honderd jaar ontdekt hebben. ABSOLUUT WONDERBAARLIJK. Geloofd zij de Heer.

washinghands

 

 

 

 

 

 

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

WONDERBAARLIJKE DINGEN. (12)

THE BIBLE AND HYGIENE. (3)

“Wash your hands, doctor.” This is nothing new and applies to all of us. In every hospital and some other public buildings, there are hand sanitizers installed, where we can disinfect our hands. I remember seeing the doctor do that before he went into the delivery room to help my wife have her second baby. I can still picture him standing in front of a sink with a water pipe coming out of the wall, no tap on it, but a pedal on the floor on which he stepped, and the water began running. In other words, he not only washed his hands but also did this in “running water.” Now look at this, Moses wrote 3500 years ago, “And when he who has a discharge is cleansed of his discharge, then he shall count for himself seven days for his cleansing, wash his clothes, and bathe his body in running water; then he shall be clean.” Leviticus 15:13. He not only had to wash but also do that in “running” (fresh) water, AMAZING.
You may have heard of Dr. Ignaz Semmelweis, (1818-65), a Hungarian physician whose work demonstrated that hand-washing could drastically reduce the number of women dying after childbirth. This work took place in the 1840s, while he was Director of the maternity clinic at the Vienna General Hospital in Austria. Described as the” Saviour of mothers”, Semmelweis discovered that the incidence of puerperal fever (also known as “child-bed fever”) could be drastically cut using hand disinfection in obstetrical clinics. Puerperal fever was common in mid-19th-century hospitals and often fatal. Of course, now we know why it is so important to wash one’s hands. All of us have probably seen on TV how doctors wash their hands before going into the operation room. In the Bible book Leviticus, the words wash, washed and washing occur 44 times. Interesting. Karl Sudhoff, professor of medical history, writes about his deep appreciation for the practical laws in the Bible: “Chapters 13 and 14 of Leviticus are weighty official documents that deserve to be written in letters of gold, as they form the germ of the modern prophylaxis (protection) against contagious diseases.” (K. Sudhoff, Essays in the History of Medicine, Medical Life Press, New York, 1926, page 146.) Who says, the Bible is an old-fashioned book, it is very up to date and reveals things that we have only discovered the last couple of hundred years. ABSOLUTELY AMAZING. Praise God.

washinghands

 

 

 

 

 

 

 

For my praying friends.

Standard

For my praying friends. I saw a cardiologist in London yesterday, Friday, and he gave me the green light for my hip surgery. I was afraid that my aorta aneurysm might be too dangerously large, but he assured me that there is no problem and I am safe. The surgery on my hip, the third one, is scheduled for Tuesday, Feb.26, my wife’s birthday. So, she will have a party here at home and I will have my “party” in the operating room in the hospital, how nice!  Please pray that the specialist shall be able to fix the hip now once for all. Thank you.

AMAZING THINGS. (11)

Standard

THE BIBLE AND MEDICAL SCIENCE. (2)

The last time I wrote about Moses’ instructions, written 3,500 years ago, regarding quarantine and toilets, and how these helped stop the Black Death, or the Plague in Europe during the Middle Ages. In other words, the Bible was 3,500 years ahead of modern science, AMAZING. But that’s not all, listen to what else Moses wrote, for example in Genesis 17:12, where God says to Abraham, “He who is eight days old among you shall be circumcised, every male child in your generations.” This circumcision was so important that even when the 8th day would be on a Sabbath, the boy still had to be circumcised. Why the emphasis on the 8th day? Modern science has discovered that babies during the first few days have very little prothrombin, and vitamin K is almost completely absent, these are the very important blood clotting elements. The prothrombin present in the first few days is a leftover from the mother and by the third days has gone down to 30% of normal. But then from the third day on the amount of pro-thrombin shoots up to 110 % on the 8th day, after which it goes down to 100% where it stays the rest of its life. Prothrombin needs vitamin K to be effective. In other words, on the 8th day, the baby has more prothrombin than at any other time in its life, so that the 8th day is the safest day and bleeding will be stopped much sooner. AMAZING. Where did Moses get this? Some might say, from the Egyptians, as he was brought up in the royal courts of Egypt. It is true that their anatomical knowledge was amazing but the cause of an illness and the treatment of it was completely unknown. The oddest and most repulsive drugs were recommended, for example, cat poo, the intestines of a goose, the eyes of a pig and other strange things. How to heal an open wound? Allow the wound to mature by applying cow fat or meat. Thereafter, human feces ground in brewer’s yeast, oil, and honey, and apply this as a paste. (C.P. Bryan: Ancient Egyptian Medicine. The Papyrus Ebers, Ares Publishers, Chicago, IL. 1930, page 73)

How different Moses’ instructions. Absolutely AMAZING. Where did he get it? I believe there is only one reasonable answer, he received it from God Almighty, who is the only one who knew this. Praise God.

the bible and medical science, 2

 

 

WONDERBAARLIJKE DINGEN. (11)

Standard

DE BIJBEL EN DE MEDISCHE WETENSCHAP. (2)

De vorige maal schreef ik over Mozes’ instructies, zo’n 3500 jaar geleden geschreven, i.v.m. quarantaine en toiletten, en hoe deze meegeholpen hebben de Zwarte Dood in de Middel Eeuwen te stoppen. Met andere woorden, de Bijbel was de wetenschap 3500 jaar voor, WONDERBAARLIJK. Maar dat is niet alles, luister naar wat Mozes nog geschreven heeft, bijvoorbeeld in Genesis 17:12, waar God tegen Abraham zegt, “Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten.” Deze besnijdenis was zo belangrijk dat zelfs als die 8ste dag op de Sabbat viel, het toch moest doorgaan. Waarom die nadruk op de 8ste dag? De moderne wetenschap heeft ontdekt dat baby’tjes gedurende de eerste dagen heel weinig protrombine hebben, en dat vitamine K bijna volledig ontbreekt. Deze twee zijn heel belangrijk voor bloedstolling. De eerste dagen is de aanwezige protrombine een overblijfsel van de moeder en tegen de derde dag is het tot 30% van het normale niveau gedaald. Maar dan vanaf de derde dag schiet de hoeveelheid protrombine omhoog naar 110% op de 8ste dag, waarna het daalt tot 100%, waar het voor de rest van het leven blijft. Protrombine heeft vitamine K nodig om werkzaam te zijn. Met andere woorden, op de 8ste dag heeft een baby meer protrombine dan op enig ander moment in zijn leven, zodat die dag de veiligste dag is en bloeding sneller stopt dan op enige andere dag in zijn bestaan. WONDERBAARLIJK. Hoe kwam Mozes er bij dit zo voor te schrijven? Misschien zal iemand suggereren dat hij het van de Egyptenaren had, aangezien hij in het paleis grootgebracht was. Het is een feit dat de anatomische kennis van de Egyptenaren geweldig was, maar de oorzaak van een ziekte en de behandeling ervan was volledig onbekend. De vreemdste en meest weerzinwekkende medicijnen werden aanbevolen, bijvoorbeeld kattenpoep, de darmen van een gans, de ogen van een varken en andere vreemde dingen. Hoe een open wond te genezen? Laat de wond rijpen door koeienvet of vlees toe te passen. Daarna menselijke ontlasting vermalen in biergist, olie en honing, en dit toe te passen als een pasta. (C.P. Bryan: Ancient Egyptian Medicine. The Papyrus Ebers, Ares Publishers, Chicago, IL. 1930, page 73)

Hoe totaal anders waren Mozes voorschriften. Werkelijk WONDERBAARLIJK. Hoe kwam hij daaraan? Ik geloof dat er maar één redelijk antwoord is, hij kreeg het van de Here God, de enige die dit wist. Geloofd zij de Heer.

the bible and medical science, 2

 

 

 

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

WONDERBAARLIJKE DINGEN. (10)

DE BIJBEL EN DE MEDISCHE WETENSCHAP. (1)

Omdat ze zich heel ziek voelde, ging onze dochter in België een paar weken geleden naar een ziekenhuis waar ze onmiddellijk in quarantaine geplaatst werd nadat ze de verpleegster verteld had dat de dokter had gezegd dat ze de besmettelijke Clostridium difficile-bacteriën, ook C. difficile genoemd, had. Na enkele dagen bleek dat ze die bacterie toch niet had, ook al was ze erg ziek en ze mocht naar huis. Ik moest glimlachen toen ik dit hoorde, natuurlijk niet omdat zij ziek was, maar omdat 3.500 jaar geleden Mozes dit al in praktijk bracht. Sprekende over een persoon met melaatsheid, hetgeen ook besmettelijk is, schrijft hij in Leviticus 13:46: “Zolang hij de plaag (besmettelijke melaatsheid) heeft, blijft hij onrein; hij is onrein; afgezonderd zal hij wonen, buiten de legerplaats zal zijn verblijf zijn.” WONDERBAARLIJK, niet? “Afgezonderd zal hij wonen, buiten de legerplaats zal zijn verblijf zijn,” dat betekent geïsoleerd, in quarantaine. Die praktijk van het isoleren van zieken heeft meegeholpen Europa van de ondergang te redden. Van 1346 tot 1353 heeft de Zwarte Dood 1/4 tot 1/3, miljoenen mensen in Europa gedood. Het heeft 200 jaar geduurd voordat Europa terug hetzelfde bevolkingscijfer had als voordien.  “Een historisch keerpunt, evenals een enorme menselijke tragedie, de Zwarte Dood van 1346-53 is ongeëvenaard in de menselijke geschiedenis,” zegt Ole J Benedictow op History Today. Quarantaine was onbekend behalve bij de Joden, waar er weinig doden voorkwamen. Een tweede dat geholpen heeft de Zwarte Dood te stoppen was wat Mozes schrijft in Deut.23:12-13: “Gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven; gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben en, wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven en uw uitwerpselen bedekken.” In de middeleeuwen hadden mensen geen toiletten, ze deden hun behoeften overal, op straat, langs de weg, achter hun huis, enz. Sommigen hadden een emmer in huis, maar wierpen dan de inhoud ervan op straat. Men kan zich goed voorstellen wat een stank er moet geweest zijn in de steden en dorpen. De ratten liepen door dit alles, insecten broeden er op, het water was verontreinigd en mensen werden ziek. En omdat gezonde mensen bij de zieken in huis woonden, verspreidde de ziekte zich zeer snel. Dit was niet het geval in Joodse wijken of gemeenschappen en dat viel op. In feite, men gaf de Joden de schuld van het verspreiden van de ziekte onder de niet-Joden en een geweldige Jodenvervolging vond plaats. Maar toen men de voorschriften van Mozes, 3.500 jaar geleden geschreven, begon op te volgen kwam de Zwarte Dood langzaam ten einde. WONDERBAARLIJK. Hoe wist Mozes deze dingen? (Wordt vervolgd).

the bible and medical science

 

 

 

 

 

AMAZING THINGS. (10)

Standard

THE BIBLE AND MEDICAL SCIENCE. (1)

A few weeks ago, one of our daughters feeling very ill went to a hospital in Belgium where she was put in quarantine after telling a nurse that a doctor had told her that she had the Clostridium difficile bacteria, also called C. difficile, which is quite contagious. After three days, when they found that she did not have this, she was released from the hospital. I had to smile when I heard about the quarantine, not because of her being so ill, of course, but because Moses 3,500 years ago already put people in quarantine. When talking about a person with leprosy, which is also contagious, he writes in Leviticus 13:46, “He shall be unclean. All the days he has the sore he shall be unclean. He is unclean, and he shall dwell alone; his dwelling shall be outside the camp.” AMAZING. “Alone, outside the camp,” means isolated, in quarantine. That practice of isolating sick people helped save Europa in the middle ages. From 1346 until 1353 the Plague or Black Death killed at least 1/4 to 1/3 of Europeans, millions of them. It took Europe 200 years to get back to the same population level as before the Plague. “A historical turning point, as well as a vast human tragedy, the Black Death of 1346-53 is unparalleled in human history,” says Ole J Benedictow at History Today. Quarantine was unknown, except among the Jews, where there were few deaths. The second thing that helped stop the Plague was following Moses instructions in Deut.23:12-13, “Also you shall have a place outside the camp, where you may go out; and you shall have an implement among your equipment, and when you sit down outside, you shall dig with it and turn and cover your refuse.” In the middle ages people had no toilets, they relieved themselves everywhere, on the street, behind their houses, along the road etc. Or they had pails in the house which they used and then emptied it outside on the street. One can well imagine what the smell was in the cities and towns. The rats moved through this, the insects sat on it, the water was polluted, and people became sick. And because the healthy people lived with the sick, the disease spread rapidly. Again, this was not so in Jewish communities and this was noticed, resulting in the Jews being blamed for the spread of the disease and a terrible persecution of the Jews resulted. However, when the instructions of Moses written 3,500 years ago were put into practice, the Plaque slowly came to an end. AMAZING. How did Moses know these things? (To be continued).

the bible and medical science