OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

WONDERBAARLIJKE DINGEN. (10)

DE BIJBEL EN DE MEDISCHE WETENSCHAP. (1)

Omdat ze zich heel ziek voelde, ging onze dochter in België een paar weken geleden naar een ziekenhuis waar ze onmiddellijk in quarantaine geplaatst werd nadat ze de verpleegster verteld had dat de dokter had gezegd dat ze de besmettelijke Clostridium difficile-bacteriën, ook C. difficile genoemd, had. Na enkele dagen bleek dat ze die bacterie toch niet had, ook al was ze erg ziek en ze mocht naar huis. Ik moest glimlachen toen ik dit hoorde, natuurlijk niet omdat zij ziek was, maar omdat 3.500 jaar geleden Mozes dit al in praktijk bracht. Sprekende over een persoon met melaatsheid, hetgeen ook besmettelijk is, schrijft hij in Leviticus 13:46: “Zolang hij de plaag (besmettelijke melaatsheid) heeft, blijft hij onrein; hij is onrein; afgezonderd zal hij wonen, buiten de legerplaats zal zijn verblijf zijn.” WONDERBAARLIJK, niet? “Afgezonderd zal hij wonen, buiten de legerplaats zal zijn verblijf zijn,” dat betekent geïsoleerd, in quarantaine. Die praktijk van het isoleren van zieken heeft meegeholpen Europa van de ondergang te redden. Van 1346 tot 1353 heeft de Zwarte Dood 1/4 tot 1/3, miljoenen mensen in Europa gedood. Het heeft 200 jaar geduurd voordat Europa terug hetzelfde bevolkingscijfer had als voordien.  “Een historisch keerpunt, evenals een enorme menselijke tragedie, de Zwarte Dood van 1346-53 is ongeëvenaard in de menselijke geschiedenis,” zegt Ole J Benedictow op History Today. Quarantaine was onbekend behalve bij de Joden, waar er weinig doden voorkwamen. Een tweede dat geholpen heeft de Zwarte Dood te stoppen was wat Mozes schrijft in Deut.23:12-13: “Gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven; gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben en, wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven en uw uitwerpselen bedekken.” In de middeleeuwen hadden mensen geen toiletten, ze deden hun behoeften overal, op straat, langs de weg, achter hun huis, enz. Sommigen hadden een emmer in huis, maar wierpen dan de inhoud ervan op straat. Men kan zich goed voorstellen wat een stank er moet geweest zijn in de steden en dorpen. De ratten liepen door dit alles, insecten broeden er op, het water was verontreinigd en mensen werden ziek. En omdat gezonde mensen bij de zieken in huis woonden, verspreidde de ziekte zich zeer snel. Dit was niet het geval in Joodse wijken of gemeenschappen en dat viel op. In feite, men gaf de Joden de schuld van het verspreiden van de ziekte onder de niet-Joden en een geweldige Jodenvervolging vond plaats. Maar toen men de voorschriften van Mozes, 3.500 jaar geleden geschreven, begon op te volgen kwam de Zwarte Dood langzaam ten einde. WONDERBAARLIJK. Hoe wist Mozes deze dingen? (Wordt vervolgd).

the bible and medical science

 

 

 

 

 

AMAZING THINGS. (10)

Standard

THE BIBLE AND MEDICAL SCIENCE. (1)

A few weeks ago, one of our daughters feeling very ill went to a hospital in Belgium where she was put in quarantine after telling a nurse that a doctor had told her that she had the Clostridium difficile bacteria, also called C. difficile, which is quite contagious. After three days, when they found that she did not have this, she was released from the hospital. I had to smile when I heard about the quarantine, not because of her being so ill, of course, but because Moses 3,500 years ago already put people in quarantine. When talking about a person with leprosy, which is also contagious, he writes in Leviticus 13:46, “He shall be unclean. All the days he has the sore he shall be unclean. He is unclean, and he shall dwell alone; his dwelling shall be outside the camp.” AMAZING. “Alone, outside the camp,” means isolated, in quarantine. That practice of isolating sick people helped save Europa in the middle ages. From 1346 until 1353 the Plague or Black Death killed at least 1/4 to 1/3 of Europeans, millions of them. It took Europe 200 years to get back to the same population level as before the Plague. “A historical turning point, as well as a vast human tragedy, the Black Death of 1346-53 is unparalleled in human history,” says Ole J Benedictow at History Today. Quarantine was unknown, except among the Jews, where there were few deaths. The second thing that helped stop the Plague was following Moses instructions in Deut.23:12-13, “Also you shall have a place outside the camp, where you may go out; and you shall have an implement among your equipment, and when you sit down outside, you shall dig with it and turn and cover your refuse.” In the middle ages people had no toilets, they relieved themselves everywhere, on the street, behind their houses, along the road etc. Or they had pails in the house which they used and then emptied it outside on the street. One can well imagine what the smell was in the cities and towns. The rats moved through this, the insects sat on it, the water was polluted, and people became sick. And because the healthy people lived with the sick, the disease spread rapidly. Again, this was not so in Jewish communities and this was noticed, resulting in the Jews being blamed for the spread of the disease and a terrible persecution of the Jews resulted. However, when the instructions of Moses written 3,500 years ago were put into practice, the Plaque slowly came to an end. AMAZING. How did Moses know these things? (To be continued).

the bible and medical science