MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.69

Standard

Nr.68 ended with: “These dear people needed to hear the wonderful gospel of our Lord Jesus Christ. What a mission field…….!” (See richardandmarina.net)

We moved from Holland to Belgium on December 23, 1971. Our two oldest girls, Rosa, 7 and Lily, 5 had started to get adjusted to school in Holland where they attended 4 months and seemed to enjoy it. They were quite excited to see Saint Nicholas riding by our house on a horse on December 5, with black Peters throwing nuts around. In Canada Santa Claus comes at Christmas from the North Pole riding a sled pulled by reindeer. In Holland, Saint Nicolas comes on a boat from Spain and then rides around on a horse. Gifts are given on December 5 and not on Christmas.
Moving from Canada to Holland was quite an adjustment, but the same was true about moving to Belgium. So many things were different, the mentality, the currency, the stores, the schools, even the language. And even though about 6 million Belgians speak Dutch, there are French words mixed in and almost every town or area has a different accent. One can often tell from which part of Belgium a person comes. The two main school systems are the Catholic and the State schools. Our girls went to a State school as it was so close to where we lived. Even our youngest, Renee, though she was only 3 had to go to school, as children in Belgium start at age 2½.

Speaking of children, Antwerp had about a half a million people and we found out that there was only one Sunday school in the whole city. We went to see one of the teachers, remarking that they must have a lot of children. Oh yes, she answered, we have 26 children! Marina, with a heart for children cried, how is that possible? Talk about a mission field! And what a challenge! You can well imagine that there would soon be a second Sunday school, and guess where? Our daughters would be getting up early on Sunday mornings and make up their beds and fix up their bedrooms so that they could be used as classes. What a thrill. And then came April 1, 1972……! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.69

Standard

Nr.68 eindigde met: “Wat een geestelijke duisternis, het licht was uitgegaan! Wat een zendingsveld………! (Zie richardandmarina.net)

Op 23 december, 1971 verhuisden wij van Nederland naar België. Onze twee oudste dochters, Rosa, 7 en Lily, 5 hadden zich goed aangepast op de Nederlandse school die ze 4 maanden bezocht hadden. Zij waren heel blij en opgewonden Sinterklaas op zijn paard op 5 december voorbij ons huis te zien rijden terwijl enkele zwarte Pieten pepernoten rondstrooiden. In Canada komt Santa Claus met Kerst van de Noord Pool in een slee getrokken door rendieren. In Nederland komt Sinterklaas met een boot van Spanje en trekt dan te paard rond. Cadeautjes worden op 5 december gegeven en niet met Kerst.

De verhuis van Canada naar Nederland was een hele aanpassing, maar hetzelfde gold voor onze verhuis naar België. Alles was daar anders, zowel de mentaliteit, als de muntsoort, de winkels, de scholen, zelfs de taal. Hoewel ongeveer 6 miljoen Belgen Nederlands (Vlaams) spreken, worden er ook Franse woorden en uitdrukkingen gebruikt en heeft bijna ieder stad of streek zijn eigen dialect en accent. Men kan dikwijls aan het accent horen uit welke streek de persoon komt. De twee belangrijkste scholen waren de Katholieke en de Staatsscholen. Onze meisjes begonnen in een Staatsschool omdat die het dichts bij huis was. Zelfs onze jongste, Rini die 3 jaar was, moest naar school, kinderen in België beginnen op 2½ jarige leeftijd.
Van kinderen gesproken, Antwerpen had toen ongeveer een half miljoen inwoners en we ontdekten dat er maar één zondagsschool was. We spraken met de verantwoordelijke en merkten op dat zij toch wel heel veel kinderen moesten hebben. O ja, antwoordde zij, wel 26! Marina, met haar hart voor kinderen huilde, hoe was dat mogelijk? Spreek van een zendingsveld! En wat een uitdaging! U kunt u wel voorstellen dat er spoedig een tweede zondagsschool bijkwam, en raad eens waar? Onze dochters stonden zondag ‘s morgens vroeg op, maakten hun bed op en zetten alles gereed zodat hun slaapkamers gebruikt konden worden als zondagsschoolklassen. Wat een sensatie! Toen kwam 1 april 1971……..! (Ga naar Overpeinzingen)

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.68

Standard

Nr.67 ended with: “But there was something else that really shocked us………!”

As mentioned before Herb and I went from door to door to find out what people believed. As we talked to many, many people we discovered that people did not know why Jesus died on the cross. Now this may seem very strange to you, as Belgium is a catholic (Christian) country, it may be hard to believe but it is true. I remember sitting in the living room of an elderly lady, she told me she was 75. And she also told me that she had gone to mass every day of her life, except the last year as she was not well. Behind her on the wall hung a crucifix and so I asked her whether she believed that Jesus died on the cross. Of course, she answered. I then asked her why Jesus had died on the cross. She looked at me and said that she didn’t know. I looked at her in utter amazement and said, you have gone to church every day of your life and you don’t know why Jesus died on the cross? No, she said. I said, every time you go to mass you hear the words: “Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world.” Yes, she agreed with that. I then asked what those words meant, she had no idea and became a bit perturbed with me and said, I haven’t studied theology, how should I know? I was absolutely dumbfounded and felt like crying. How was this possible? A dear soul having gone to a “Christian” church every day of her life for almost 75 years and not knowing why Jesus died on the cross, it was just unbelievable. I met people who told me they believed more in Mary than in Jesus. What a need, and not just in Belgium, but in much of so called Christian Europe. The light had gone out. I felt once again very confirmed in the fact that God had brought us here. These dear people needed to hear the wonderful gospel of our Lord Jesus Christ. What a mission field…….! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.68

Standard

Nr.67 eindigde met: “Maar er was nog een tweede iets dat ons geweldig choqueerde……..!”

Zoals eerder vernoemd gingen Herb en ik van deur tot deur om te ontdekken wat mensen hier geloofden. Door met heel veel mensen te spreken kwamen we tot de ontdekking dat deze mensen niet wisten waarom Jezus aan het kruis gestorven was. Dit klinkt u misschien vreemd in de oren, gezien België een katholiek (christelijk) land is, het is waarschijnlijk moeilijk te geloven maar toch waar. Ik herinner me dat ik op bezoek was bij een oudere vrouw, ze vertelde me dat ze 75 was en dat ze iedere dag van haar leven naar de mis was geweest, behalve het laatste jaar omwille van haar gezondheid. Er hing een kruisbeeld achter haar aan de muur en ik vroeg haar of ze geloofde dat Jezus aan het kruis gestorven was. Natuurlijk, antwoordde ze. Toen vroeg ik haar waarom Jezus aan het kruis gestorven was. Ze keek me aan en zei toen dat ze dat niet wist. Ik keek haar met grote verbazing aan en zei, u bent iedere dag van uw leven naar de kerk geweest en u weet niet waarom Jezus aan het kruis gestorven is? Nee, antwoordde ze. Ik zei, iedere keer in de mis hebt u de woorden gehoord, “Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt.” Ja, dat beaamde ze. Ik vroeg haar toen wat die woorden betekenden. Ze had geen idee en een beetje geïrriteerd antwoordde ze me, hoe moet ik dat nu weten, ik heb geen theologie gestudeerd? Ik was totaal verbluft en kon wel wenen. Hoe was dit mogelijk? Een lieve ziel die iedere dag van haar 75 jaar naar een “christelijke” kerk was geweest en die niet wist waarom Jezus aan het kruis gestorven was, gewoon ongelooflijk! Net zo ongelooflijk als wat een heel aantal mensen mij vertelden meer in Maria te geloven dan in Jezus. Wat een enorme geestelijke nood, en dat niet alleen in België maar in een groot deel van het zogenaamde “Christelijke” Europa. Wat een geestelijke duisternis, het licht was uitgegaan! Tegelijkertijd voelde ik mij opnieuw bevestigd in mijn roeping naar dit land en continent. Wat een zendingsveld………!(Ga naar Overpeinzingen)

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.67

Standard

Nr.66 ended with: “It may surprise or shock you what a catholic seminary professor, who later became a bishop told me……!” (See richardandmarina.net)

It happened at a home Bible study. About 25 catholic people were present, as also the local priest who had brought this seminary professor along. The priest was upset because some of his people were leaving the Catholic Church. I taught my Bible study and then after having answered some questions, I asked the professor whether he believed the Bible to be the word of God. No, he said, I believe the Bible contains the word of God. In other words there are things in there from God but there are also many historical mistakes and there is a lot of scientific nonsense in the Bible, especially in the O.T. I was quiet for a moment and then answered him by saying that Jesus accepted the Bible as the word of God, Jesus believed in Adam and Eve, in Noah and the flood and so on. You know what he answered?

He said, oh yes, but Jesus didn’t know any better either, He was a child of his times, a first century man and in those days they didn’t know much about history or science. I can tell you, I became upset and I told him that I found it hard to believe that God the Father would allow His perfect Son to teach all kinds of historical mistakes and scientific nonsense. It became very quiet in the room as these catholic people were shocked at what their professor, who some time later became bishop, believed. I realized then what a mission field Belgium was. However, much good came out of this meeting, as a number of these folk became true born again Christians.

How different is my faith, I believe the Bible to be the word of God from cover to cover and I take it as literal as possible. Be careful, I said, as literal as possible, but lots of times it is not possible, such as some of the statements of Jesus, “I am the door” or “I am the true vine” and other. But thus, the Bible is living and powerful, able to change lives.

But there was something else that really shocked us………! (Go to Musings)

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.67

Standard

Nr.66 eindigde met: “Het zal u verassen of zelfs choqueren als u hoort wat een katholiek seminarie professor die later bisschop werd mij vertelde……….! (Zie richardandmarina.net).

Het gebeurde op een Bijbelstudie bij iemand aan huis. Ongeveer 25 katholieke mensen waren aanwezig als ook de lokale priester die een seminarie professor meegebracht had. De priester was niet blij dat er mensen uit zijn kerk weggingen. Ik gaf een Bijbelstudie en na een aantal vragen beantwoord te hebben keerde ik mij tot de professor en vroeg hem of hij geloofde dat de Bijbel het woord van God was. Nee, antwoordde hij, ik geloof dat de Bijbel het woord van God bevat. Met andere woorden er staan dingen in die van God zijn, maar het bevat ook veel onjuiste historische feiten en wetenschappelijke onzin, vooral het O.T. Ik was even stil en zei toen tegen hem dat Jezus de Bijbel zag als het woord van God en dat Hij in Adam en Eva, Noah en de zonvloed, en andere zulke dingen geloofde.

Weet u wat voor antwoord de professor gaf? Hij zei, o maar natuurlijk, Jezus wist ook niet beter, Hij was een kind van zijn tijd, een eerste eeuw mens, en in die tijd wist men nog niet veel af van geschiedenis en wetenschap. Ik kan u vertellen dat ik ontdaan was en ik antwoordde hem dat ik moeilijk kon aanvaarden dat God de Vader zijn volmaakte Zoon zou toestaan allerlei historische fouten en wetenschappelijke onzin te verkondigen. Het werd heel stil in de kamer toen deze katholieke mensen hoorden wat hun seminarie professor, die later bisschop werd, geloofde. Ik besefte toen wat een zendingsveld België was. Maar tegelijkertijd had deze samenkomst een goed gevolg daar een aantal van deze mensen echte wedergeboren christenen werden.

Wat is mijn geloof dan toch anders. Ik geloof dat de Bijbel van kaft tot kaft het woord van God is en ik neem het zo letterlijk mogelijk. Pas op, ik zeg, zo letterlijk mogelijk, want dat is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld sommige uitspraken van Jezus, “Ik ben de deur,” of “Ik ben de ware wijnstok.” Maar zo is de Bijbel levendig en krachtig en kan het levens veranderen.

Maar er was nog een tweede iets dat ons geweldig choqueerde……..! (Ga naar Overpeinzingen)