MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.67

Standard

Nr.66 ended with: “It may surprise or shock you what a catholic seminary professor, who later became a bishop told me……!” (See richardandmarina.net)

It happened at a home Bible study. About 25 catholic people were present, as also the local priest who had brought this seminary professor along. The priest was upset because some of his people were leaving the Catholic Church. I taught my Bible study and then after having answered some questions, I asked the professor whether he believed the Bible to be the word of God. No, he said, I believe the Bible contains the word of God. In other words there are things in there from God but there are also many historical mistakes and there is a lot of scientific nonsense in the Bible, especially in the O.T. I was quiet for a moment and then answered him by saying that Jesus accepted the Bible as the word of God, Jesus believed in Adam and Eve, in Noah and the flood and so on. You know what he answered?

He said, oh yes, but Jesus didn’t know any better either, He was a child of his times, a first century man and in those days they didn’t know much about history or science. I can tell you, I became upset and I told him that I found it hard to believe that God the Father would allow His perfect Son to teach all kinds of historical mistakes and scientific nonsense. It became very quiet in the room as these catholic people were shocked at what their professor, who some time later became bishop, believed. I realized then what a mission field Belgium was. However, much good came out of this meeting, as a number of these folk became true born again Christians.

How different is my faith, I believe the Bible to be the word of God from cover to cover and I take it as literal as possible. Be careful, I said, as literal as possible, but lots of times it is not possible, such as some of the statements of Jesus, “I am the door” or “I am the true vine” and other. But thus, the Bible is living and powerful, able to change lives.

But there was something else that really shocked us………! (Go to Musings)

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.67

Standard

Nr.66 eindigde met: “Het zal u verassen of zelfs choqueren als u hoort wat een katholiek seminarie professor die later bisschop werd mij vertelde……….! (Zie richardandmarina.net).

Het gebeurde op een Bijbelstudie bij iemand aan huis. Ongeveer 25 katholieke mensen waren aanwezig als ook de lokale priester die een seminarie professor meegebracht had. De priester was niet blij dat er mensen uit zijn kerk weggingen. Ik gaf een Bijbelstudie en na een aantal vragen beantwoord te hebben keerde ik mij tot de professor en vroeg hem of hij geloofde dat de Bijbel het woord van God was. Nee, antwoordde hij, ik geloof dat de Bijbel het woord van God bevat. Met andere woorden er staan dingen in die van God zijn, maar het bevat ook veel onjuiste historische feiten en wetenschappelijke onzin, vooral het O.T. Ik was even stil en zei toen tegen hem dat Jezus de Bijbel zag als het woord van God en dat Hij in Adam en Eva, Noah en de zonvloed, en andere zulke dingen geloofde.

Weet u wat voor antwoord de professor gaf? Hij zei, o maar natuurlijk, Jezus wist ook niet beter, Hij was een kind van zijn tijd, een eerste eeuw mens, en in die tijd wist men nog niet veel af van geschiedenis en wetenschap. Ik kan u vertellen dat ik ontdaan was en ik antwoordde hem dat ik moeilijk kon aanvaarden dat God de Vader zijn volmaakte Zoon zou toestaan allerlei historische fouten en wetenschappelijke onzin te verkondigen. Het werd heel stil in de kamer toen deze katholieke mensen hoorden wat hun seminarie professor, die later bisschop werd, geloofde. Ik besefte toen wat een zendingsveld België was. Maar tegelijkertijd had deze samenkomst een goed gevolg daar een aantal van deze mensen echte wedergeboren christenen werden.

Wat is mijn geloof dan toch anders. Ik geloof dat de Bijbel van kaft tot kaft het woord van God is en ik neem het zo letterlijk mogelijk. Pas op, ik zeg, zo letterlijk mogelijk, want dat is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld sommige uitspraken van Jezus, “Ik ben de deur,” of “Ik ben de ware wijnstok.” Maar zo is de Bijbel levendig en krachtig en kan het levens veranderen.

Maar er was nog een tweede iets dat ons geweldig choqueerde……..! (Ga naar Overpeinzingen)