THANK YOU

Standard

Yes, a very sincere and heartfelt thank you to all who sent me birthday wishes. I would like to write each one individually, but there are too many of you. We didn’t do much celebrating, as my dear Marina didn’t know it was my birthday, in spite of having told her several times. I personally celebrated four things, 1. That the Lord had brought me this far. 2. That I could spend the day with Marina even though she didn’t know why this day was special. 3. That so many friends had remembered my birthday and had written me. 4. That Marina is in such a good place with workers who really love her, they think the world of her and hug and kiss her many times during the day, what a blessing! Marina’s health is declining, she is in a wheelchair now, in which she moves around through the building. And she has problems speaking, starting a sentence with a few words, but not able to go on. I continue to rejoice in the Lord, but ask you to pray for us that we maybe a blessing to others. May the Lord bless you all real good.

HARTELIJK DANK.

Ja, heel oprecht bedankt aan iedereen die me verjaardag ‘s wensen heeft gestuurd. Ik zou jullie allemaal afzonderlijk willen schrijven, maar jullie zijn met te veel. We hebben niet veel gevierd, omdat mijn lieve Marina niet wist dat ik jarig was, ondanks dat ik het haar meerdere malen had verteld. Ik vierde persoonlijk vier dingen: 1. Dat de Heer me zo ver had gebracht. 2. Dat ik de dag met Marina kon doorbrengen, ook al wist ze niet waarom deze dag speciaal was. 3. Dat zoveel vrienden mijn verjaardag hebben onthouden en me geschreven hebben. 4. Dat Marina op zo’n goede plek is met werknemers die echt van haar houden, ze vinden haar fantastisch en knuffelen en kussen haar vele malen gedurende de dag, wat een zegen! Marina’s gezondheid gaat achteruit, ze zit nu in een rolstoel, waarin ze zich door het gebouw beweegt. En ze heeft moeite met spreken, een zin beginnen met een paar woorden, maar niet verder kunnen. Ik blijf me verheugen in de Heer, maar vraag jullie om voor ons te bidden dat we een zegen mogen zijn voor anderen. Moge de Here jullie allen zegenen.

Marina happy after enjoying a good lunch.

Standard

I’m so glad Marina is at this Home. Six days a week I spend 5½ hours with her and one day a week, like today, it was 9 hours. It gives me a chance to interact with the staff and workers and I find them so friendly and capable, they love her. They are not perfect, but who is? Please pray that Marina will be able to adapt better, she finds it so hard to be without me after more than 60 years of marriage. I wish I could still have her here at home, but after seven years I am no longer able to give her the care she needs. In May I will be 83, and after two heart attacks and a number of operations, having hip pain almost continually, I just don’t have the strength anymore to look after her. Sometimes I have problems with guilt, but then I remind myself of the fact that there was no other alternative. So I thank God He led us to this Home. Thank you for your prayers and God bless you all.

Ik ben zo blij dat Marina in dit Tehuis is. Zes dagen per week breng ik 5½ uur met haar door en één dag in de week, zoals vandaag, was het 9 uur. Het geeft me de kans om met het personeel om te gaan en ik vind ze zo vriendelijk en bekwaam, ze houden van haar. Ze zijn niet perfect, maar wie wel? Bid alsjeblieft dat Marina zich beter zal kunnen aanpassen, ze vindt het zo moeilijk om zonder mij te zijn na meer dan 60 jaar huwelijk. Ik wou dat ik haar nog thuis kon hebben, maar na zeven jaar kan ik haar niet meer de zorg geven die ze nodig heeft. In mei word ik 83, en na twee hartinfarcten en een aantal operaties, bijna continu pijn in mijn heup, heb ik de kracht niet meer om voor haar te zorgen. Soms heb ik nog wel eens schuldgevoelens, maar dan herinner ik mezelf aan het feit dat er gewoon geen ander alternatief was. Dus ik dank God dat Hij ons naar dit Tehuis heeft geleid. Dank u voor uw gebeden en God zegene u allen.

Christ-mas and Christ-return.

Standard

Christmas means remembering the birth of the Babe in Bethlehem, the first coming of Christ, and we rejoice in that, but we also rejoice in what is to come, as Malachi says, “But for you who revere my name, the Sun of righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out and frolic (skip) like well (stall)-fed calves.” Mal. 4:2 NIV. I have worked on farms and let calves out in Springtime, and oh, how they jump and skip, they are so happy, it’s a wonderful thing to behold. When Christ comes the second time, those of us who are His children will be so happy that we’ll jump and skip. Can you understand why Marina and I especially look forward to that?

We wish all our FB friends a very blessed Christmas and a happy New Year, with much of God’s presence, peace and power.

Kerstmis en Christus-wederkomst.

Kerstmis betekent het herdenken van de geboorte van de baby in Bethlehem, de eerste komst van Christus, en we verheugen ons daarin, maar we verheugen ons ook in wat komen gaat, zoals Maleachi zegt: “Maar voor u die mijn naam vereert, de Zon der gerechtigheid zal opstaan met genezing in zijn stralen. En jullie zullen naar buiten gaan en stoeien (springen) als goed gevoede kalveren.” Mal. 4:2 NBV. Ik heb op boerderijen gewerkt en kalveren uitgelaten in de lente, en oh, wat springen en huppelen ze, ze zijn zo blij, het is prachtig om te zien. Als Christus voor de tweede keer komt, zullen degenen onder ons die zijn kinderen zijn zo blij zijn dat we zullen springen en huppelen. Begrijp je waarom Marina en ik daar vooral naar uitkijken?

We wensen al onze FB-vrienden een gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar, met veel van Gods aanwezigheid, vrede en kracht.

HAVERKAMP-UPDATE.

Standard

Last week Tuesday, my dear Marina moved from a transitional care unit in Kitchener to a long-term care home right here in Elmira, about 3 minutes drive from our home, for which we thank God. The home has a good reputation and we experience the staff as being very friendly and helpful. Right now, Marina is having a bit of a difficult time, but what can one expect after one week? Staff members told me that they often see her smiling and laughing, while interacting with them. One told me that it takes from four to six weeks to adjust. I spend between three and four hours a day with her and our daughter Rini a bit more. Marina and I have supper together every night at about 5 pm, sitting at the window looking outside, it’s a wonderful time. Please pray that she will adjust quickly. Thank you.

HAVERKAMP-UPDATE.

Vorige week dinsdag is mijn lieve Marina verhuisd van een tijdelijke zorgeenheid in Kitchener naar een langdurig verzorgingstehuis hier in Elmira, ongeveer 3 minuten rijden van ons huis, waarvoor we God danken. De woning heeft een goede naam en wij ervaren het personeel als zeer vriendelijk en behulpzaam. Marina heeft het momenteel even moeilijk, maar wat kun je na één week verwachten? Medewerkers vertelden me dat ze haar vaak zien glimlachen en lachen terwijl ze met haar in contact zijn. Eentje vertelde me dat het vier tot zes weken duurt om je aan te passen. Ik breng tussen de drie en vier uur per dag door met haar en onze dochter Rini wat meer. Marina en ik eten elke avond samen onze warme maaltijd rond 17.00 uur, zittend voor het raam naar buiten kijkend, het is een fijne tijd. Bid alstublieft dat ze zich snel zal kunnen aanpassen. Dank u.

HAVERKAMP UPDATE

Standard

c

Public

As you may or may not know, last week Thursday, Marina entered a nursing home in Kitchener. She needs special care which I nor anyone else can give, so the only option was a nursing home. Of course, it is not easy for her to adapt to a place like that, but tonight, after supper, when she was lying in bed, she made me happy with the words, “Today was a nice day.” Wonderful, I believe she’s starting to feel at home there. Prayer would be appreciated.

P.S. Yesterday I had a meeting with five nurses and people responsible for the home. They really encouraged me, they are such fine, kind, loving and compassionate people, they’ll do everything they can to help Marina and support me. After the stress of my surgery and dealing with criticism of my moving Marina to a nursing home, it moved me to tears to meet such wonderful supporting people. Thank you, Jesus, I give You all the glory!

Public

Zoals je misschien wel of niet weet, ging Marina vorige week donderdag een verpleeghuis in Kitchener binnen. Ze heeft speciale zorg nodig die ik noch iemand anders kan geven, dus de enige optie was een verpleeghuis. Natuurlijk is het niet gemakkelijk voor haar om zich aan zo’n plek aan te passen, maar vanavond, na het avondeten, toen ze in bed lag, maakte ze me blij met de woorden: “Vandaag was een mooie dag.” Prachtig, ik geloof dat ze zich daar thuis begint te voelen. Bidden zou op prijs worden gesteld.
P.S. Gisteren had ik een ontmoeting met vijf verpleegkundigen en mensen die verantwoordelijk zijn voor het huis. Ze hebben me echt aangemoedigd, het zijn zulke fijne, aardige, liefdevolle en meelevende mensen, ze zullen er alles aan doen om Marina te helpen en mij te steunen. Na de stress van mijn operatie en het omgaan met kritiek op mijn verhuizing van Marina naar een verpleeghuis, ontroerde het me tot tranen om zulke geweldige ondersteunende mensen te ontmoeten. Dank u, Jezus, ik geef U alle eer!

HAVERKAMP UPDATE

Standard

For friends and relatives who are interested, here is the latest. I just came from a wonderful retirement home that has two sections, one for regular residents, and a section called TCU, Transitionary Care Unit. People come here from home or hospital and wait for a place to open up in the Homes they have selected. We are hoping and praying that a place will be found where there is assisted living and Long Term Care, so that Marina and I can be in the same building. There are usually 10 people in the unit, so there is much personal care. I will be visiting twice a day, and I can even stay from 8 am until 4 pm. It was a difficult decision to make, but I listened to our doctor and other professional people who specialize in dementia. I also asked the Lord to stop me if this was not His will. Amazingly, we got this room, even though there are several thousand people looking for a place. Thank you, Lord. Marina will be moving in soon and talking to the staff I’m so glad she will be in good and loving hands and getting professional care. If you have any questions, please contact me. Blessings to you all.

AMAZING.

Standard

Diamond wedding anniversary.

Yesterday, Wednesday, Sept.14, Les Frey drove me to the hospital in Guelph.

I was made ready for the abdominal aorta aneurysm surgery, which took place

from about 11 am until almost 3pm.

Today, Thursday, Sept. 15, our Dimond wedding day, Les came to pick me up at

1.15 pm and drove me home. Marina and I both had a bit of a rest and then Les took us to Waterloo for our anniversary celebration, and later picked us up again too.

How wonderful that in spite of these physical problems, we were able to be together and celebrate God’s goodness over the years. We thanked Him for His protection and provisions all these years. All glory to Him. Blessed be the name of the Lord, hallelujah.

PRAYER REQUEST

Standard

I just had a phone call from my surgeon who told me that my aneurysm has grown to 5.7 cm They usually start talking about operating when it gets to 5.5 cm, so I’ll probably have surgery within 3 months. What with Marina? Please pray.

Ik heb net een telefoontje gehad van mijn chirurg die me vertelde dat mijn aneurysma is gegroeid tot 5,7 cm. Ze beginnen meestal over een operatie als het 5,5 cm wordt, dus ik zal waarschijnlijk binnen 3 maanden geopereerd worden. Wat dan met Marina?