MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.74

Standard

Nr.73 ended with: “At times we went on until after midnight. But at sometime the question would come, “Who or what are you anyway……?” (See richardandmarina.net).

The conversation would go something like this, I would be asked, “Are you a Roman Catholic?” “No.” “Are you a Protestant?” “No, not what you understand as Protestant.” “Are you a Jehovah Witness?” “No.” “Well then, what are you?” “I am just a Christian, in a sense I belong to the original catholic (universal) church of Jesus Christ. You know that your church has changed a lot during the last years. Well it has changed over the centuries and it is hard to know what and who to believe today, as your own priests often disagree with each other. The one says there is a purgatory, while another says there isn’t. One believes the Pope is infallible while another says he is just a man like any other. That makes it very difficult to know what to believe. So I am someone who says, let’s go back to the first church started by the apostles and found in the Bible.”

“Why did you come to Belgium?” “I came because I believe God sent me here.” “What do you want to do here?” “My only purpose is to get a Bible to every Flemish person, and to get every Flemish person into the Bible. I would like to study the Bible, God’s word with you and see what it tells us. I am not asking you to believe what I say, but what God says in His word.” “Who is paying you?” “Since God has brought us here to teach His word, we believe He will also provide for us. We have a home church in Canada which looks after about 1/3 of our income, the rest comes from friends and other churches, but we never know how much and from whom, yet every month there is enough. It is just wonderful to see how God meets our needs.” My wife and I have lived “out of God’s hand” for 52 years now and we have never lacked anything. The Lord has not always given us what we wanted, but He has provided for our needs, it is absolutely amazing! How can anyone say that God isn’t real……?! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.74

Standard

Nr.73 eindigde met: “Soms gingen we wel door tot na middernacht. Maar uiteindelijk kwam dan ook de vraag, “Wie of wat bent u eigenlijk……?” (Zie richardandmarina.net).

De conversatie ging dikwijls als volgt, men vroeg mij, “Bent u Rooms Katholiek?” “Nee.” “Bent u Protestant?” “Nee, niet met wat u bedoelt als Protestant.” “Bent u Jehova Getuige?” “Nee.” “Wat bent u dan?” “Ik ben gewoon christen, in zekere zin behoor ik tot de oorspronkelijke katholieke (universele) kerk van Christus. U weet heel goed dat uw kerk veel veranderd is de laatste jaren, maar ook door de eeuwen heen is ze veranderd en het is nu heel moeilijk om te weten wat en wie te geloven, daar ook uw eigen priesters elkaar tegenspreken. De een zegt dat er een vagevuur is, een ander spreekt dat tegen. De een zegt dat de Paus onfeilbaar is, terwijl een ander beweert dat de Paus een mens is gelijk elk ander. Dat maakt het toch wel moeilijk om te weten wat te geloven. Dus ben ik iemand die zegt, laten we terug gaan naar de eerste kerk die door de apostelen gesticht werd en die we terugvinden in de Bijbel.”

“Waarom bent u naar België gekomen?” “Ik geloof dat God me hier gezonden heeft.” “Wat komt u hier doen?” “Mijn enig doel is iedere Vlaming een Bijbel te bezorgen en iedere Vlaming aan het lezen te zetten. Ik wil heel graag de Bijbel, Gods woord met u bestuderen om te zien wat het ons leert. Ik vraag u niet om te geloven wat ik zeg, maar wat Gods woord zegt.” “Wie onderhoudt u financieel?” “Gezien wij geloven dat God ons hier gebracht heeft om mensen Zijn woord te leren, geloven we ook dat Hij voor ons zorgen zal. Onze thuisgemeente in Canada voorziet in ongeveer 1/3 van ons inkomen, de rest komt van vrienden en andere gemeenten, maar we weten nooit hoeveel en van wie het gaat komen. Het is echt wonderlijk te ervaren hoe God voorziet in onze noden.” Mijn vrouw en ik leven nu al 52 jaar “uit de hand van God” en we zijn nooit tekort gekomen. De Heer geeft ons niet altijd naar onze wensen, maar wel naar onze noden, het is echt wonderlijk! Hoe kan iemand nog beweren dat God niet echt is…….?! (Ga naar Overpeinzingen)

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.73

Standard

Nr.72 ended with: “Mary had at least 7 children. It was very interesting to see the expression on their faces. The next question was about ……the Pope……….! (See Musings).”

I would say the following, “Did you know that Peter, who according to your church was the first Pope, was married?” Again the reaction, “Where does it say that?” I would show them Mark 1:29-31, where it tells us about Jesus healing Peter’s mother in law. And when someone has a mother in law……?! You should have seen the look on their faces! The Pope married? With some, their mouths dropped open and they didn’t know what to say, they were stunned. Don’t forget these people had never heard this before. Very often they would respond with, “What else is in the Bible?” Wow, those are sweet words in the ears of an evangelist and Bible teacher. I would ask whether it would be all right to come to their house the next week to show them things and I suggested that they should invite some relatives and friends who might be interested.

Some times when I arrived at their home, there were 8 people present, sometimes 25. I would give them all a Bible and we would start in Mark’s gospel. I would teach for an hour or hour and a half, have some more coffee, of which there was always plenty and then ask for questions, and there were lots! For example, “What does the Bible say about purgatory?” Or, “Does the Bible really say that Mary had many children?” Some found that very difficult. I would show them Mark 6 again where it mentions Jesus’ brothers and sisters. Some would argue that these were His cousins, so I would show them Matth.1:25, where it says that Joseph did not know Mary, had no intercourse with her, till she had brought forth her first born Son.” This implies that they did have intercourse after and so brothers and sisters were born. Psalm 69:8 says “I have become a stranger to my brothers, and an alien to my mother’s children.” See also verse 9 and John 2:17, these verses apply to Christ.

At times we went on until after midnight. But at sometime the question would come, “Who or what are you anyway……? (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.73

Standard

Nr.72 eindigde met: “Maria had dus minstens 7 kinderen. Het was heel interessant de uitdrukking op hun gezicht te zien! De volgende vraag die ik stelde ging over…. de Paus…..! (Zie Overpeinzingen).

Ik zei het zo, “Wist u dat Petrus, volgens uw kerk de eerste Paus, getrouwd was?” Opnieuw de reactie, “Waar staat dat?” Ik toonde hen dan Marcus 1:29-31, waar vermeld wordt dat Jezus Petrus’ schoonmoeder genas. En als men een schoonmoeder heeft….?! U had de uitdrukking op hun gezicht moeten zien! De Paus getrouwd? Bij sommigen hun mond viel open en ze wisten niet wat te zeggen, ze waren verbijsterd. Vergeet niet dat deze mensen zoiets nog nooit gehoord hadden. Heel dikwijls was hun reactie, “Wat staat er nog meer in de Bijbel?” Wow, dat zijn zoete woorden in de oren van een evangelist en Bijbelleraar! Ik vroeg hen dan of ik de volgende week bij hen thuis zou mogen komen om hen dingen in de Bijbel te tonen. Ik moedigde hen ook aan om familieleden en vrienden die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn uit te nodigen.

Als ik de week er op bij hen kwam zaten er soms 8 mensen, soms ook wel 25. Ik gaf hen allemaal een Bijbel en begon dan in het evangelie van Marcus. Ik sprak dan voor één of anderhalf uur, waarna we nog koffie kregen en vroeg hen dan of ze vragen hadden, en die hadden ze, in feite, heel wat. Bijvoorbeeld, “Wat zegt de Bijbel over het vagevuur?” Of, “Zegt de Bijbel echt dat Maria veel kinderen had?” Sommigen hadden het daar heel moeilijk mee. Ik toonde hen dan opnieuw Marcus 6 waar het spreekt over Jezus’ broers en zusters. Sommigen argumenteerden dat dit zijn neven en nichten waren. Dus toonde ik hen Matth.1:25, waar staat dat Jozef geen gemeenschap met Maria had voordat zij een zoon gebaard, wat impliceert dat hij daarna wel gemeenschap met haar had, waardoor er broertjes en zusjes geboren werden. Psalm 69:9 zegt, “Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder.” Zie ook vers 10 en Joh.2:17, deze verzen slaan op Christus.

Soms gingen we wel door tot na middernacht. Maar uiteindelijk kwam dan ook de vraag, “Wie of wat bent u eigenlijk……? (Ga naar Overpeinzingen).

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.72

Standard

Nr.71 ended with: “But talk about preaching to large groups in Belgium……..!?” (See Musings)

There were no large groups in Belgium to speak to, with a hundred, or even ten people. But I would like to clear up something first. In episode 70 I wrote, “I asked the Lord why in heaven’s name He had brought me to Belgium, it was so difficult there. I was just not the right person for that kind of country and people.” In Dutch it was “For that kind of country and “such” people.” I received a couple comments asking, “Are we such terrible people?” But that is not what I meant, of course not; every nationality has its positive and negative sides. What I meant with “such” people was the fact that they were catholic and that I had never worked with such. I hope this will set things straight. We have really come to love the Belgian people and especially, all our brothers and sisters in Christ, whom we miss very much!

So, because there were no groups to speak to I had to learn to speak on a one to one basis, which wasn’t easy, but I learned, even though it never became easy for me. At the same time our little church started growing and our living room started filling up, especially when the children hadn’t gone to the bedrooms yet for Sunday school. Operation Mobilization was active in Belgium and held open air meetings. They gave us the names of people who seemed to show an interest. We would go and visit these, but how does one get them interested in a Book they had never seen and of which some were afraid because they had been told that it was a Protestant and dangerous book. But people are curious beings and so we followed Jesus’ example and worked on their curiosity. I would ask them, did you know that Jesus had brothers and sister? Quite shocked they would reply, where does it say that? I would show them Mark 6 where it talks about Jesus’ four brothers, and sisters in plural, so that Mary had at least 7 children. It was very interesting to see the expression on their faces. The next question was about ……the Pope……….! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.72

Standard

Nr.71 eindigde met: “ Maar in België spreken voor een grote groep…….?! (Zie Overpeinzingen)

Er waren geen grote groepen om voor te spreken, geen honderd mensen, in het begin zelfs geen tien. Kunt u begrijpen dat ik het moeilijk had het eerste jaar?
Maar eerst wil ik iets ophelderen. In episode 70 schreef ik, “ik vroeg de Heer waarom Hij mij in hemelsnaam naar België gebracht had, het was daar zo moeilijk. Ik was niet de juiste persoon voor zo’n land en zulke mensen.” Twee mensen vroegen mij, “Zijn wij dan zulke verschrikkelijke mensen?” Maar dat was niet wat ik bedoelde, natuurlijk niet; iedere nationaliteit heeft zijn positieve en negatieve kanten. Wat ik bedoelde met “zulke” mensen was het feit dat ze katholiek waren en ik had nog nooit echt met zulke mensen gewerkt. Ik hoop dat dit iets recht zet. Wij zijn echt van de Belgen gaan houden, en vooral natuurlijk, onze broeders en zuster in de Heer, en we missen hen geweldig!

Omdat er dus geen groepen waren om voor te spreken moest het van één tot één gaan, hetgeen moeilijk was voor mij, maar ik heb bijgeleerd, alhoewel het nooit gemakkelijk geworden is. Tegelijkertijd begon onze kleine gemeente te groeien en onze woonkamer begon voller te worden, vooral voordat de kinderen naar de slaapkamers gingen voor zondagsschool. Operatie Mobilisatie was actief in België en hield openlucht samenkomsten. Zij gaven ons de namen van enkele mensen die wat interesse schenen te tonen. Wij bezochten deze mensen, maar hoe hen geïnteresseerd te krijgen in een Boek dat ze nog nooit gezien hadden en waarvoor sommigen bang waren omdat hen verteld was dat het een protestants en gevaarlijk boek was? Maar mensen zijn nieuwsgierige wezens en dus volgden we Jezus’ voorbeeld en speelden in op hun nieuwsgierigheid. Ik stelde hen de vraag, wist u dat Jezus broers en zusters had? Gechoqueerd vroegen ze, “waar staat dat?” Ik toonde hen dan Marcus 6 waar het spreekt over Jezus’ vier broers, en zusters, in het meervoud. Maria had dus minstens 7 kinderen. Het was heel interessant de uitdrukking op hun gezicht te zien! De volgende vraag die ik stelde ging over…. de Paus…..! (Ga naar Overpeinzingen)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.71

Standard

Nr.70 eindigde met: “Maar ik had dan ook drie dingen tegen….!” (Zie richardandmarina.net)

Wat ik nu schrijf is eigenlijk iets persoonlijks, maar ik wil het toch met u delen om u een idee te geven waarom ik zo ontmoedigd was op het vliegtuig terug van Noord Ierland waar ik zulk een gezegende tijd had gehad. Ziet ge, ik had drie dingen tegen,

Het eerste was het feit dat ik Nederlander was, of, zoals ze in België zeggen, “nen Hollander.” En er bestaat niet al teveel liefde tussen Belgen en Nederlanders. Veel grappen in Nederland gaan over de Belgen en de meesten in België over de Nederlanders. Ik heb het moeilijk de verleiding te weerstaan u er enkele te vertellen, ha! Ik was me er altijd zeer van bewust dat ik Nederlander was, zo gauw ik begon te spreken keken mensen naar mij omdat ze het accent herkenden. Dikwijls had ik mijn Canadese paspoort bij en als men dan vroeg waar ik vandaan kwam, zei ik, uit Canada. “U spreekt goed Nederlands” werd er dan gezegd, waarop ik dan antwoordde met, “Ja, dank u.” En dan kwam natuurlijk de vraag of ik misschien in Nederland gewoond had. En dan moest ik wel de waarheid vertellen, “Ik ben in Nederland geboren, maar echt waar, ik had daar niets mee te doen.” Dat deed het ijs smelten en ze lachten dan. Niettemin heb ik altijd dat gevoel van een Hollander te zijn bijgehouden, maar als mensen christen werden, bekeken ze me wel anders en dat was fijn!

In de tweede plaats had ik nog nooit in Canada met Katholieke mensen gewerkt. En omdat België meer dan 90% Katholiek was, vroeg ik me af waarom de Heer mij daar gebracht had. Ik wist heel weinig over het Katholieke geloof, maar ik heb heel snel bijgeleerd!

In de derde plaats, vond ik het moeilijk om met mensen persoonlijk te spreken. Ik ben een prediker, hoe groter de groep luisteraars, hoe beter het gaat, maar doe me met één persoon spreken en ik weet bijna niet wat ik zeggen moet. De Bijbel spreekt van de gave van evangelisatie, welke mijn vrouw en ik allebei hebben, maar terwijl ik de blijde boodschap aan een groep verkondig, legt zij het uit aan één persoon. Mijn medewerker Herb had ook die gave, zoals mijn vrouw en daarom maakten wij zo’n goed team. Maar in België spreken voor een grote groep…….?! (Ga naar Overpeinzingen)

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.71

Standard

Nr.70 ended with: “You see, I had three things against me……!” (See richardandmarina.net)

This is actually something personal but I want to share it with you to give you an idea of why I was feeling so discouraged on the way home from Northern Ireland where I had such a wonderful time. You see, I had three things against me,

One, I was a Dutchman, “nen Hollander”, they say in Belgium. And the Belgians and Hollanders are not really in love with each other. Most jokes in Holland are about the Belgians and most in Belgium about the Dutch. I am having a hard time withstanding the temptation to tell you some, ha! So I always felt self conscious about being Dutch. Often I carried my Canadian passport with me and when people asked me where I was from, as they could hear on my accent that I was not from Belgium, I would tell them, that I came from Canada. Their reply would usually be, “You speak good Dutch”, to which I would reply, “Well yes, thank you.” But then the question would come “Have you maybe lived in Holland?” And then I would have to come out with the truth, “I was born in Holland, but I had nothing to do with that.” That would sort of break the ice and they would smile. However, I never got over the feeling of being a stranger there, except when people became Christians, then it changed.

Secondly, I had never worked with Roman Catholics in Canada and Belgium was more than 90% Catholic, why the Lord sent me there, only heaven knows. I knew very little about the Catholic faith and what they believed, but I learned pretty fast.

In the third place, I had never done personal work, I am a preacher, the larger the group, the better it goes, but give me one person and I hardly know what to say. The Bible talks about the gift of evangelism and both my wife and I have that gift, but while I present the Good News to groups, she does it on a one to one basis. My co-worker Herb was also that way and that’s why we teamed up so good. But talk about preaching to large groups in Belgium……….?! (Go to Musings)

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.70

Standard

Nr.69 ended with: “And then came April 1, 1972……!” (See richardandmarina.net)

Yes, on Saturday, April 1 we had our first baptism with three people obeying the Lord. Hundreds and hundreds upon hundreds were to follow. The next day, Sunday, April 2, we started the first little church with 16 people, children included in our living room. Fifteen years later there would be 20 churches all over Flemish speaking Belgium, some small ones, some large, that is, according to European standards. The Lord blessed in a wonderful way and I was asked to come and speak at conferences in at least 12 other European countries, as people were so amazed at what was happening in Belgium, it was just unheard of and they wanted to know what our “secret” was. But we had no secret, it was the work of the Lord and we were there just at the right time. The only things we had were the Bible, prayer and above all, the Holy Spirit who did the work, using weak and frail instruments. Had Jesus not said, “I will build my church?” Psalm 118:23, “This was the Lord’s doing, it is marvellous in our eyes!”

But that didn’t mean that it was easy, in fact I had such a difficult time during the first year that I wondered why the Lord had brought me to Belgium. Thank God, some time during that year, a friend who had been in Bible College with me in Canada was working with a youth movement in Northern Ireland and he asked me to come and speak at a youth weekend with about 300 young people. What a time we had, it was just wonderful to be able to preach in English again to a large group of people. I was overjoyed and the Lord really worked and many lives were touched. Even an IRA terrorist was converted, who had to go into hiding after that. But on the flight home I literally wept, so discouraged I was, and I asked the Lord why in heaven’s name He had brought me to Belgium, it was so difficult there. I was just not the right person for that kind of country and people. You see, I had three things against me……! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.70

Standard

Nr.69 eindigde met: “Toen kwam 1 april 1971……..!” (Zie richardandmarina.net)

Jawel, op 1 april 1972 hielden we onze eerst doopdienst met 3 nieuwe christenen die de Heer gehoorzaamden. Honderden en honderden en nog eens honderden zouden volgen. De volgende dag, op zondag, 2 april ontstond de eerste kleine gemeente in onze woonkamer, met 16 mensen, kinderen inbegrepen. Vijftien jaar later zouden er 20 gemeenten zijn over geheel Vlaams sprekend België, kleine en grote gemeenten, naar Europese normen. De Heer zegende op een wonderbaarlijke wijze en ik werd gevraagd om te komen spreken op conferenties in tenminste 12 andere Europese landen, omdat men zo onder de indruk was met wat er in België gebeurde en men wilde weten wat ons “geheim” was. Maar we hadden geen geheim, het was het werk van de Heer en wij waren daar op het juiste moment. Het enige wat wij hadden was de Bijbel, gebed en bovenal de Heilige Geest, die het werk deed door zwakke instrumenten. Had Jezus niet gezegd “Ik zal mijn gemeente bouwen?” Psalm 118:23, “Van de Heer is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen.”

Maar dat betekende niet dat het gemakkelijk was en dat alles vanzelf ging, in feite, gedurende dat eerste jaar had ik het zo moeilijk dat ik me afvroeg waarom de Heer mij hier gebracht had. God zij dank, kreeg ik dat jaar een verzoek van een vriend die met mij op Bijbel College gezeten had en die nu met een jeugdbeweging in Noord Ierland werkte, om te komen spreken op een jeugdweekend met zo’n 300 jonge mensen. Ik ging maar al te graag en wat maakten we een geweldige gezegende tijd mee. Het was zo goed om weer in het Engels te mogen prediken voor een grote groep jonge mensen. Ik was overgelukkig en de Heer werkte en vele levens werden aangeraakt. Zelfs een IRA terrorist kwam tot geloof en moest zich daarna uit vrees voor represailles verbergen. Maar toen ik terug naar huis vloog weende ik op het vliegtuig, ik was zo ontmoedigd en ik vroeg de Heer waarom Hij mij in hemelsnaam naar België gebracht had, het was daar zo moeilijk. Ik was niet de juiste persoon voor zo’n land en zulke mensen. Maar ik had dan ook drie dingen tegen……….! (Ga naar Overpeinzingen)