MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.72

Standard

Nr.71 ended with: “But talk about preaching to large groups in Belgium……..!?” (See Musings)

There were no large groups in Belgium to speak to, with a hundred, or even ten people. But I would like to clear up something first. In episode 70 I wrote, “I asked the Lord why in heaven’s name He had brought me to Belgium, it was so difficult there. I was just not the right person for that kind of country and people.” In Dutch it was “For that kind of country and “such” people.” I received a couple comments asking, “Are we such terrible people?” But that is not what I meant, of course not; every nationality has its positive and negative sides. What I meant with “such” people was the fact that they were catholic and that I had never worked with such. I hope this will set things straight. We have really come to love the Belgian people and especially, all our brothers and sisters in Christ, whom we miss very much!

So, because there were no groups to speak to I had to learn to speak on a one to one basis, which wasn’t easy, but I learned, even though it never became easy for me. At the same time our little church started growing and our living room started filling up, especially when the children hadn’t gone to the bedrooms yet for Sunday school. Operation Mobilization was active in Belgium and held open air meetings. They gave us the names of people who seemed to show an interest. We would go and visit these, but how does one get them interested in a Book they had never seen and of which some were afraid because they had been told that it was a Protestant and dangerous book. But people are curious beings and so we followed Jesus’ example and worked on their curiosity. I would ask them, did you know that Jesus had brothers and sister? Quite shocked they would reply, where does it say that? I would show them Mark 6 where it talks about Jesus’ four brothers, and sisters in plural, so that Mary had at least 7 children. It was very interesting to see the expression on their faces. The next question was about ……the Pope……….! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.72

Standard

Nr.71 eindigde met: “ Maar in België spreken voor een grote groep…….?! (Zie Overpeinzingen)

Er waren geen grote groepen om voor te spreken, geen honderd mensen, in het begin zelfs geen tien. Kunt u begrijpen dat ik het moeilijk had het eerste jaar?
Maar eerst wil ik iets ophelderen. In episode 70 schreef ik, “ik vroeg de Heer waarom Hij mij in hemelsnaam naar België gebracht had, het was daar zo moeilijk. Ik was niet de juiste persoon voor zo’n land en zulke mensen.” Twee mensen vroegen mij, “Zijn wij dan zulke verschrikkelijke mensen?” Maar dat was niet wat ik bedoelde, natuurlijk niet; iedere nationaliteit heeft zijn positieve en negatieve kanten. Wat ik bedoelde met “zulke” mensen was het feit dat ze katholiek waren en ik had nog nooit echt met zulke mensen gewerkt. Ik hoop dat dit iets recht zet. Wij zijn echt van de Belgen gaan houden, en vooral natuurlijk, onze broeders en zuster in de Heer, en we missen hen geweldig!

Omdat er dus geen groepen waren om voor te spreken moest het van één tot één gaan, hetgeen moeilijk was voor mij, maar ik heb bijgeleerd, alhoewel het nooit gemakkelijk geworden is. Tegelijkertijd begon onze kleine gemeente te groeien en onze woonkamer begon voller te worden, vooral voordat de kinderen naar de slaapkamers gingen voor zondagsschool. Operatie Mobilisatie was actief in België en hield openlucht samenkomsten. Zij gaven ons de namen van enkele mensen die wat interesse schenen te tonen. Wij bezochten deze mensen, maar hoe hen geïnteresseerd te krijgen in een Boek dat ze nog nooit gezien hadden en waarvoor sommigen bang waren omdat hen verteld was dat het een protestants en gevaarlijk boek was? Maar mensen zijn nieuwsgierige wezens en dus volgden we Jezus’ voorbeeld en speelden in op hun nieuwsgierigheid. Ik stelde hen de vraag, wist u dat Jezus broers en zusters had? Gechoqueerd vroegen ze, “waar staat dat?” Ik toonde hen dan Marcus 6 waar het spreekt over Jezus’ vier broers, en zusters, in het meervoud. Maria had dus minstens 7 kinderen. Het was heel interessant de uitdrukking op hun gezicht te zien! De volgende vraag die ik stelde ging over…. de Paus…..! (Ga naar Overpeinzingen)