Dank u.

Standard

richardandmarina

We willen heel graag iedereen die gereageerd heeft op mijn post over Marina’s kanker, echt bedanken. Dank u voor uw medeleven, bemoedigende woorden en gebeden, allemaal geweldig gewaardeerd. Gisteren, vrijdag hebben ze bloedonderzoek gedaan. Op 3 december krijgt ze een Cat Scan om te zien of de kamker uitgezaaid is en op 11 december zien we de chirurg voor een consultatie.  Wij verblijden ons in de Heer, wetende dat Hij alles onder controle heeft. “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.”

View original post

Thank you.

Standard

We very much want to thank everyone who wrote a comment on our page after I posted the news about Marina’s cancer. Thank you all for your compassion, encouraging words and prayers, they were much appreciated. Yesterday, Friday, Marina had blood taken. On December 3 she will have a Cat Scan to see whether the cancer has spread and on Dec.11 we will meet with the surgeon for consultation. We are rejoicing in the Lord, knowing that He is in control. “Fear not, for I am with you.”

Dank u.

Standard

We willen heel graag iedereen die gereageerd heeft op mijn post over Marina’s kanker, echt bedanken. Dank u voor uw medeleven, bemoedigende woorden en gebeden, allemaal geweldig gewaardeerd. Gisteren, vrijdag hebben ze bloedonderzoek gedaan. Op 3 december krijgt ze een Cat Scan om te zien of de kamker uitgezaaid is en op 11 december zien we de chirurg voor een consultatie.  Wij verblijden ons in de Heer, wetende dat Hij alles onder controle heeft. “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.”

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.160.

Standard

Nr.159 ended with: “We have to honestly admit that there are many things about God and His ways we don’t understand, but we know that He is and “that He is a rewarder of them that diligently seek Him.” Hebr.11:6. He has proven Himself many a time to us, we’ll tell you more later……………….!” (See richardandmarina.net).

Over the years I have learned to not go by the things which I don’t understand, and there are many, but rather to go by what I do understand, and I understand a lot. I have found that when I walk in the light that I have, more light is given and more is understood.

Last month I wrote 1982, ten years in Belgium and 16 churches started, all praise to God. But as with children, it’s one thing to have a baby, but quite another to raise that child to maturity. So also with individual Christians and with churches. Starting a new church is exciting, but then after a while the difficult work starts, teaching these new believers to get along with each other. That’s exciting too, but it is also a lot of work and takes a lot of time. And we had three daughters who were now getting into their teenage years. I cut back on some of my activities and started on Saturday evenings taking Rosa, the oldest one, together with a few of her friends out to go bowling or to music concerts, even a couple in Holland, always ending the evening with good old Belgian French fries!

In the fall of 1981 Rosa went to Bodenseehof Capernwray Bible school in southern Germany for the winter semester. There she became ill and should have come home, but she enjoyed the time there so much that she stayed and actually never fully recovered from the mononucleosis. In the spring of ’82 she went to spring school in England (Capernwray Bible school), and then in the fall of that year she went to work at a Christian youth hostel, called Ebenezer in Amsterdam for 9 months.

On May 18, my birthday, friends took us out for the noon meal and then for a walk in the woods. There I all at once collapsed and an ambulance was called and I was in the hospital for four days. I had a real burn-out, which was not surprising after having gone in overdrive for some ten years. I had to stop my activities and we went to Canada from July until December ’83. In the fall Rosa went to Prairie Bible Institute in Three Hills, Alberta for a year. She tried going back in 1984 but her health had gone very much downhill and she had to return home after a couple months as she just could not continue.

We were back in Belgium end 1983 and continued to witness the work of God’s Holy Spirit in the lives of people, and the growth of His church, exciting indeed…………! (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.160.

Standard

Nr.159 eindigde met: “We geven eerlijk toe dar er veel dingen zijn ivm God en Zijn wegen die we niet begrijpen, maar we weten dat Hij er is en dat “Hij een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” Hebr.11:6. Hij heeft zichzelf vele malen aan ons bewezen, en we vertellen u daar later nog wel meer over…….!” (Zie richardandmarina.net).

Door de jaren heen heb ik geleerd niet af te gaan op de dingen die ik niet begrijp, en dat zijn er heel wat, maar op hetgeen ik wel begrijp, en dat is heel wat! Ik heb ontdekt dat als ik in het licht wandel dat ik al heb, er meer licht gegeven wordt en ik ook meer begrijp.

Verleden maand shreef ik 1982, tien jaar België en 16 gemeenten gesticht, alle eer aan de Heer! Maar het gaat zoals met kinderen, het is één ding een kindje te krijgen, maar heel iets anders die op te voeden tot volwassenheid. Zo ook met christenen en met gemeenten. Een nieuwe gemeente opstarten is opwindend, maar dan begint na enige tijd de moeilijke taak om die jonge gelovigen te leren met elkaar om te gaan. Dat is ook opwindend, maar tegelijkertijd is het veel werk en neemt het heel wat tijd in beslag. En we hadden drie dochters die de teenage jaren ingingen. Ik begon wat van mijn activiteiten terug te schroeven om tijd te hebben Rosa, onze oudste dochter, met enkele vriendinnen uit te nemen op zaterdagavond en te gaan bowlen of naar muziekgroepen te gaan luistern, zelfs een paar maal in Nederland, terwijl we de avond altijd beeindigden met goede Belgische frietjes!

In de herfst van 1981 woonde Rosa het winter semester van Bodenseehof Capernwray Bijbelschool in Zuid Duitsland bij. Zij is daar ziek geworden en had eigenlijk thuis moeten komen, maar zij genoot zo van haar tijd daar dat ze gebleven is tot het eind en daardoor is ze nooit volledig hersteld van de mononucleosis. In het voorjaar van ’82 ging ze naar de Capernwray Spring school in Engeland en daarna in de herfst werkte ze 9 maanden in Ebenezer, een jeugdtehuis in Amsterdam.

Vrienden namen ons uit eten voor mijn verjaardag op 18 mei, waarna we gingen wandelen in het bos. Daar zakte ik plots in elkaar en een ambulance bracht me naar een ziekenhuis waar ik vier dagen verbleef. Ik had een echte burn-out, hetgeen niet verwonderlijk was na tien jaar in de grote versnelling te hebben gewerkt. Ik moest stoppen met het werk en we gingen naar Canada in juli ’83 en kwamen terug in België in december van dat jaar. In september vetrok Rosa naar het Prairie Bible Instituut in Three Hills, Alberta en studeerde daar voor een jaar. Ze ging terug in ’84, maar omdat haar gezondheid bergaf was gegaan moest ze na enkele maanden stoppen en kwam ze terug thuis.

Eind ’83 kwamen we terug naar België en waren we getuigen van het werk van Gods Geest in de levens van mensen, en in de groei van de gemeenten, erg opwindend…………….! (Ga naar Overpeinzingen).

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.159.

Standard

Nr.158 ended with: “You see, our God is alive and well, He is real indeed, what about yours……….?” (See richardandmarina.net).

Yes, God is real indeed, we experienced that in so many different ways, small ones and large ones. We experienced that in the inward peace He gave us, in guiding us in such wonderful ways, in the conversion of so many people, different kinds of people, and the changes that happened in their lives. But also in our financial situation to which I have referred before, but to which I want to come back now as we had been in Belgium for more than 10 years. As you may know we did not have a set salary, we lived from gifts of the Lord’s people in Canada and a few in the USA. We trusted God to move the hearts of people. During those years the value of the dollar in regards to the Belgian Frank, now replaced by the Euro, changed quite a bit.

I think it was during our second year that the Canadian dollar was worth about 74 francs, but it didn’t stay there very long. It started going down to 50 francs and then to around 40, where it stayed for quite some time. Before the Euro came, in the dollar had gone down to 22 francs, can you imagine? And now comes the amazing thing, as the value of the dollar went down, our support went up and more and larger gifts came in, without our supporters realizing what was going on. It was really incredible. I have to be honest, as the dollar went down, we worried at times as to what would happen to us, but time and again, more support came in to make up for the loss, really amazing. We discovered that there was indeed Someone working behind the scenes and directing all this, praise God!

And this has continued through the years right up to the present. I will tell you more later. But it hasn’t always been easy and we have known difficult times too, we have not always been able to buy what we would have liked to have had, but He never promised to meet all our wants, He did promise to meet all our needs, and He has been faithful, and we thank and praise Him, as well as the people who allowed themselves to be used by Him to help us.

We have to honestly admit that there are many things about God and His ways we don’t understand, but we know that He is and “that He is a rewarder of them that diligently seek Him.” Hebr.11:6. He has proven Himself many a time to us and we’ll tell you more later……………….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.159.

Standard

Nr.158 eindigde met: “Ziet u, onze God leeft en bestaat echt, Hij is er werkelijk! Hoe staat het met de uwe…………………..?” (Zie richardandmarina.net).

Ja, onze God leeft, Hij is er werkelijk. We hebben dat al zovele malen en op zovele manieren ervaren, in kleine en grote dingen. De innerlijke vrede die Hij ons geeft, Zijn specifieke leiding in onze levens, de wonderlijke bekering van zovelen, van allerlei verschillende mensen en de veranderingen in hun levens. Maar zeer zeker ook op financieel gebied waar ik al eerder over geschreven heb, maar waar ik nu toch nog even op wil terugkomen omdat we nu meer dan 10 jaar in België zijn. Zoals u waarschijnlijk weet hadden wij geen vast salaris maar leefden we van de giften van Gods kinderen in Canada en een paar in de VS. We vertrouwden op God om de harten van zijn kinderen aan te raken. Gedurende die jaren is de koers van de dollar ten opzichte van de Belgische Frank, nu vervangen door de Euro, nogal veranderd.

Ik geloof dat gedurende onze tweede jaar in Belgie wij op een bepaald ogenblik 74 frank kregen voor een dollar, maar dat bleef niet lang zo. Het begon te zakken naar 50 frank en later naar rond de 40, waar het lange tijd is gebleven. Net voordat de Euro zijn intrede deed stond de dollar op 22 frank, stel u voor. En nu komt het wonderlijke, terwijl de waarde van de dollar zakte, ging onze steun omhoog en kwamen er meer en grotere giften binnen zonder dat de schenkers beseften wat er gaande was. Het was echt ongelooflijk! Ik moet eerlijk bekennen dat we ons soms zorgen maakten als we de waarde van de dollar opnieuw zagen zakken, maar keer op keer kwam er meer steun binnen om het verlies goed te maken. We ontdekten dat er wel degelijk Iemand achter de schermen bezig was en dit allemaal stuurde, geloofd zij de Heer!

En dit is zo blijven doorgaan tot op heden toe. Ik zal u later nog meer vertellen. Tegelijkertijd is het niet altijd makkelijk geweest en we hebben moeilijke tijden gekend. We hebben niet altijd kunnen kopen wat we graag hadden willen hebben, maar Hij heeft ons ook nooit beloofd om aan al onze wensen te voldoen, maar wel aan al onze noden, en Hij is altijd getrouw geweest en we danken en prijzen Hem, alsook de mensen die zich door Hem hebben laten gebruiken om ons te helpen.

We geven eerlijk toe dar er veel dingen zijn ivm God en Zijn wegen die we niet begrijpen, maar we weten dat Hij er is en dat “Hij een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” Hebr.11:6. Hij heeft zichzelf vele malen aan ons bewezen, en we vertellen u daar later nog wel meer over…….! (Ga naar Overpeizingen).

“Who needs the church?”

Standard

“Who needs the church?”

“I have Jesus, I don’t need the church.” I have heard this said, and that hurts me. Jesus says in Matt.18, “I will build my Church.” Many people when you ask them why Jesus came to earth will answer, “to die on the cross.” And of course, that is true, but why did He have to die on the cross? To pay for our sin, to redeem us and then to build His Church. He died, rose again, went back to heaven and on the day of Pentecost sent His Holy Spirit, for what purpose? To build His Church. The whole book of Acts is about the building of the church. The start and growth of the church and churches. Nine of the N.T. epistles are written to local churches, three to church workers and most of the rest to church members, so how can one miss the church, or say, “I don’t need the church?”

The church is one of God’s instruments to mold and make us into the image of His Son. He puts all Christians, imperfect and broken people, together in the church as rough diamonds who need to be cut. And that cutting happens when we rub shoulders with each other. But when one slides two rough sides along each other, it gets warm, and sometimes so hot that people say, “I’m not going to church anymore,” and they stay home, not realizing that they are running away from God’s pruning process, too bad.

So if you are a true born again Christian, I hope you will be an active member of a local church and that you will take to heart the words of Hebrews 10:24-25, “And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.” And that is certainly true now in our time.

One more thing, the church is Christ’s bride. How do you think Jesus feels when you turn away from, or have no respect for His bride?