MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.159.

Standard

Nr.158 ended with: “You see, our God is alive and well, He is real indeed, what about yours……….?” (See richardandmarina.net).

Yes, God is real indeed, we experienced that in so many different ways, small ones and large ones. We experienced that in the inward peace He gave us, in guiding us in such wonderful ways, in the conversion of so many people, different kinds of people, and the changes that happened in their lives. But also in our financial situation to which I have referred before, but to which I want to come back now as we had been in Belgium for more than 10 years. As you may know we did not have a set salary, we lived from gifts of the Lord’s people in Canada and a few in the USA. We trusted God to move the hearts of people. During those years the value of the dollar in regards to the Belgian Frank, now replaced by the Euro, changed quite a bit.

I think it was during our second year that the Canadian dollar was worth about 74 francs, but it didn’t stay there very long. It started going down to 50 francs and then to around 40, where it stayed for quite some time. Before the Euro came, in the dollar had gone down to 22 francs, can you imagine? And now comes the amazing thing, as the value of the dollar went down, our support went up and more and larger gifts came in, without our supporters realizing what was going on. It was really incredible. I have to be honest, as the dollar went down, we worried at times as to what would happen to us, but time and again, more support came in to make up for the loss, really amazing. We discovered that there was indeed Someone working behind the scenes and directing all this, praise God!

And this has continued through the years right up to the present. I will tell you more later. But it hasn’t always been easy and we have known difficult times too, we have not always been able to buy what we would have liked to have had, but He never promised to meet all our wants, He did promise to meet all our needs, and He has been faithful, and we thank and praise Him, as well as the people who allowed themselves to be used by Him to help us.

We have to honestly admit that there are many things about God and His ways we don’t understand, but we know that He is and “that He is a rewarder of them that diligently seek Him.” Hebr.11:6. He has proven Himself many a time to us and we’ll tell you more later……………….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.159.

Standard

Nr.158 eindigde met: “Ziet u, onze God leeft en bestaat echt, Hij is er werkelijk! Hoe staat het met de uwe…………………..?” (Zie richardandmarina.net).

Ja, onze God leeft, Hij is er werkelijk. We hebben dat al zovele malen en op zovele manieren ervaren, in kleine en grote dingen. De innerlijke vrede die Hij ons geeft, Zijn specifieke leiding in onze levens, de wonderlijke bekering van zovelen, van allerlei verschillende mensen en de veranderingen in hun levens. Maar zeer zeker ook op financieel gebied waar ik al eerder over geschreven heb, maar waar ik nu toch nog even op wil terugkomen omdat we nu meer dan 10 jaar in België zijn. Zoals u waarschijnlijk weet hadden wij geen vast salaris maar leefden we van de giften van Gods kinderen in Canada en een paar in de VS. We vertrouwden op God om de harten van zijn kinderen aan te raken. Gedurende die jaren is de koers van de dollar ten opzichte van de Belgische Frank, nu vervangen door de Euro, nogal veranderd.

Ik geloof dat gedurende onze tweede jaar in Belgie wij op een bepaald ogenblik 74 frank kregen voor een dollar, maar dat bleef niet lang zo. Het begon te zakken naar 50 frank en later naar rond de 40, waar het lange tijd is gebleven. Net voordat de Euro zijn intrede deed stond de dollar op 22 frank, stel u voor. En nu komt het wonderlijke, terwijl de waarde van de dollar zakte, ging onze steun omhoog en kwamen er meer en grotere giften binnen zonder dat de schenkers beseften wat er gaande was. Het was echt ongelooflijk! Ik moet eerlijk bekennen dat we ons soms zorgen maakten als we de waarde van de dollar opnieuw zagen zakken, maar keer op keer kwam er meer steun binnen om het verlies goed te maken. We ontdekten dat er wel degelijk Iemand achter de schermen bezig was en dit allemaal stuurde, geloofd zij de Heer!

En dit is zo blijven doorgaan tot op heden toe. Ik zal u later nog meer vertellen. Tegelijkertijd is het niet altijd makkelijk geweest en we hebben moeilijke tijden gekend. We hebben niet altijd kunnen kopen wat we graag hadden willen hebben, maar Hij heeft ons ook nooit beloofd om aan al onze wensen te voldoen, maar wel aan al onze noden, en Hij is altijd getrouw geweest en we danken en prijzen Hem, alsook de mensen die zich door Hem hebben laten gebruiken om ons te helpen.

We geven eerlijk toe dar er veel dingen zijn ivm God en Zijn wegen die we niet begrijpen, maar we weten dat Hij er is en dat “Hij een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” Hebr.11:6. Hij heeft zichzelf vele malen aan ons bewezen, en we vertellen u daar later nog wel meer over…….! (Ga naar Overpeizingen).