Verbazingwekkende dingen.

Standard

De Hummingbird. Iemand heeft dit vogeltje De “Superheld van de schepping” genoemd. Ik noem het “Gods kleine held.” Het is een verbazingwekkend schepseltje, oordeel zelf maar.

Hummingbirds zijn inheemse soorten vogeltjes van de Nieuwe Wereld en worden niet buiten het Westelijke Halfrond gevonden, behalve in dierentuinen en volières. Ze komen niet voor in Europa, Afrika, Azië, Australië en Antarctica. Er bestaan meer dan 325 unieke soorten in de wereld. Ze kunnen niet lopen of springen, alhoewel hun pootjes wel gebruikt kunnen worden om zijwaarts te gaan als ze neergestreken zijn. Ongeveer 25-30 procent van hun gewicht is in de borstspieren. Dit zijn de spieren die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor het vliegen. De maximale snelheid van een voorwaartse vlucht is ongeveer 50 km per uur, maar ze kunnen 90 km per uur in een duikvlucht halen. De Hummingbirds vleugels slaan tussen de 50 en 200 maal per seconde, afhankelijk van de richting, het doel van de vlucht en de omgevende lucht condities.
Ze kunnen voorwaarts, achterwaarts, opwaarts en neerwaarts vliegen. Wonderbaarlijke kleine helikopters. Miljoenen dollars zijn tevergeefs geïnvesteerd geweest in biometrische engineering pogingen om dit complex systeem van biomechanische wonderen te dupliceren. En toch geloven evolutionisten dat willekeurige mutaties, natuurlijke selectie en miljoenen jaren het beter kunnen dan briljante ingenieurs. Het is toch logischer om het briljante Hummingbird ontwerp te verklaren als een schepping van een briljante goddelijke Ontwerper?

IMG_0460.jpgDe gemiddelde hartslag van deze vogeltjes is meer dan 1200 keer per minuut. In vergelijking, de gemiddelde hartslag van een mens ligt tussen de 60 en 100 keer per minuut, in rust. De Hummingbird, als hij rust, ademhaalt 250 maal per minuut, en dat verhoogt wanneer hij vliegt. Om zulk adembenemend metabolisme te ondersteunen, moet dit wonder bijna voortdurend eten om de nodige energie te verkrijgen. Iedere dag moet het nectar opnemen van zo’n 2000 bloemen. Daarbij eten deze vogeltjes ook vele insecten en spinnen, en nippen ze ook sap van bomen of van gebroken vruchten. Hummingbirds zuigen geen nectar door hun lange snavels, ze likken het met hun omzoomde en gevorkte tongen. Capillaire werking langs de rand van hun tong helpt om de nectar in hun keel te trekken zodat ze het kunnen doorslikken. Ze kunnen 10-15 maal per seconde likken tijdens het voeden. Het verteert natuurlijke sucrose – de suiker die zich bevindt in bloemen nectar – in 20 minuten met 97 procent rendement voor het omzetten van de suiker in energie.
De Rufous Hummingbird heeft de langste migratie van alle Hummingbird soorten. Deze hummers vliegen bijna 5000 km van hun broedplaatsen in Alaska en Canada naar hun winter leefgebied in Mexico. De Ruby-throated Hummingbird vliegt 800 km non-stop over de Golf van Mexico gedurende hun lente en herfst migraties.
Deze kleine vogel is absoluut geweldig en een bewijs van onze grote God, de Schepper.

 

 

 

AMAZING THINGS.

Standard

The Hummingbird. Someone has called it, “Creation’s superhero,” I call it, “God’s little hero.”

It is an absolutely amazing creature, judge for yourself.

Hummingbirds are native species of the New World and are not found outside of the Western Hemisphere except in a few zoos or aviaries. There are no hummingbirds found in Europe, Africa, Asia, Australia or Antarctica. There are more than 325 unique species in the world.

Hummingbirds cannot walk or hop, though their feet can be used to scoot sideways while they are perched. Roughly 25-30 percent of a hummingbird’s weight is in its pectoral muscles. These are the broad chest muscles principally responsible for the flight. A hummingbird’s maximum forward flight speed is 30 miles per hour. These birds can reach up to 60 miles per hour in a dive. A hummingbird’s wings beat between 50 and 200 flaps per second depending on the direction of the flight, the purpose of their flight and the surrounding air conditions. They can fly forward, backward, upward and downward. Amazing little helicopters. Millions of dollars have been unsuccessfully invested in biomimetic engineering attempts to duplicate this complex system of biomechanical wonders. However, evolutionists believe that random mutations, natural selection, and millions of years can do better than brilliant engineers. It makes more sense to explain the brilliant hummingbird design as created by a brilliant divine Designer.

An average hummingbird’s heart rate is more than 1,200 beats per minute. In comparison, a human’s average heart rate is only 60-100 beats per minute at rest. At rest, a hummingbird takes an average of 250 breaths per minute. Their breathing pace will increase when they are in flight. To support such ‘breathtaking’ metabolism, this marvel must eat almost constantly to get the energy needed. Every day, it extracts nectar from up to 2,000 flowers. In addition to nectar, these birds also eat many small insects and spiders, and may also sip tree sap or juice from broken fruits. Hummingbirds do not suck nectar through their long bills, they lick it with fringed, forked tongues. Capillary action along the fringe of their tongue helps draw nectar up into their throats so they can swallow. It can lick 10-15 times per second while feeding. It digests natural sucrose – the sugar found in floral nectar – in 20 minutes with 97 percent efficiency for converting the sugar into energy.

The Rufous Hummingbird has the longest migration of any hummingbird species. These hummers fly more than 3,000 miles from their nesting grounds in Alaska and Canada to their winter habitat in Mexico. The Ruby-throated Hummingbird flies 500 miles nonstop across the Gulf of Mexico during both its spring and fall migrations.

This little bird is absolutely amazing and evidence of our great God, the Creator.

IMG_0460.jpg

OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN. (Inleiding)

Standard

God omslag.Het is al meer dan twee jaar geleden dat ik de laatste episode, nummer 200 van mijn “Overpeinzingen” heb geschreven. Deze zijn, zoals velen van u wel zullen weten in boekvorm uitgebracht onder de titel, “De God Die echt is.” Het is nog te verkrijgen bij Dany Decrock, danydecrock9@gmail.com, of bij Bol.com.

Ik wil graag weer gaan schrijven. Ik las onlangs in Psalm 105:1-2, “Loof de Heer, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen.” En in Psalm 111:2, “Groot zijn de werken des Heeren, na te speuren door allen die er behagen in hebben.” Ik wil heel graag zijn daden bekend maken en gewagen van al zijn wonderen. Gods wonderen (werken) worden zo’n 40 maal vernoemd in de Psalmen en we dienen daaraan herinnerd te worden. Op de Pinksterdag reageerden de mensen, “Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.” Ik wil graag over die “grote daden Gods”, die wonderbaarlijke dingen schrijven. Ik wil dingen aanhalen uit de natuur, de christelijke ervaring, de wetenschap, de Bijbel, enz. en ik hoop dat die dingen uw hart zullen ontroeren en warm maken. Als u interessante dingen hebt, bezorg ze mij aub. Ik weet niet hoe dikwijls ik zal iets kunnen posten, dat hang teen beetje van mijn gezondheidstoestand af. Ik hoop spoedig de eerste te plaatsen. Gods zegen toegewenst.

 

MUSINGS OF AN OLDER MAN.

Standard

MUSINGS OF AN OLDER MAN. (Introduction).

CoverIt’s been more than two years since I wrote the last episode, number 200 of my “Musings.” These have been, as many of you will know, put into book form with the title, “The God Who is real.” It is still available on Amazon and Chapters, but I also have some left if you would like one. I want to start writing again. I recently read in Psalm 105, “Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; make known His deeds among the people! Sing unto Him, sing Psalms to Him; talk of all His wondrous works.” Ps.111:2, 4, “The works of the Lord are great; studied by all who have pleasure in them.” “He has made His wonderful works to be remembered.”

That’s exactly what I would like to do, “make known His deeds among the people,” and “talk of all His wondrous works.” “God’s works” are mentioned more than 40 times in the Psalms. And yes, how we need to be reminded of His great works. On the day of Pentecost, “We hear them speaking in our own tongues (languages) the wonderful works of God.” Acts 2. I want to write about ‘amazing’ things. I want to give examples from nature, from Christian experience, from science, etc. and hopefully these will thrill your heart. If you know of any, please pass them on to me. I don’t know how often I can post something, it will depend on my health situation. I hope that I will soon have the first posted. God bless you.