MUSINGS OF AN OLDER MAN.

Standard

AMAZING THINGS. (3)

“The heavens declare the glory of God; and the firmament shows His handiwork.” Psalm 19:1.

Have you ever looked at the insight of a clock or one of these modern-day watches? How fine and complex everything is? And all the little parts must be exactly in place, otherwise, the thing does not work. That’s the way it is with our universe and earth. The universe is extremely fine-tuned or designed. There are 122 constants, things that do not change,that are continues, eternal, persistent, unceasing and so on. (“I don’t have enough faith to be an atheist,” page 106). It is not possible to cover all these in this short article, let me just show you a few and I’ll come back to them in a later article. I just want to mention some that have to do with our planet.

Our earth is EXACTLY the right size. We are aware of the effects of reduced or increased gravity on the other planets in our solar system. There is either too much or too little. The earth is just the rightsize for its inhabitants. Because of this, water remains in a liquid state. Lesser gravity and the water would be lost to space due to the greater evaporation of cold water caused by lower atmospheric pressure.

The earth spins at EXACTLY the correct speed. The spin of the earth is ideal for producing day and night. Longer days would cause a greater warming-up effect and, conversely, longer nights — colder. A faster rate of spin would produce constant violent weather conditions.

Notice the EXACTLY correct orbit of the earth. It only varies slightly in its distance from the sun, causing relatively small variations in temperature. A more elliptical orbit (as some other planets have)would be devastating for life on Earth.

EXACTLY the perfect distance from the sun. If we were 10 percent closer to the sun, the earth would have furnace-like temperatures, and 10 percent farther away would produce icy deserts. Also, the oceans would boil off or freeze solid respectively so there could be no life as we know it.

And finally, EXACTLY the right construction of the earth offers a vast supply of resources, such as wood, metals, animals, plants, and a host of others that are useful for mankind. In addition, Earth has the right conditions to permit the formation and maintenance of the ozone layer in the atmosphere to protect us. It has a magnetic field which helps deflect harmful radiation from the sun. The magnetic field also aids navigation for man and beast. Our atmosphere is composed of just the right gases, unlike some of the noxious combinations found elsewhere in our solar system. In other words,everything is JUST RIGHT, isn’t that absolutely amazing!? Doesn’t that just thrill your heart?

 (Bates, Gary. Alien Intrusion (p. 113-114). Creation Book Publishers. Kindle Edition.)

Now, what does all this mean that everything is exactly right? To what conclusion do we come? It’s been designed that way. And every design has a designer. The universe and the earth have a highly complex design. Therefore, the universe has a Designer. As Antony Flew, the world’s most notorious atheist has said, “We must go where the evidence leads us, THERE IS A GOD.”

OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

VERBAZINGWEKKENDE DINGEN. (3)

“De hemelenvertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen.” Psalm19:2. Hebt u ooit in een geopende klok of in een van die moderne horlogesgekeken? Hoe mooi en complex alles is? En als al die kleine deeltjes niet precies op hun plaats zitten dan werkt het ding niet. Zo is het ook met ons heelal en de aarde. Er zijn 122 constanten, dingen die niet veranderen, die standvastig, voortdurend, vast, aanhoudend, enz. zijn. (“I don’t have enough faith to be an atheist,” page 106). Het is niet mogelijk die allemaal in dit korte artikel te beschrijven, ik kom hier later nog wel op terug. Laat me gewoon enkelen vernoemen die met onze planeet te doen hebben.

De aarde is PRECIES de juiste grootte. We zijn ons bewust van de gevolgen van gereduceerde of toegenomen zwaartekracht op andere planeten in ons zonnestelsel. Er is of teveel of te weinig. De aarde is precies de juiste grootte voor zijn bewoners. Dat zorgt er voor dat water in een vloeibare staat blijft. Minder zwaartekracht en het water zou verloren gaan in de ruimte door de grotere verdamping van koudwater veroorzaakt door lagere atmosferische druk.

De aarde draait met PRECIES de juiste snelheid, hetgeen ideaal is voor het voortbrengen van dag en nacht. Langere dagen zouden een groter opwarm effect hebben en, omgekeerd zorgen voor koudere nachten. Een snellere spin zou voortdurend gewelddadige weersomstandigheden veroorzaken.

Let op dat onze aarde PRECIES de juiste baan heeft. Het varieert slechts in geringe mate van de zon, waardoor relatief kleine temperatuurvariaties optreden. Een meer elliptische baan (zoals sommige andere planeten hebben) zou verwoestend zijn voor het leven op aarde.

De aarde heeft PRECIES de perfecte afstand tot de zon. Als het 10 procent dichter bij de zon was, zou de aarde oven-achtige temperaturen hebben, en 10 procent verder weg zou ijzige woestijnen produceren. Ook zouden de oceanen respectievelijk zwellen of bevriezen, en er dus geen leven zou kunnen zijn zoals we het nu kennen.

En tenslotte, de PRECIES juiste constructie van de aarde biedt een enorme voorraad hulpbronnen, zoals hout, metalen, dieren, planten en een groot aantal andere die nuttig zijn voor de mensheid. Bovendien heeft de aarde de juiste omstandigheden om de vorming en het onderhoud van de ozonlaag in de atmosfeer mogelijk te maken om ons te beschermen. Het heeft een magnetisch veld dat schadelijke straling van de zon afleidt. Het magnetische veld helpt ook de navigatie voor mens en dier. Onze atmosfeer bestaat uit precies de juiste gassen, in tegenstelling tot sommige van de schadelijke combinaties die we elders in ons zonnestelsel vinden. Met andere woorden, alles is PRECIES juist, is dat niet absoluut geweldig? Doet dat je hart niet warm worden?

(Bates, Gary. Alien Intrusion (p. 113-114). Creation BookPublishers. Kindle Edition.)

Wat betekent dit dat alles PRECIES juist is? Tot welke conclusie komen we? Het is zo ontworpen. En elk ontwerp heeft een ontwerper. Het universum en de aarde hebben een zeer complex ontwerp. Daarom heeft het universum een Ontwerper. Zoals Antony Flew, ‘s werelds meest beruchte atheïst heeft gezegd, “We moeten gaan waarheen het bewijs ons leidt, ER IS EEN GOD.”