MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.74

Standard

Nr.73 ended with: “At times we went on until after midnight. But at sometime the question would come, “Who or what are you anyway……?” (See richardandmarina.net).

The conversation would go something like this, I would be asked, “Are you a Roman Catholic?” “No.” “Are you a Protestant?” “No, not what you understand as Protestant.” “Are you a Jehovah Witness?” “No.” “Well then, what are you?” “I am just a Christian, in a sense I belong to the original catholic (universal) church of Jesus Christ. You know that your church has changed a lot during the last years. Well it has changed over the centuries and it is hard to know what and who to believe today, as your own priests often disagree with each other. The one says there is a purgatory, while another says there isn’t. One believes the Pope is infallible while another says he is just a man like any other. That makes it very difficult to know what to believe. So I am someone who says, let’s go back to the first church started by the apostles and found in the Bible.”

“Why did you come to Belgium?” “I came because I believe God sent me here.” “What do you want to do here?” “My only purpose is to get a Bible to every Flemish person, and to get every Flemish person into the Bible. I would like to study the Bible, God’s word with you and see what it tells us. I am not asking you to believe what I say, but what God says in His word.” “Who is paying you?” “Since God has brought us here to teach His word, we believe He will also provide for us. We have a home church in Canada which looks after about 1/3 of our income, the rest comes from friends and other churches, but we never know how much and from whom, yet every month there is enough. It is just wonderful to see how God meets our needs.” My wife and I have lived “out of God’s hand” for 52 years now and we have never lacked anything. The Lord has not always given us what we wanted, but He has provided for our needs, it is absolutely amazing! How can anyone say that God isn’t real……?! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.74

Standard

Nr.73 eindigde met: “Soms gingen we wel door tot na middernacht. Maar uiteindelijk kwam dan ook de vraag, “Wie of wat bent u eigenlijk……?” (Zie richardandmarina.net).

De conversatie ging dikwijls als volgt, men vroeg mij, “Bent u Rooms Katholiek?” “Nee.” “Bent u Protestant?” “Nee, niet met wat u bedoelt als Protestant.” “Bent u Jehova Getuige?” “Nee.” “Wat bent u dan?” “Ik ben gewoon christen, in zekere zin behoor ik tot de oorspronkelijke katholieke (universele) kerk van Christus. U weet heel goed dat uw kerk veel veranderd is de laatste jaren, maar ook door de eeuwen heen is ze veranderd en het is nu heel moeilijk om te weten wat en wie te geloven, daar ook uw eigen priesters elkaar tegenspreken. De een zegt dat er een vagevuur is, een ander spreekt dat tegen. De een zegt dat de Paus onfeilbaar is, terwijl een ander beweert dat de Paus een mens is gelijk elk ander. Dat maakt het toch wel moeilijk om te weten wat te geloven. Dus ben ik iemand die zegt, laten we terug gaan naar de eerste kerk die door de apostelen gesticht werd en die we terugvinden in de Bijbel.”

“Waarom bent u naar België gekomen?” “Ik geloof dat God me hier gezonden heeft.” “Wat komt u hier doen?” “Mijn enig doel is iedere Vlaming een Bijbel te bezorgen en iedere Vlaming aan het lezen te zetten. Ik wil heel graag de Bijbel, Gods woord met u bestuderen om te zien wat het ons leert. Ik vraag u niet om te geloven wat ik zeg, maar wat Gods woord zegt.” “Wie onderhoudt u financieel?” “Gezien wij geloven dat God ons hier gebracht heeft om mensen Zijn woord te leren, geloven we ook dat Hij voor ons zorgen zal. Onze thuisgemeente in Canada voorziet in ongeveer 1/3 van ons inkomen, de rest komt van vrienden en andere gemeenten, maar we weten nooit hoeveel en van wie het gaat komen. Het is echt wonderlijk te ervaren hoe God voorziet in onze noden.” Mijn vrouw en ik leven nu al 52 jaar “uit de hand van God” en we zijn nooit tekort gekomen. De Heer geeft ons niet altijd naar onze wensen, maar wel naar onze noden, het is echt wonderlijk! Hoe kan iemand nog beweren dat God niet echt is…….?! (Ga naar Overpeinzingen)