MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.73

Standard

Nr.72 ended with: “Mary had at least 7 children. It was very interesting to see the expression on their faces. The next question was about ……the Pope……….! (See Musings).”

I would say the following, “Did you know that Peter, who according to your church was the first Pope, was married?” Again the reaction, “Where does it say that?” I would show them Mark 1:29-31, where it tells us about Jesus healing Peter’s mother in law. And when someone has a mother in law……?! You should have seen the look on their faces! The Pope married? With some, their mouths dropped open and they didn’t know what to say, they were stunned. Don’t forget these people had never heard this before. Very often they would respond with, “What else is in the Bible?” Wow, those are sweet words in the ears of an evangelist and Bible teacher. I would ask whether it would be all right to come to their house the next week to show them things and I suggested that they should invite some relatives and friends who might be interested.

Some times when I arrived at their home, there were 8 people present, sometimes 25. I would give them all a Bible and we would start in Mark’s gospel. I would teach for an hour or hour and a half, have some more coffee, of which there was always plenty and then ask for questions, and there were lots! For example, “What does the Bible say about purgatory?” Or, “Does the Bible really say that Mary had many children?” Some found that very difficult. I would show them Mark 6 again where it mentions Jesus’ brothers and sisters. Some would argue that these were His cousins, so I would show them Matth.1:25, where it says that Joseph did not know Mary, had no intercourse with her, till she had brought forth her first born Son.” This implies that they did have intercourse after and so brothers and sisters were born. Psalm 69:8 says “I have become a stranger to my brothers, and an alien to my mother’s children.” See also verse 9 and John 2:17, these verses apply to Christ.

At times we went on until after midnight. But at sometime the question would come, “Who or what are you anyway……? (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.73

Standard

Nr.72 eindigde met: “Maria had dus minstens 7 kinderen. Het was heel interessant de uitdrukking op hun gezicht te zien! De volgende vraag die ik stelde ging over…. de Paus…..! (Zie Overpeinzingen).

Ik zei het zo, “Wist u dat Petrus, volgens uw kerk de eerste Paus, getrouwd was?” Opnieuw de reactie, “Waar staat dat?” Ik toonde hen dan Marcus 1:29-31, waar vermeld wordt dat Jezus Petrus’ schoonmoeder genas. En als men een schoonmoeder heeft….?! U had de uitdrukking op hun gezicht moeten zien! De Paus getrouwd? Bij sommigen hun mond viel open en ze wisten niet wat te zeggen, ze waren verbijsterd. Vergeet niet dat deze mensen zoiets nog nooit gehoord hadden. Heel dikwijls was hun reactie, “Wat staat er nog meer in de Bijbel?” Wow, dat zijn zoete woorden in de oren van een evangelist en Bijbelleraar! Ik vroeg hen dan of ik de volgende week bij hen thuis zou mogen komen om hen dingen in de Bijbel te tonen. Ik moedigde hen ook aan om familieleden en vrienden die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn uit te nodigen.

Als ik de week er op bij hen kwam zaten er soms 8 mensen, soms ook wel 25. Ik gaf hen allemaal een Bijbel en begon dan in het evangelie van Marcus. Ik sprak dan voor één of anderhalf uur, waarna we nog koffie kregen en vroeg hen dan of ze vragen hadden, en die hadden ze, in feite, heel wat. Bijvoorbeeld, “Wat zegt de Bijbel over het vagevuur?” Of, “Zegt de Bijbel echt dat Maria veel kinderen had?” Sommigen hadden het daar heel moeilijk mee. Ik toonde hen dan opnieuw Marcus 6 waar het spreekt over Jezus’ broers en zusters. Sommigen argumenteerden dat dit zijn neven en nichten waren. Dus toonde ik hen Matth.1:25, waar staat dat Jozef geen gemeenschap met Maria had voordat zij een zoon gebaard, wat impliceert dat hij daarna wel gemeenschap met haar had, waardoor er broertjes en zusjes geboren werden. Psalm 69:9 zegt, “Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder.” Zie ook vers 10 en Joh.2:17, deze verzen slaan op Christus.

Soms gingen we wel door tot na middernacht. Maar uiteindelijk kwam dan ook de vraag, “Wie of wat bent u eigenlijk……? (Ga naar Overpeinzingen).