MUSINGS OF AN OLDER MAN.

Standard

AMAZING THINGS. (12)

DE BIJBEL EN HYGIËNE. (3)

“Was uw handen, dokter.” Dit is niets nieuws en geldt voor ons allen. In ieder ziekenhuis en ook in sommige andere openbare gebouwen zijn er hand desinfecterende apparaten geplaatst, zodat we onze handen kunnen desinfecteren. Ik herinner me nog hoe de dokter die mijn vrouw ging bijstaan met de bevalling van onze tweede dochter, binnenkwam en zijn handen waste boven een wastafel met een waterleiding die uit de muur stak zonder kraan er aan. Hij zette zijn voet op een pedaal en het water stroomde uit de leiding. Met andere woorden, hij waste niet alleen zijn handen maar deed dat ook nog met stromend water. Nu, kijk eens naar wat Mozes 3500 jaar geleden geschreven heeft: “Wanneer de man van zijn kwaal genezen is, moet hij zeven dagen wachten voor hij gereinigd kan worden. Dan moet hij zijn kleren en zijn lichaam met bronwater (levend of stromend water) wassen en is hij weer rein.” Lev.15:13. Met andere woorden, hij moest zich niet alleen wassen, maar ook nog in bronwater, (stromend of levend water). WONDERBAARLIJK.
Misschien hebt u gehoord van Dr. Ignaz Semmelweis, (1818-65), een Hongaarse arts wiens werk aantoonde dat het wassen van handen het aantal vrouwen dat sterft na de bevalling drastisch kan verminderen. Zijn werk vond plaats in de 1840’s, terwijl hij Directeur was van de kraamkliniek van het Weense Generale Ziekenhuis. Beschreven als de “Verlosser van moeders”, Semmelweis ontdekte dat de incidentie van puerperale koorts (ook bekend als “kinderbedekoorts”) drastisch kon worden verminderd door handdesinfectie in obstetrische klinieken. Puerperale koorts kwam veel voor in ziekenhuizen in het midden van de 19e eeuw en was vaak dodelijk. Natuurlijk weten we nu waarom het zo belangrijk is de handen te wassen. We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens op TV gezien hoe dokters hun handen wassen voordat ze de operatiekamer binnengaan. In het Bijbelboek Leviticus worden de woorden wassen, waste en gewassen 44 maal vernoemd. Interessant, niet waar? Karl Sudhoff, professor in de medische geschiedenis, schrijft over zijn diepe bewondering voor de praktische wetten in de Bijbel: “Het 13de en 14de hoofdstuk van Leviticus zijn gewichtige officiële documenten die het verdienen om in letters van glanzend goud geschreven te worden, omdat ze de kiem vormen van de modern profylaxe (bescherming) tegen besmettelijke ziekten.” (K. Sudhoff: Essays in the History of Medicine, Medical Life Press, New York, 1926, blz. 146.) Wie zegt dat de Bijbel een ouderwets en verouderd boek is? Het is zeer “up to date” en openbaart ons dingen die wij nog maar de laatste paar honderd jaar ontdekt hebben. ABSOLUUT WONDERBAARLIJK. Geloofd zij de Heer.

washinghands

 

 

 

 

 

 

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

WONDERBAARLIJKE DINGEN. (12)

THE BIBLE AND HYGIENE. (3)

“Wash your hands, doctor.” This is nothing new and applies to all of us. In every hospital and some other public buildings, there are hand sanitizers installed, where we can disinfect our hands. I remember seeing the doctor do that before he went into the delivery room to help my wife have her second baby. I can still picture him standing in front of a sink with a water pipe coming out of the wall, no tap on it, but a pedal on the floor on which he stepped, and the water began running. In other words, he not only washed his hands but also did this in “running water.” Now look at this, Moses wrote 3500 years ago, “And when he who has a discharge is cleansed of his discharge, then he shall count for himself seven days for his cleansing, wash his clothes, and bathe his body in running water; then he shall be clean.” Leviticus 15:13. He not only had to wash but also do that in “running” (fresh) water, AMAZING.
You may have heard of Dr. Ignaz Semmelweis, (1818-65), a Hungarian physician whose work demonstrated that hand-washing could drastically reduce the number of women dying after childbirth. This work took place in the 1840s, while he was Director of the maternity clinic at the Vienna General Hospital in Austria. Described as the” Saviour of mothers”, Semmelweis discovered that the incidence of puerperal fever (also known as “child-bed fever”) could be drastically cut using hand disinfection in obstetrical clinics. Puerperal fever was common in mid-19th-century hospitals and often fatal. Of course, now we know why it is so important to wash one’s hands. All of us have probably seen on TV how doctors wash their hands before going into the operation room. In the Bible book Leviticus, the words wash, washed and washing occur 44 times. Interesting. Karl Sudhoff, professor of medical history, writes about his deep appreciation for the practical laws in the Bible: “Chapters 13 and 14 of Leviticus are weighty official documents that deserve to be written in letters of gold, as they form the germ of the modern prophylaxis (protection) against contagious diseases.” (K. Sudhoff, Essays in the History of Medicine, Medical Life Press, New York, 1926, page 146.) Who says, the Bible is an old-fashioned book, it is very up to date and reveals things that we have only discovered the last couple of hundred years. ABSOLUTELY AMAZING. Praise God.

washinghands