AMAZING THINGS. (11)

Standard

THE BIBLE AND MEDICAL SCIENCE. (2)

The last time I wrote about Moses’ instructions, written 3,500 years ago, regarding quarantine and toilets, and how these helped stop the Black Death, or the Plague in Europe during the Middle Ages. In other words, the Bible was 3,500 years ahead of modern science, AMAZING. But that’s not all, listen to what else Moses wrote, for example in Genesis 17:12, where God says to Abraham, “He who is eight days old among you shall be circumcised, every male child in your generations.” This circumcision was so important that even when the 8th day would be on a Sabbath, the boy still had to be circumcised. Why the emphasis on the 8th day? Modern science has discovered that babies during the first few days have very little prothrombin, and vitamin K is almost completely absent, these are the very important blood clotting elements. The prothrombin present in the first few days is a leftover from the mother and by the third days has gone down to 30% of normal. But then from the third day on the amount of pro-thrombin shoots up to 110 % on the 8th day, after which it goes down to 100% where it stays the rest of its life. Prothrombin needs vitamin K to be effective. In other words, on the 8th day, the baby has more prothrombin than at any other time in its life, so that the 8th day is the safest day and bleeding will be stopped much sooner. AMAZING. Where did Moses get this? Some might say, from the Egyptians, as he was brought up in the royal courts of Egypt. It is true that their anatomical knowledge was amazing but the cause of an illness and the treatment of it was completely unknown. The oddest and most repulsive drugs were recommended, for example, cat poo, the intestines of a goose, the eyes of a pig and other strange things. How to heal an open wound? Allow the wound to mature by applying cow fat or meat. Thereafter, human feces ground in brewer’s yeast, oil, and honey, and apply this as a paste. (C.P. Bryan: Ancient Egyptian Medicine. The Papyrus Ebers, Ares Publishers, Chicago, IL. 1930, page 73)

How different Moses’ instructions. Absolutely AMAZING. Where did he get it? I believe there is only one reasonable answer, he received it from God Almighty, who is the only one who knew this. Praise God.

the bible and medical science, 2

 

 

WONDERBAARLIJKE DINGEN. (11)

Standard

DE BIJBEL EN DE MEDISCHE WETENSCHAP. (2)

De vorige maal schreef ik over Mozes’ instructies, zo’n 3500 jaar geleden geschreven, i.v.m. quarantaine en toiletten, en hoe deze meegeholpen hebben de Zwarte Dood in de Middel Eeuwen te stoppen. Met andere woorden, de Bijbel was de wetenschap 3500 jaar voor, WONDERBAARLIJK. Maar dat is niet alles, luister naar wat Mozes nog geschreven heeft, bijvoorbeeld in Genesis 17:12, waar God tegen Abraham zegt, “Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten.” Deze besnijdenis was zo belangrijk dat zelfs als die 8ste dag op de Sabbat viel, het toch moest doorgaan. Waarom die nadruk op de 8ste dag? De moderne wetenschap heeft ontdekt dat baby’tjes gedurende de eerste dagen heel weinig protrombine hebben, en dat vitamine K bijna volledig ontbreekt. Deze twee zijn heel belangrijk voor bloedstolling. De eerste dagen is de aanwezige protrombine een overblijfsel van de moeder en tegen de derde dag is het tot 30% van het normale niveau gedaald. Maar dan vanaf de derde dag schiet de hoeveelheid protrombine omhoog naar 110% op de 8ste dag, waarna het daalt tot 100%, waar het voor de rest van het leven blijft. Protrombine heeft vitamine K nodig om werkzaam te zijn. Met andere woorden, op de 8ste dag heeft een baby meer protrombine dan op enig ander moment in zijn leven, zodat die dag de veiligste dag is en bloeding sneller stopt dan op enige andere dag in zijn bestaan. WONDERBAARLIJK. Hoe kwam Mozes er bij dit zo voor te schrijven? Misschien zal iemand suggereren dat hij het van de Egyptenaren had, aangezien hij in het paleis grootgebracht was. Het is een feit dat de anatomische kennis van de Egyptenaren geweldig was, maar de oorzaak van een ziekte en de behandeling ervan was volledig onbekend. De vreemdste en meest weerzinwekkende medicijnen werden aanbevolen, bijvoorbeeld kattenpoep, de darmen van een gans, de ogen van een varken en andere vreemde dingen. Hoe een open wond te genezen? Laat de wond rijpen door koeienvet of vlees toe te passen. Daarna menselijke ontlasting vermalen in biergist, olie en honing, en dit toe te passen als een pasta. (C.P. Bryan: Ancient Egyptian Medicine. The Papyrus Ebers, Ares Publishers, Chicago, IL. 1930, page 73)

Hoe totaal anders waren Mozes voorschriften. Werkelijk WONDERBAARLIJK. Hoe kwam hij daaraan? Ik geloof dat er maar één redelijk antwoord is, hij kreeg het van de Here God, de enige die dit wist. Geloofd zij de Heer.

the bible and medical science, 2