MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.80

Standard

Nr.79 ended with: “At the entrance of this assembly stood a nice looking young lady who greeted every one who came in,…………!” (See richardandmarina.net)

We had friends from Canada, Hank and Beryl Gelling visiting us and they had come along to the baptism. As Hank entered the building, the young woman greeted him the Belgian way, with three kisses. Hank walked over to me with a big grin on his face and asked, “Do they do this all the time?” I said, “Yes, quite often.” He answered, “I think I feel called to come to Belgium.” We had a good laugh and a wonderful baptism service with much joy and praise to God for what He had done in the lives of these new believers. Hank and Beryl did move to Belgium much later and became dear co-workers, but it wasn’t because of the three kisses, of course. 🙂

So what happened after people were baptized? We again directed them to the book of Acts and together discovered that the new Christians in those days met together on the first day of the week for the “breaking of bread,” see Acts 20:7. So we also started meeting on Sunday mornings with a small group around our table with a loaf of bread and a cup of wine on it. We would sing some songs with Marina playing her accordion. After some singing the children would go to our bed rooms for Sunday school. In the beginning we only had two classes which were taught by Marina and our co-workers wife. One Sunday, Marina had 12 little ones in a small bed room, quite crowded!

We would continue the meeting with someone praying, a scripture reading, another prayer, a song, and another scripture and so on, as people felt led to take part. Then someone would give thanks for the bread and pass it around, someone would give thanks for the cup and it was passed. After that, a message from the Bible was given. It was all so simple and yet so beautiful. And the Lord blessed and more came to the Lord as the Spirit was free to move.

In our home Bible studies I started teaching some things that really shocked some of the catholic people……………….! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.80

Standard

Nr.79 eindigde met: “Er stond een mooie, jonge vrouw aan de deur van de gemeente die bijna iedereen die binnenkwam begroette…………..!” (Zie richardandmarina.net)

Wij hadden vrienden vanuit Canada, Henk en Beryl Gelling, bij ons op bezoek, die meegekomen waren naar de doopdienst. Toen Henk het gebouw wilde binnengaan, begroette de jonge vrouw hem op de Belgische manier met drie kussen. Henk kwam naar mij toe met een grote grijns op zijn gezicht en vroeg, “Doen ze dit altijd?” Ik zei, “Ja, toch dikwijls.” Hij antwoordde, “Ik geloof dat ik mij geroepen voel om naar België te komen.” We lachten eens goed en hadden een geweldige doopdienst met veel vreugde en lof aan de Heer voor wat Hij gedaan had in de levens van deze nieuwe gelovigen. Henk en Beryl kwamen uiteindelijk naar België en werden onze dierbare medewerkers, maar dit had echt niets te doen met de drie kussen! 🙂 

Wat deden we nadat mensen gedoopt waren? We verwezen hen opnieuw naar het boek Handelingen en samen ontdekten we dat de jonge christenen toen samenkwamen op de eerste dag van de week om “brood te breken,” zie Hand.20:7. Dus begonnen wij ook op zondagmorgen samen te komen met een kleine groep rond onze tafel met een brood en beker wijn er op. Enkele liederen werden gezongen begeleid door Marina op haar accordeon. Daarna gingen de kinderen voor zondagschool naar onze slaapkamers en werden door Marina en de vrouw van onze medewerker onderwezen met Bijbel verhalen. Marina had op een bepaald ogenblik 12 kinderen in een kleine slaapkamer, nogal opeen gepakt!

De samenkomst in de woonkamer werd voortgezet met een dankgebed, een Bijbelgedeelte, een lied, meer dankgebeden, nog wat Bijbelgedeelten en liederen, enz. Verschillende mensen namen deel. Er werd gedankt voor het brood dat dan rond ging naar iedereen, een dankgebed voor de beker die dan ook doorgegeven werd. Daarna werd er een boodschap uit de Bijbel gegeven. Het was allemaal heel eenvoudig en toch zo mooi. En de Heer zegende en meer mensen kwamen tot geloof doordat de Heilige Geest vrijheid had om te werken.

In onze huis Bijbelstudies begon ik dingen te onderwijzen die heel wat katholieke mensen choqueerde….….! (Ga naar Overpeinzingen)