JEZUS, WIE WAS HIJ?

Standard

Hier is een man, geboren in een klein onbekend dorpje, een kind van eenvoudige, eigenlijk arme ouders. Hij groeide op in een ander klein dorp en werkte tot zijn dertigste in een timmermans¬zaak. Gedurende drie jaar trok hij door het land als een straatpredikant.

Hij is nooit getrouwd geweest, had nooit een eigen huis en kende geen rijkdom. Behalve eenmaal als klein kind is hij verder nooit zijn eigen land uit geweest. Hij is nooit naar school geweest en heeft ook nooit één of andere opleiding gehad.

Toen hij nog een jonge man was keerde de publieke opinie zich tegen hem. Zijn vrienden lieten hem in de steek, één van hen verried hem, terwijl een andere loochende hem ooit gekend te hebben. Hij werd overgeleverd aan zijn vijanden en na een bespottelijke rechtszitting gekruisigd tussen twee moordenaars.
Terwijl hij stierf wierpen zijn beulen een lot over het enige eigendom dat hij ooit bezeten had, zijn mantel. Toen hij dood was begroef men hem in een geleend graf van een medelijdende vriend.

Hij heeft nooit één boek geschreven en toch zijn er over hem meer boeken geschreven dan over welke andere man die ooit geleefd heeft.

Hij heeft zelf nooit een lied geschreven, toch zijn er over hem meer liederen geschreven en wordt er over hem meer gezongen dan over welk andere mens die ooit bestaan heeft.

Hij heeft nooit een school gesticht of organisatie opgericht, toch heeft hij meer studenten en volgelingen gehad dan wie ook.

Hij heeft nooit een leger aangevoerd, nooit een soldaat aangeworven, nooit een wapen gehanteerd, en toch heeft hij meer vrijwil¬ligers onder zijn bevelen gehad dan welke andere generaal ook. Ja, zonder geld of wapens heeft deze man miljoenen mensen aan zich onderworpen, meer dan Alexander de Grote, Caesar, Mohammed en Napoleon.

Hij heeft nooit psychologie gestudeerd of psychiatrie beoe¬fend, toch heeft hij meer gebroken harten en levens genezen en hersteld dan al de psychiaters en psychologen tezamen.

Negentien lange eeuwen zijn voorbijgegaan en toch is hij vandaag nog steeds de meest bekende figuur in de wereld. Ieder kalender¬jaar houdt rekening met zijn geboorte. We mogen gerust zeggen dat niemand het leven en bestaan van de mensheid op aarde zo beïnvloed heeft als deze man.

Wat denkt u van Hem? Hij zei van Zichzelf dat Hij God was, “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”, en “Wie Mij aan¬schouwt, aanschouwt de Vader.” Hij zei ook , “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Straffe uitspraken! Of waarheid, of grote onzin!

Wat denkt u van Jezus, was Hij een gek, een grote leuge¬naar, of werkelijk God?

NICODEMUS: “Wij weten dat Gij van God gekomen zijt….”

 

He Is The Great “I Am”

Standard

He Is The Great “I Am”

 He is the First and Last, the Beginning and the End! 

He is the keeper of Creation and the Creator of all!
He is the Architect of the universe and the Manager of all times.
He always was, He always is, and He always will be…
Unmoved, Unchanged, Undefeated, and never Undone!

He was bruised and brought healing!
He was pierced and eased pain!
He was persecuted and brought freedom!
He was dead and brought life!
He is risen and brings power!
He reigns and brings Peace!

The world can’t understand him,
The armies can’t defeat Him,
The schools can’t explain Him,
and The leaders can’t ignore Him.

Herod couldn’t kill Him,
The Pharisees couldn’t confuse Him,
and The people couldn’t hold Him!

Nero couldn’t crush Him,
Hitler couldn’t silence Him,
The New Age can’t replace Him,
and Donahue can’t explain Him away!

He is light, love, longevity, and Lord.
He is goodness, Kindness, Gentleness, and God.

He is Holy, Righteous, mighty, powerful, and pure.
His ways are right, His word is eternal,
His will is unchanging, and His mind is on me.

He is my Redeemer, He is my Savior,
He is my guide, and He is my peace!
He is my Joy, He is my comfort,
He is my Lord, and He rules my life!

I serve Him because His bond is love,
His burden is light, and His goal for me is abundant life.
I follow Him because He is the wisdom of the wise,
the power of the powerful, the ancient of days,
the ruler of rulers, the leader of leaders,
the overseer of the overcomers, and the sovereign Lord
of all that was and is and is to come.

And if that seems impressive to you, try this for size.
His goal is a relationship with ME!
He will never leave me, never forsake me,
Never mislead me, never forget me, never overlook me,
and never cancel my appointment in His appointment book!

When I fall, He lifts me up!
When I fail, He forgives!
When I am weak, He is strong!
When I am lost, He is the way!
When I am afraid, He is my courage!
When I stumble, He steadies me!
When I am hurt, He heals me!
When I am broken, He mends me!
When I am blind, He leads me!
When I am hungry, He feeds me!
When I face trials, He is with me!
When I face persecution, He shields me!
When I face problems, He comforts me!
When I face loss, He provides for me!
When I face Death, He carries me Home!

He is everything for everybody, everywhere,
every time, and every way.

He is God,
He is faithful.
I am His, and He is mine!

My Father in heaven can whip the father
of this world. So, if you’re wondering why I
feel so secure, understand this…

He said it and that settles it.
God is in control,
I am on His side, and that means all is well with my soul.

Everyday is a blessing for GOD Is!

~~Author Unknown~~

 

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.84

Standard

Nr.83 ended with: “They put me out, put the shoulder back in and told me to stay overnight, but there was no bed free, except one, in the maternity ward….……..!” (See richardandmarina.net).

So there I lay, in the only free bed in the whole hospital, in the maternity ward. Now many of you have been there as you were born there, but I wasn’t, my birth took place in my grandparent’s house. So it was quite an experience for me, and for the nuns who thought it was hilarious! I had a fairly good sleep and after breakfast the next morning and getting cleaned up, the nuns got me to sit up. Then two of them came in, one holding a baby from a mother in the next room, who gladly “loaned” her baby for this, and put the baby in my arms. And there I sat, with a grin on my face, while the other nun took a picture, and they laughed and laughed, in fact after they went out I heard the whole ward laughing. A little later I was allowed to go home with my arm in a sling and a box with all kinds of things for mothers who had just given birth. 🙂

It was good to be home again. I couldn’t drive car, but I was able to continue giving Bible studies and preaching. My dear wife Marina, after having recovered quite a bit from her breakdown, was not only busy with household duties and helping our children with their school work, but also spent a lot of time preparing Sunday school materials as there was little of that in Belgium. And she helped some of the young converts, training them to teach Sunday school, as it was growing, and more and more children were coming. Marina is not an artist, but she drew interesting pictures for her pre-school class, like Zacheus climbing into a tree and Jesus coming and saying, “Come down, I’m going to your house.” However, she did have problems with the language at times and using a wrong word. One day she told a neighbor lady that she was having a baby, which was coming out of her nose……….! 🙂 More next time. (Go to Musings)

Standard

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.84

Nr.83 eindigde met: “Zij brachten mij onder narcose, zetten de schouder terug in de kom en zeiden dat ik een nacht in het ziekenhuis moest blijven, Maar er was nergens een bed vrij behalve één, in het moederhuis…………!” (Zie richardandmarina.net).

Daar lag ik dan, in het enige vrije bed in het hele ziekenhuis, in het moederhuis (NL kraamafdeling). Velen van jullie zijn daar ook geweest, toen jullie geboren werden, maar ik niet, mijn geboorte vond plaats in het huis van mijn grootouders. Het was voor mij dus een hele ervaring, maar ook voor de nonnen die het fantastisch vonden. Ik sliep tamelijk goed en na het ontbijt de volgende morgen, hielpen ze mij met het wassen en zetten me toen tamelijk recht op in bed. Toen kwamen er twee van hen binnen, de één met een baby’tje van een moeder in de kamer naast de mijne, die het met alle plezier even “uitleende”, en legde het in mijn armen, waarna de andere een foto nam. En daar zat ik dan, met een grijns op mijn gezicht, terwijl de nonnen zich bijna doodlachten en daarna de baby terugbrachten naar zijn moeder, terwijl ik even later bijna de hele afdeling hoorde schaterlachen. 🙂

Ik was blij weer thuis te zijn, al was het dan met mijn arm in een slinger. En ook al kon ik geen auto besturen, prediken en Bijbelstudies geven ging best. Mijn lieve vrouw Marina, na enigszins bekomen te zijn van haar inzinking, was niet alleen bezig met het huishouden en het helpen van onze kinderen met hun schoolwerk, zij besteedde ook heel wat tijd aan het opmaken van zondagsschoolmateriaal. En ze hielp ook met het opleiden van jonge bekeerlingen om zondagsschoolles te geven, omdat er meer en meer kinderen bijkwamen. Marina is geen artiest, maar ze tekende wel interessante plaatjes voor de kleuterklas, zoals Zacheus in een boom en Jezus die langs komt en roept, “Zacheus, kom naar beneden, Ik moet naar jouw huis.” Soms gebeurde het wel eens dat ze problemen had met de taal en een verkeerd woord gebruikte. Zo hoorde ik haar op een dag tegen een buurvrouw zeggen dat ze een kindje aan het krijgen was en dat het uit haar neus kwam……..! 🙂 Meer hierover de volgende keer. (Ga naar Overpeinzingen)