MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.85

Standard

Nr.84 ended with: “One day she told a neighbor lady that she was having a baby, which was coming out of her nose……….! 🙂 More next time.” (See richardandmarina.net)

Marina had some interesting experiences, especially with learning the language. She did real well learning Dutch during the six months that we were in Holland. But when we moved to Belgium, she had to start learning again, because they speak a lot of dialects there, and even though the Flemish is Dutch, quite a few French words and phrases are mixed in due to part of Belgium being French speaking. She had difficulties with some of the Dutch words that are much alike and yet mean something different. There were, for example, the words as “vallen” = falling, “valling”= having a cold”, this word is only used in Belgium and southern Holland, “gevallen” = fallen, te vallen = to fall, bevalling = having a baby.

One day I was in the kitchen and the door bell rang. Marina was in the living, closer by and went to the door. She had a terrible cold at the time, with red teary eyes and a running nose. She opened the door and our neighbor lady stood there. She looked at Marina and said, “What’s the matter with you?” Marina answered, “I have a “bevalling” (I’m having a baby) and it’s coming out of my nose.” I heard this and thought I was going to die laughing……….! 🙂 There have been similar incidents, which make life interesting, and sometimes a bit embarrassing.

We continued with evangelism and home Bible studies and more and more people became true born again Christians. The little church kept growing; it was really amazing and exciting to see God working in the hearts and lives of people. Of course, there were problems too, broken marriages and broken homes, ruined lives and other. In some cases we saw miracles happen, lives changed, marriages restored, due to the fact that people surrendered to the Lord and became obedient to Him. But we were not able to help everyone and this was at times heart breaking and caused sleepless nights. And then a door opened to start a second work in a town east of Antwerp called Beerse, how exciting,,,,,,,,! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.85

Standard

Nr.84 eindigde met: “Zo hoorde ik haar op een dag tegen een buurvrouw zeggen dat ze een kindje aan het krijgen was en dat het uit haar neus kwam……..! 🙂 Meer hierover de volgende keer.” (Zie richardandmarina.net).

Marina had een aantal interessante ervaringen, vooral met het leren van de taal. Zij had veel geleerd gedurende de 6 maanden die wij in Nederland doorbrachten. Maar toen we eenmaal in België waren, moest ze in zekere zin opnieuw beginnen, omdat er daar veel dialecten gesproken worden en het accent anders is. Daarbij kwam dat al is het Vlaams Nederlands, er worden nogal wat Franse woorden en uitdrukkingen gebruikt, doordat een deel van België Frans sprekend is. Ze had moeilijkheden met sommige Nederlandse woorden die op elkaar lijken maar toch een andere betekenis hebben. Er waren bijvoorbeeld de woorden “vallen” en “valling”, volgens Van Dale een Zuid-Nederlands woord voor een “verkoudheid.” Dan is er “gevallen”, te “vallen”, “bevalling” en andere.

Op een dag was ik in de keuken en ging de deurbel. Marina was dichterbij in de woonkamer en ging naar de deur. Ze had op dat ogenblik een geweldige verkoudheid, een “valling”, met rode ogen en een vreselijke loopneus. Ze deed de deur open en daar stond een buurvrouw die haar aankeek en vroeg, “Wat scheelt er met u?” Marina antwoordde, “Ik heb me toch een bevalling, het komt er aan mijn neus uit.” Ik hoorde dit en dacht dat ik doodging van het lachen….!” 🙂 Er zijn zo gelijkaardige incidenten geweest die het leven interessant maken, maar soms ook gênant kunnen zijn.

We bleven doorgaan met evangelisatiewerk en Bijbelstudies aan huis terwijl er steeds meer mensen echte wedergeboren christenen werden. De kleine gemeente bleef groeien, het was heel wonderlijk en ook opwindend God te zien werken in de harten en levens van mensen. Natuurlijk waren er ook problemen, gebroken huwelijken en gezinnen, geruïneerde levens enz. In sommige gevallen gebeurden er echt wonderen doordat mensen zich aan de Heer overgaven en Hem gehoorzaam werden. Maar we konden niet iedereen helpen, en dit was dikwijls hartverscheurend en zorgde voor slapeloze nachten. Toen ging er een deur open om een tweede werk te beginnen in Beerse, een plaats ten oosten van Antwerpen….….! (Ga naar Overpeinzingen)