MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.95

Standard

Nr.94 ended with: “We had a time of prayer and then someone mentioned that the old Windmill, close to the center of the town, was for rent. An old dilapidated Windmill as church building,,,,,,?”

A new church in Beerse? It had been on my heart for some time; don’t forget we believed that the Lord had led us to Belgium to build churches, not buildings, even though they became necessary too, but gatherings or assemblies of true born again believers. The words of Jesus in Matthew 16:18b, were always on my mind, “I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it.” My constant prayer was, “Lord, build your church.” I firmly believed that this was the purpose for our being in this country. I was also convinced that planting churches was the best and fastest way of evangelizing the world, notice the apostle Paul’s ministry, and also the best way to change the world, as Christians are the salt of the earth and the light of the world, Matt.5:13-14, and are built up in local churches. So my heart was thrilled when people in and around Beerse became Christians. And through these Christians I came in contact with people further east in the province of Limburg, but that is for later.

We went to talk to the owner of the mill, who gave us the key to go and look at it. The sails/blades had been taken off, but the large round tower was still there. There were several stories with a good size round room on the main floor and also a large hall, which could seat close to 200 people. There were also living quarters, a house with two bedrooms. But the whole place was in bad shape and a lot of fixing would have to be done, yet we saw it had tremendous potential. We looked at the place a couple of times and then after much prayer we agreed to rent it. The next Monday morning I drove from Antwerp to sign the contract and get the key from the owner. I went to the mill feeling excited that this was now ours. With a happy heart I walked into the building but became suddenly utterly shocked……! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.95

Standard

Nr.94 eindigde met: “We hielden een tijd van gebed en toen merkte iemand op dat de oude Molen in Beerse, tamelijk dicht bij het centrum te huur was. Een oude vervallen Molen als kerkgebouw………?

Een nieuwe gemeente/kerk in Beerse? Ik had het al enige tijd op mijn hart; vergeet niet dat wij geloofden dat de Heer ons naar België geleid had om gemeenten/kerken te stichten, niet zozeer gebouwen, ook al werden die noodzakelijk, maar vergaderingen van echte wedergeboren christenen. De woorden van Jezus in Mattheüs 16:18b waren voortdurend in mijn gedachten, “Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.” Mijn aanhoudend gebed was, “Heer, bouw Uw gemeente.” Ik was er zeker van dat dit het doel was van ons verblijf in dit land. Ik was ook overtuigd dat het stichten van gemeenten de beste en snelste manier was om de wereld te evangeliseren, zie de apostel Paulus’ bediening, en ook om de wereld te veranderen, omdat christenen het zout der aarde en het licht van de wereld zijn, Matt.5:13-14, en opgebouwd worden in plaatselijke gemeenten. En daarom was mijn hart zo ontroerd toen mensen in en om Beerse tot de Heer kwamen. En door deze christenen kwam ik in contact met mensen verder oostwaarts in de provincie Limburg, maar dat is voor later.

Enkelen van ons gingen met de eigenaar van de molen spreken. Hij gaf ons de sleutel zodat we het konden gaan bezichtigen. De wieken waren er af, maar de grote ronde toren stond er nog. Er waren verscheiden verdiepingen, gelijkvloers een grote ronde kamer en ook een tamelijk grote “zaal” waarin wel zo’n 200 mensen zouden kunnen zitten. Er was ook een woonplaats aan verbonden, een huis met twee slaapkamers. De hele constructie was in slechte conditie en er zou veel werk gedaan moeten worden, maar we zagen dat er grote mogelijkheden waren. We bekeken de plaats enkele malen en na veel gebed besloten om het te huren. De volgende maandagmorgen reed ik van Antwerpen naar de huisbaas om het contract te tekenen en de sleutel te ontvangen. Toen naar de molen met een gevoel van opwinding dat dit gebouw nu van ons was. Met een blij hart stapte ik de molen binnen en stond toen verschrikkelijk geschrokken stil…….! (Ga naar Overpeinzingen).