MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.94

Standard

Nr.93 ended with: “I said to her very quietly, “When you don’t read God’s word to listen to Him, He will not listen to you, in fact your prayers offend Him.” I saw her face turn white as the Holy Spirit pricked her heart…………..!”

Two weeks later after some Bible studies and serious talks, she accepted the Lord Jesus into her heart and became a true born again Christian! Yes, the word of God is powerful! Jeremiah 23:29 says, “Is not My word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces.” I have seen hardened hearts broken before the Lord and coming to Jesus. I have seen God’s word burning up arguments and hearts humbled and bowed before Him. In Ephesians 6:17 it says that the word of God is like a sword and it cuts into hearts, as it did on the day of Pentecost when Peter preached in the power of the Holy Spirit that God had raised up the Jesus whom they had crucified. People were “cut to the heart” and came to repentance and faith. I saw this happen with this woman, how wonderful to experience the power of God’s word. And I have witnessed this happen again and again.

Many a time when talking to some, I have asked them whether they were Christians. When they answered with “yes”, I then asked them whether they read the Bible. Almost always the answer would be “no.” I would then show them John 8:47 where Jesus says, “He that is of God hears (reads) God’s word. Therefore you do not hear (read), because you are not of God.” Many a time I have seen the Holy Spirit “cutting these folk to the heart.”

But now back to Beerse. As a number people started becoming Christians, it became evident that a church should be started here. One evening when we were together with a good group of young believers, we talked about this and the need for a building to meet in. We had a time of prayer and then someone mentioned that the old Windmill, close to the centre of the town, was for rent. An old dilapidated Windmill as church building……? (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.94

Standard

Nr.93 eindigde met: “Ik zei heel stilletjes tegen haar, “Als u Gods woord niet leest om naar Hem te luisteren, zal Hij ook niet naar u luisteren, in feite walgt Hij van uw gebed.” Ik zag hoe ze wit werd in haar gezicht doordat de Heilige Geest haar in het hart trof………!”

Twee weken later na enkele Bijbelstudies en ernstige gesprekken, nam zij de Heer Jezus aan en werd een ware wedergeboren christen! Ja, Gods woord is krachtig! In Jeremia 23:29 staat er, “Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?” Ik heb geharde harten verbroken zien worden voor de Heer en tot Hem zien komen. Ik heb Gods woord argumenten zien opbranden en harten zien vernederd worden en voor Hem gebogen. In Efeziers 6:17 staat er dat Gods woord als een zwaard is en het treft ons in ons hart, zoals dat gebeurde op de Pinksterdag toen Petrus predikte in de kracht van de Heilige Geest, dat God de Jezus die zij gekruisigd hadden, opgewekt had. De mensen werden “diep in hun hart getroffen” en kwamen tot bekering en geloof. Ik zag dit gebeuren met deze vrouw, geweldig hoe krachtig Gods woord is. Vele malen heb ik dit zien gebeuren.

Heel dikwijls als ik met mensen in gesprek was, heb ik hen gevraagd of ze christen waren. Als ze bevestigend antwoordden vroeg ik hen of ze de Bijbel lazen. Bijna altijd was het antwoord negatief. Dan toonde ik hen Johannes 8:47, waar Jezus zegt, “Wie uit God is, hoort (leest) de woorden Gods; daarom hoort (leest) gij niet, omdat gij uit God niet zijt.” Keer op keer heb ik gezien hoe mensen “diep in hun hart getroffen” werden.

Terug nu naar Beerse. Omdat er toch een aantal mensen tot geloof kwamen, werd het evident dat er een gemeente moest komen. Op een avond toen we met een goede groep jonge gelovigen samen waren, spraken we hierover en ook over de nood aan een gebouw om in samen te komen. We hielden een tijd van gebed en toen merkte iemand op dat de oude Molen in Beerse, tamelijk dicht bij het centrum te huur was. Een oude vervallen Molen als kerkgebouw………? (Ga naar Overpeinzingen).