MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.93

Standard

Nr.92 ended with: “How is it with you, has there been a revolution in your heart?” (See richardandmarina.net).

Besides the church in Antwerp, there were now also two weekly Bible studies, one in Beerse and one in a town about 8 km east. It was amazing how more and more people came to know the Lord, especially family members and friends of the people in the second study. Yet, we did not do any “evangelism” as it is usually done. We did not go from door to door; we did not have tent meetings or campaigns, except a couple film evenings. How then did people come? Through the ones who had come to know the Lord. Let me put it this way, the changed lives of the truly converted people drew the attention of others who then became interested. The most powerful testimony on earth and the most powerful witness is the changed life of a truly converted person, someone who has surrendered to the Lord Jesus and is filled with His Spirit and joy.

How does that come to pass? Through the power of the Word of God and the Spirit of God, who works in answer to prayer. My wife and I had been praying for years and I had also spent many, many hours with a friend praying. Besides that, we had a wonderful home church in Canada with many praying people. We also travelled through a large part of Canada, everywhere visiting churches and encouraging people to pray for our upcoming ministry in Europe. Once in Belgium we started preaching the Word of God and I discovered again the power of God’s Word, not only in meetings, but also in speaking personally to people. I remember visiting a Catholic lady and asking her whether she read the Bible. She said she didn’t but she prayed a lot all day. I showed her Proverbs 28:9, “One who turns away his ear from hearing (reading) the law (God’s word)), even his prayer is an abomination.” I said to her very quietly, “When you don’t read God’s word to listen to Him, He will not listen to you, in fact your prayers offend Him.” I saw her face turn white as the Holy Spirit pricked her heart…………..!. (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.93

Standard

Nr.92 eindigde met: “En hoe staat het met u, heeft er al een revolutie in uw hart plaats gevonden?” (Zie richardandmarina.net).

Behalve de gemeente in Antwerpen hadden we nu ook twee Bijbelstudies, één in Beerse en de andere in een plaatsje ongeveer 8 km verder. Het was echt wonderlijk meer en meer mensen tot de Heer te zien komen, voornamelijk familieleden en vrienden van de mensen in de tweede studie. En dat, terwijl wij geen echte “evangelisatie” deden, zoals dat gewoonlijk gedaan wordt. We gingen niet langs de deuren, hielden geen tentsamenkomsten of campagnes, behalve enkele filmavonden. Hoe kwamen de mensen dan? Door degenen die de Heer hadden leren kennen. Laat me het zo zeggen, de levens van de mensen die werkelijk bekeerd werden, veranderden op zulke wijze dat het de aandacht van anderen trok. Het krachtigste getuigenis op aarde is het veranderde leven van een waarlijk bekeerde mens, iemand die zich volledig aan de Heer heeft overgegeven en vervuld is met Gods Geest en vreugde.

Hoe kan dit gebeuren? Door de kracht van het Woord van God en de Geest van God, die werkt in antwoord op gebed. Mijn vrouw en ik hadden al jaren gebeden en ik had ook vele, vele uren met een vriend doorgebracht in gebed. Daarbij hadden wij een fantastische thuisgemeente in Canada met veel biddende mensen. We waren ook door een groot gedeelte van Canada gereisd, overal gemeenten bezoekende om christenen op te roepen tot gebed voor onze toekomstige bediening in Europa. Eenmaal in België, begon ik Gods Woord te prediken en ontdekte ik opnieuw de kracht van dat Woord, niet alleen in samenkomsten maar ook in persoonlijke gesprekken met mensen. Ik herinner me dat ik een katholieke vrouw bezocht en haar vroeg of ze de Bijbel las. Ze antwoordde dat ze dat niet deed maar dat ze wel heel veel bad. Ik toonde haar Spreuken 28:9, “Wie zijn oor afwendt van het horen (lezen) der wet (Gods woord), diens gebed zelfs is een gruwel.” Ik zei heel stilletjes tegen haar, “Als u Gods woord niet leest om naar Hem te luisteren, zal Hij ook niet naar u luisteren, in feite walgt Hij van uw gebed.” Ik zag hoe ze wit werd in haar gezicht doordat de Heilige Geest haar in het hart trof………! (Ga naar Overpeinzingen).