MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.92

Standard

Nr.91 ended with: I continued, “I agree wholeheartedly with you, what we need is a total turn around and the overthrow of the present government and the setting up of a new one. There is only one thing on which we differ…….!” (See richardandmarina.net).

I saw many curious looks as they wondered what was coming. I repeated, “I agree with you, we need a total turn around and the overthrow of the present government and the setting up of a new one. The only thing we differ on is where this should take place; you say in the capital, Brussels, while I say right here, pointing at my chest, in our hearts. We need a total turn around here and the overthrow of the present “I” government and the setting up of the government of Jesus Christ. This is what will change us and the world. When man was originally created under God’s government, he rebelled and resisted God’s government, setting up his own. “Self” became and still is the ruler. And there are so many “Self’s” or “I’s” in the world, all wanting to be number one. That’s what’s wrong with this world and the only way to really change it is, to turn back to God and allow Him to be King. Man’s rebellion has separated him from God, from the source of all good.

Thank God, He didn’t give up on us, but continued to love us and sent His Son to pay for our sins and remove the wall of separation. As I was speaking I quoted John 3:16, which none of them had ever heard,  “The Bible says that God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him, should not perish, but have everlasting life.” I explained a little more, not knowing, that Marianne hearing these words, accepted Jesus right there and then. And a miracle happened in her heart and life. “He gave me a new heart and a new mind”, she told me. I thought of what had happened in Cornelius’ house in Acts 10, when Peter preached and the ones who were listening received Jesus. How wonderful to see this repeated! How is it with you, has there been a revolution in your heart? (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.92

Standard

Nr.91 eindigde met: ““Ik ben het volledig met jullie eens; wat we nodig hebben is een totale omwenteling en de omverwerping van de bestaande regering en de oprichting van een nieuwe. Er is maar één ding waarin we verschillen…..!” (Zie richardandmarina.net).

Ik zag velen zich nieuwsgierig afvragen wat er nu ging komen. Ik herhaalde, “Ik ben het met jullie eens, we hebben een totale ommekeer nodig en de omverwerping van de bestaande regering en de oprichting van een nieuwe. Het enige waarin wij verschillen is waar dit moet plaats vinden, jullie zeggen in de hoofdstad, Brussel, terwijl ik, op mijn borst wijzende, zeg, hier in ons hart. Hier moet er een totale omwenteling komen en de omverwerping van de bestaande “Ik” regering en de oprichting van de regering van Jezus Christus. Dat zal ons en de wereld veranderen. Toen de mens oorspronkelijk geschapen werd onder Gods regering, rebelleerde hij en verwierp God, terwijl hij zijn eigen regering oprichtte. Het eigen “Ik” werd en is nog steeds de heerser. En er zijn zoveel “Ikken” in de wereld die allemaal nummer één willen zijn. Dat is wat er mis is met deze wereld en de enige manier om dat te veranderen is door terug te keren naar God en Hem te erkennen als Koning. De rebellie van de mens heeft hem van God gescheiden, die de Bron van al het goede is.

God zij dank, Hij heeft zich niet van ons afgekeerd, maar is ons blijven liefhebben en heeft Zijn Zoon gezonden om te boeten voor onze zonden en de scheidingsmuur te verwijderen.” Ik citeerde Johannes 3:16 dat niemand van hen al ooit gehoord had, “De Bijbel zegt dat God de wereld zo liefhad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.” Ik gaf wat uitleg, maar wist toen niet dat Marianne op dat zelfde ogenblik, bij het horen van die woorden, Jezus aanvaardde in haar hart. “Hij gaf mij een nieuw hart en een vernieuwd denken” vertelde ze me later. Ik moest denken aan Handelingen 10, toen Petrus Jezus predikte en zijn hoorders Jezus aannamen. Wat mooi om dit herhaald te zien! En hoe staat het met u, heeft er al een revolutie in uw hart plaats gevonden? (Ga naar Overpeinzingen).