OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.137.

Standard

Nr.136 eindigde met: “Bent u wedergeboren? Zijn uw familieleden wedergeboren? En uw buren? Misschien zou het goed zijn stukken van deze Overpeinzingen met hen te delen…….!” (Zie richardandmarina.net).

Er is altijd blijdschap als er een kindje geboren is; wij hebben al heel veel blijdschap ervaren met de geboorte van zoveel geestelijke kindjes over heel Vlaams België, fantastisch! Maar niet alleen dat, er is ook vreugde wanneer die kindjes groeien naar geestelijke volwassenheid en zelfs leiderschap.

Omdat onze woonkamer gewoon te klein werd begonnen we een gebouw te zoeken om in samen te komen, maar dat was niet zo eenvoudig. Er was niets geschikts in Lovendegem, dus begonnen we rond te zien in andere plaatsen en vonden uiteindelijk iets in Eeklo, ongeveer 13 km boven Lovendegem, een stad van ongeveer 25.000 mensen zonder enige evangelische kerk, zoals het geval is in de meeste steden en dorpen in België. Eeklo was ook de stad waar een paar later onze drie dochters naar een Katholieke middelbare school zouden gaan, die 3.000 studenten telde.

Na enige tijd verhuisde de gemeente naar de oude gehuurde winkel die we opgeknapt hadden. Het winkelgedeelte werd gebruikt voor de samenkomsten, terwijl het woongedeelte boven diende voor zondagschoolklasjes. Enkele mensen van Gent, en van Maldegem, een plaats ten westen van Eeklo, maakten deel uit van de gemeente. Er zouden in die plaatsen ook Bijbelstudies begonnen worden en uiteindelijk nieuwe gemeenten.

Terwijl we heel wat te doen hadden in onze eigen omgeving, bleef ik ook een paar keer per week teruggaan naar Limburg voor Bijbelstudies en om mensen te bezoeken. Ook hielp ik in Beerse van tijd tot tijd. Maar er waren ook andere activiteiten. Het is natuurlijk niet mogelijk alles te vertellen wat er zoal gebeurde, maar laat me toch een paar dingen vernoemen. Voor zo’n 4 a 5 jaar hielden we jaarlijks op Hemelvaartsdag een picknick in een park niet ver van Beerse. Dat waren hele fijne dagen met dikwijls tussen de 150 en 300 mensen. We hadden dan allerlei spelletjes, of mensen zaten gewoon met elkaar te praten. We aten samen en later in de namiddag werd er goed gezongen, terwijl Marina haar accordeon bespeelde en een aantal mensen hun guitaren. De dag werd dan afgesloten met een korte boodschap van Henk of mezelf. Dit waren bijzondere dagen om zo contact met elkaar te houden en om gemeenschap met elkaar te hebben. Uiteindelijk zijn we hiermee gestopt omdat verschillende gemeenten hun eigen picknicken begonnen te houden.

En dan waren er de kampen en conferenties……..! (Vervolg op vrijdag, 26 juli). (Ga naar Overpeinzingen).

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.136.

Standard

Nr.135 ended with: “Guido and Marianne heard the truth and accepted it, this dear lady heard it too, and rejected it. What are you doing with the truth, what are you doing with Jesus………..? (See richardandmarina.net).

Quite a number of the new believers had come along to Beerse to be baptized, and great was the joy! We felt the time had come to start a church here in Lovendegem. What is a church? A group of born again believers who come together on a regular base to celebrate the Lord’s death and resurrection, to study the Word, to pray and to spread the Good News. So we started meeting on Sunday mornings, still in our house, singing, “Breaking bread”, preaching the Word and having Sunday school. By now there were three classes with children. Marina taught one, one of our daughters another, and a couple young converts taught the third class, after Marina helped them during the week to prepare a lesson. It was interesting to see that those who started teaching grew spiritually faster than those just sitting in the meetings listening.

You’ll have to pardon me if I repeat some things, but I have just stood amazed again and again at God’s work in the hearts and lives of people everywhere, in Antwerp, Beerse, Limburg and now here in East Flanders. Amazed at the miracle of the new birth, of which Jesus said, “Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God”, John 3:3. And with “see”, He means of course, “understand.” We use that word too when we explain something to someone, as we will often end by saying “you see?” You understand? You get it? Well, I have seen so many people “get it”, it is so real. I have often seen the expression on their faces change when the light dawned.

And it’s the same for all kinds of people, of all kinds of background, age, level of education, color and you name it, absolutely amazing. God is real. The Gospel is real. The Holy Spirit is real, and so is the new birth! Many a time people have told me that they don’t understand God, or the Bible, etc. I have answered by telling them that they are proving what Jesus and the Bible are saying. You can’t understand until you are born again, and that happens when you are willing to admit that you have sinned, and accept Jesus into your heart. Have you done that? Are you born again? Are you family members born again? And what about your neighbors? Maybe you should share some of these musings with them…….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.136.

Standard

Nr.135 eindigde met: “Guido en Marianne hoorden de waarheid en namen het aan, deze dierbare vrouw hoorde het ook, maar verwierp het. Wat doet u met de waarheid, wat doet u met Jezus………?” (Zie richardandmarina.net).

Een heel aantal van de nieuwe gelovigen was al meegekomen naar Beerse om zich te laten dopen en wat een vreugde! We voelden aan dat de tijd gekomen was om een gemeente te beginnen hier in Lovendegem. Wat is een gemeente? Een groep wedergeboren christenen die op regelmatige basis samenkomen om de dood en opstanding van de Heer te vieren, om Gods woord te bestuderen, te bidden, en het Evangelie bekent te maken. En zo begonnen we samen te komen op zondagmorgen, nog steeds in ons huis. Er werd gezongen, avondmaal gevierd en zondagschool gehouden. Er waren ondertussen drie klasjes, waarvan Marina er één nam, één van onze dochters zorgde voor de tweede en een paar jonge gelovigen de derde, nadat Marina hen door de week had geholpen een les voor te bereiden. Het was interessant te zien dat zij die les gaven geestelijk sneller groeiden dan anderen die gewoon naar de Bijbelstudie luisterden.

U moet mij niet kwalijk nemen als ik bepaalde dingen herhaal, ik heb keer op keer zo verwonderd gestaan door God aan het werk te zien in de harten en levens van mensen, en dat in Antwerpen, Beerse, Limburg en nu Oost Vlaanderen. Verwonderd over het wonder van de wedergeboorte, waar Jezus over spreekt in Joh.3:3, “….Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien.” En met “zien” bedoelt Hij natuurlijk, “Begrijpen.” Wij gebruiken dat woord ook wel als we iets aan iemand uitleggen, we eindigen dan met, “ziet ge?” Begrijpt ge? Verstaat ge? Ik heb zoveel mensen het zien “zien”, het is zo echt. Ik heb dikwijls de uitdrukking op hun gezicht zien veranderen als ze het “verstonden”, als het “licht aanging.”

En het is voor iedereen hetzelfde, het doet er niet toe wat hun achtergrond is, hun kennis, hun kleur, of wat dan ook, heel wonderlijk! God is echt. Het Evangelie is echt. De Heilige Geest is echt en zo is de wedergeboorte! Mensen hebben mij dikwijls verteld dat ze God en de Bijbel niet begrijpen. Ik heb geantwoord met te zeggen dat zij aan het bewijzen zijn wat Jezus en wat de Bijbel zegt. Je kunt het niet begrijpen totdat je wedergeboren bent, en dat gebeurt wanneer je bereid bent toe te geven dat je gezondigd hebt en je de Heer Jezus in je hart aanneemt. Hebt u dat gedaan? Bent u wedergeboren? Zijn uw familieleden wedergeboren? En uw buren? Misschien zou het goed zijn stukken van deze Overpeinzingen met hen te delen…….! (Ga naar Overpeinzingen).

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.135.

Standard

Nr.134 ended with: “I would be back in France at least 10 more times in the years to come. Later this year I would also be in Sweden, but now it was back to Belgium, where exciting things were happening………….!” (See richardandmarina.net).

Yes, back to Lovendegem where people kept coming. New ones came as relatives witnessed to them. So did I get to go to the home of Guido and Marianne Dekegel (real names) on a Wednesday evening in April 1977, after Marianne’s mother had become a true born again Christian and kept asking her daughter and son in law to have me come and visit them. They finally agreed and we had a wonderful evening together. Guido had been to two Catholic boarding schools and the very negative religious experiences there had turned him off as far as God was concerned. However, after explaining the Bible and the true gospel to them, they both accepted the Lord after I had left the house. No one knew at that time that sometime in the future Guido would become a wonderful full-time worker, which is why I use their real names.

But not all who were contacted, visited or came to the study became Christians. So was there one elderly neighbor lady, who came to a Friday night study. She was in the eyes of many “Lovendegem’s newspaper”, as she always seem to know everything about everybody and made sure that everybody else got to know it. I was going through Romans one and two. When I was finished, she just called out spontaneously, “That’s the truth mister, that is really the truth. I’m coming back next week and bringing my friends along.” She never came again! She had not lived a very moral life and now she was faced with the truth. She realized that knowing the truth, she either had to change her ways, or reject the truth, which she did, how sad! How true this is, there is no in between, we accept the truth, we accept Jesus, or we reject Him, there is no middle ground. As Jesus Himself said, “He that is not with Me is against Me” Matt.12:30. Guido and Marianne heard the truth and accepted it, this dear lady heard it too, and rejected it. What are you doing with the truth, what are you doing with Jesus………..? (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.135.

Standard

Nr.134 eindigde met: “Ik zou in de komende jaren nog zeker 10 maal terugkeren naar Frankrijk. Later dit jaar zou ik in Zweden zijn, maar nu eerst terug naar België waar geweldige dingen aan het gebeuren waren……..!” (Zie richardandmarina.net).

Ja, terug naar Lovendegem waar mensen bleven komen. Nieuwen kwamen doordat familieleden tegen hen getuigden. En zo kwam ik op een woensdagavond in april 1977 bij Guido en Marianne Dekegel (echte namen) terecht, nadat Marianne’s moeder, die wedergeboren was geworden, bleef aandringen bij haar dochter en schoonzoon om mij eens op bezoek te laten komen. Zij gaven eindelijk toe en we hadden samen een hele fijne avond. Guido had op twee Katholieke internaten gezeten en de geweldige negatieve godsdienstige ervaringen daar opgedaan hadden hem het geloof in God ontnomen. Maar nadat ik voor een paar uur hen de Bijbel en het echte evangelie uitgelegd had, namen zij beiden na mijn vertrek de Heer Jezus aan. Niemand kon op dat ogenblik raden dat Guido in de toekomst een geweldige voltijdse werker zou worden, daarom gebruik ik ook hun echte namen.

Maar niet allen die gecontacteerd, bezocht werden, of naar de Bijbelstudie kwamen werden christen. Zo hadden we een ietwat bejaarde buurvrouw die op een keer naar de vrijdagavond studie kwam. Zij werd wel eens het “gazetje van Lovendegem” genoemd, daar zij bijna altijd alles over iedereen scheen te weten en er voor zorgde dat alle anderen dat ook te horen kregen. Ik gaf studie op dat ogenblik over Romeinen één en twee. Toen ik stopte riep zij heel spontaan uit, “Dat is de waarheid mijnheer, dat is echt de waarheid. Ik kom volgende week terug en breng mijn vrienden mee.” Zij is nooit meer teruggekomen! Zij had geen al te proper leven geleid en nu stond ze oog in oog met de waarheid. Zij besefte dat, nu ze de waarheid kende, ze of haar leven moest veranderen, of de waarheid verwerpen, wat ze ook gedaan heeft, wat droevig! En dit is echt zo, er is geen tussen in, we aanvaarden de waarheid, we aanvaarden Jezus, of we verwerpen Hem, er is geen middelgrond. Zoals Jezus zelf gezegd heeft, “Wie met Mij niet is, is tegen Mij”, Matt.12:30. Guido en Marianne hoorden de waarheid en namen het aan, deze dierbare vrouw hoorde het ook, maar verwierp het. Wat doet u met de waarheid, wat doet u met Jezus………? (Ga naar Overpeinzingen).

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.134.

Standard

Nr.133 ended with: “So now there were four churches, Antwerp, Beerse, Peer and Koersel, and a fifth one would be started soon, and that all in five years, the Holy Spirit was moving, amazing…………!” (See richardandmarina.net).

Yes indeed, amazing, and yes indeed, it was the moving of God’s Spirit, certainly not our work, we were just the instruments He used at that time, and what a great privilege to be used by Him. It was really something for a European Catholic country to see people converted almost every week. And we saw this happening in East Flanders too. Lovendegem was the name of the town we had moved to, about 20 minutes drive NE of Ghent. The Bible study at Luc and An’s place was moved to our house. Those attending had friends and relatives who became interested and I visited some in their homes. Several started coming to the Friday evening study and conversions took place at a rapid pace so that by summer we had some 60 adults and children in our living room. After singing together, Marina would take the children to another room and teach them, while I would give the Bible study.

The word of God’s blessing spread and I was asked by OM (Operation Mobilization) to speak at a workers conference in France, in the Château de St. Albain (close to Macon). The other speaker was a wonderful servant of God, Ralph Shallis, who died in May 1995. He had been a missionary and lecturer in North Africa and France. We had a great time encouraging the workers, some of whom were quite discouraged as France, like other European Catholic countries, is very difficult and not open to the gospel.

They wanted to know what we did to see such conversions and such church growth. They asked what our “secret” was. Of course, we did not have any “secret”, just a lot of prayer, enthusiasm, love for the people and home Bible studies where we preached and taught the word of God. It would take an epistle to explain everything and I may come back to this later.

I believe many of these dear folk went home encouraged, ready to put into practise what they had heard. There would be many more conferences like this. I would be back in France at least 10 more times in the years to come. Later this year I would also be in Sweden, but now it was back to Belgium, where exciting things were happening………….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.134.

Standard

Nr.133 eindigde met: “En dus waren er nu vier gemeenten, Antwerpen, Beerse, Peer en Koersel, en spoedig zou er een vijfde beginnen, en dat allemaal in vijf jaar, de Heilige Geest was aan het werk, wonderlijk….…….!” (Zie richardandmarina.net).

Ja inderdaad, wonderlijk, en het was inderdaad het werk van Gods Geest, zeker niet ons werk, wij waren gewoon de instrumenten die Hij op dat ogenblik gebruikte, en wat een geweldig voorrecht door Hem gebruikt te worden. Het was heel speciaal om in een Europees Katholiek land bijna iedere week mensen tot geloof te zien komen. We zagen dit ook gebeuren in Oost Vlaanderen. Wij woonden nu in Lovendegem, zo’n 20 minuten ten NO van Gent. De Bijbelstudie die bij Luc and An had plaatsgevonden werd nu in ons huis gehouden. De aanwezigen hadden familie en vrienden die geïnteresseerd werden en ik bezocht sommigen bij hen aan huis. Een aantal begonnen naar de vrijdagavond studie te komen en spoedig waren er tamelijk snel bekeringen, zodat tegen de zomer er ongeveer 60 volwassenen en kinderen in onze woonkamer zaten. Na samen gezongen te hebben, nam Marina de kinderen mee naar een andere kamer en gaf hen les, terwijl ik de Bijbelstudie gaf.

Het nieuws van Gods zegen op ons werk deed snel de ronde en ik werd door OM (Operatie Mobilisatie) gevraagd om te komen spreken op een werkers conferentie in Frankrijk, in het Château de St. Albain (dicht bij Macon). Er was nog een spreker, een geweldige dienstknecht van de Heer, Ralp Shallis, die in 1995 overleden is. Hij was een zendeling en lector geweest in Noord Afrika en Frankrijk. Het was geweldig om deze werkers te mogen opbeuren, daar een aantal van hen nogal ontmoedigd was, omdat Frankrijk, zoals andere Europese Katholieke landen niet open stonden voor God en de Bijbel.

Ze wilden weten wat we deden om zulke bekeringen en nieuwe gemeenten te mogen ervaren. Ze vroegen wat ons “geheim” was. Natuurlijk hadden wij geen “geheim”, gewoon veel gebed, enthousiasme, liefde voor de mensen en Bijbelstudies aan huis, waar we Gods woord predikten en onderwezen. Ik zou een epistel kunnen schrijven om dit alles uit te leggen en ik zal hier misschien later nog op terugkomen.

Ik geloof dat velen heel bemoedigd naar huis gingen, klaar om de dingen die ze gehoord hadden in de praktijk om te zetten. Er zouden nog veel van zulke conferenties plaatsvinden. Ik zou in de komende jaren nog zeker 10 maal terugkeren naar Frankrijk. Later dit jaar zou ik in Zweden zijn, maar nu eerst terug naar België waar geweldige dingen aan het gebeuren waren……..! (Ga naar Overpeinzingen).