MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.135.

Standard

Nr.134 ended with: “I would be back in France at least 10 more times in the years to come. Later this year I would also be in Sweden, but now it was back to Belgium, where exciting things were happening………….!” (See richardandmarina.net).

Yes, back to Lovendegem where people kept coming. New ones came as relatives witnessed to them. So did I get to go to the home of Guido and Marianne Dekegel (real names) on a Wednesday evening in April 1977, after Marianne’s mother had become a true born again Christian and kept asking her daughter and son in law to have me come and visit them. They finally agreed and we had a wonderful evening together. Guido had been to two Catholic boarding schools and the very negative religious experiences there had turned him off as far as God was concerned. However, after explaining the Bible and the true gospel to them, they both accepted the Lord after I had left the house. No one knew at that time that sometime in the future Guido would become a wonderful full-time worker, which is why I use their real names.

But not all who were contacted, visited or came to the study became Christians. So was there one elderly neighbor lady, who came to a Friday night study. She was in the eyes of many “Lovendegem’s newspaper”, as she always seem to know everything about everybody and made sure that everybody else got to know it. I was going through Romans one and two. When I was finished, she just called out spontaneously, “That’s the truth mister, that is really the truth. I’m coming back next week and bringing my friends along.” She never came again! She had not lived a very moral life and now she was faced with the truth. She realized that knowing the truth, she either had to change her ways, or reject the truth, which she did, how sad! How true this is, there is no in between, we accept the truth, we accept Jesus, or we reject Him, there is no middle ground. As Jesus Himself said, “He that is not with Me is against Me” Matt.12:30. Guido and Marianne heard the truth and accepted it, this dear lady heard it too, and rejected it. What are you doing with the truth, what are you doing with Jesus………..? (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.135.

Standard

Nr.134 eindigde met: “Ik zou in de komende jaren nog zeker 10 maal terugkeren naar Frankrijk. Later dit jaar zou ik in Zweden zijn, maar nu eerst terug naar België waar geweldige dingen aan het gebeuren waren……..!” (Zie richardandmarina.net).

Ja, terug naar Lovendegem waar mensen bleven komen. Nieuwen kwamen doordat familieleden tegen hen getuigden. En zo kwam ik op een woensdagavond in april 1977 bij Guido en Marianne Dekegel (echte namen) terecht, nadat Marianne’s moeder, die wedergeboren was geworden, bleef aandringen bij haar dochter en schoonzoon om mij eens op bezoek te laten komen. Zij gaven eindelijk toe en we hadden samen een hele fijne avond. Guido had op twee Katholieke internaten gezeten en de geweldige negatieve godsdienstige ervaringen daar opgedaan hadden hem het geloof in God ontnomen. Maar nadat ik voor een paar uur hen de Bijbel en het echte evangelie uitgelegd had, namen zij beiden na mijn vertrek de Heer Jezus aan. Niemand kon op dat ogenblik raden dat Guido in de toekomst een geweldige voltijdse werker zou worden, daarom gebruik ik ook hun echte namen.

Maar niet allen die gecontacteerd, bezocht werden, of naar de Bijbelstudie kwamen werden christen. Zo hadden we een ietwat bejaarde buurvrouw die op een keer naar de vrijdagavond studie kwam. Zij werd wel eens het “gazetje van Lovendegem” genoemd, daar zij bijna altijd alles over iedereen scheen te weten en er voor zorgde dat alle anderen dat ook te horen kregen. Ik gaf studie op dat ogenblik over Romeinen één en twee. Toen ik stopte riep zij heel spontaan uit, “Dat is de waarheid mijnheer, dat is echt de waarheid. Ik kom volgende week terug en breng mijn vrienden mee.” Zij is nooit meer teruggekomen! Zij had geen al te proper leven geleid en nu stond ze oog in oog met de waarheid. Zij besefte dat, nu ze de waarheid kende, ze of haar leven moest veranderen, of de waarheid verwerpen, wat ze ook gedaan heeft, wat droevig! En dit is echt zo, er is geen tussen in, we aanvaarden de waarheid, we aanvaarden Jezus, of we verwerpen Hem, er is geen middelgrond. Zoals Jezus zelf gezegd heeft, “Wie met Mij niet is, is tegen Mij”, Matt.12:30. Guido en Marianne hoorden de waarheid en namen het aan, deze dierbare vrouw hoorde het ook, maar verwierp het. Wat doet u met de waarheid, wat doet u met Jezus………? (Ga naar Overpeinzingen).

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.134.

Standard

Nr.133 ended with: “So now there were four churches, Antwerp, Beerse, Peer and Koersel, and a fifth one would be started soon, and that all in five years, the Holy Spirit was moving, amazing…………!” (See richardandmarina.net).

Yes indeed, amazing, and yes indeed, it was the moving of God’s Spirit, certainly not our work, we were just the instruments He used at that time, and what a great privilege to be used by Him. It was really something for a European Catholic country to see people converted almost every week. And we saw this happening in East Flanders too. Lovendegem was the name of the town we had moved to, about 20 minutes drive NE of Ghent. The Bible study at Luc and An’s place was moved to our house. Those attending had friends and relatives who became interested and I visited some in their homes. Several started coming to the Friday evening study and conversions took place at a rapid pace so that by summer we had some 60 adults and children in our living room. After singing together, Marina would take the children to another room and teach them, while I would give the Bible study.

The word of God’s blessing spread and I was asked by OM (Operation Mobilization) to speak at a workers conference in France, in the Château de St. Albain (close to Macon). The other speaker was a wonderful servant of God, Ralph Shallis, who died in May 1995. He had been a missionary and lecturer in North Africa and France. We had a great time encouraging the workers, some of whom were quite discouraged as France, like other European Catholic countries, is very difficult and not open to the gospel.

They wanted to know what we did to see such conversions and such church growth. They asked what our “secret” was. Of course, we did not have any “secret”, just a lot of prayer, enthusiasm, love for the people and home Bible studies where we preached and taught the word of God. It would take an epistle to explain everything and I may come back to this later.

I believe many of these dear folk went home encouraged, ready to put into practise what they had heard. There would be many more conferences like this. I would be back in France at least 10 more times in the years to come. Later this year I would also be in Sweden, but now it was back to Belgium, where exciting things were happening………….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.134.

Standard

Nr.133 eindigde met: “En dus waren er nu vier gemeenten, Antwerpen, Beerse, Peer en Koersel, en spoedig zou er een vijfde beginnen, en dat allemaal in vijf jaar, de Heilige Geest was aan het werk, wonderlijk….…….!” (Zie richardandmarina.net).

Ja inderdaad, wonderlijk, en het was inderdaad het werk van Gods Geest, zeker niet ons werk, wij waren gewoon de instrumenten die Hij op dat ogenblik gebruikte, en wat een geweldig voorrecht door Hem gebruikt te worden. Het was heel speciaal om in een Europees Katholiek land bijna iedere week mensen tot geloof te zien komen. We zagen dit ook gebeuren in Oost Vlaanderen. Wij woonden nu in Lovendegem, zo’n 20 minuten ten NO van Gent. De Bijbelstudie die bij Luc and An had plaatsgevonden werd nu in ons huis gehouden. De aanwezigen hadden familie en vrienden die geïnteresseerd werden en ik bezocht sommigen bij hen aan huis. Een aantal begonnen naar de vrijdagavond studie te komen en spoedig waren er tamelijk snel bekeringen, zodat tegen de zomer er ongeveer 60 volwassenen en kinderen in onze woonkamer zaten. Na samen gezongen te hebben, nam Marina de kinderen mee naar een andere kamer en gaf hen les, terwijl ik de Bijbelstudie gaf.

Het nieuws van Gods zegen op ons werk deed snel de ronde en ik werd door OM (Operatie Mobilisatie) gevraagd om te komen spreken op een werkers conferentie in Frankrijk, in het Château de St. Albain (dicht bij Macon). Er was nog een spreker, een geweldige dienstknecht van de Heer, Ralp Shallis, die in 1995 overleden is. Hij was een zendeling en lector geweest in Noord Afrika en Frankrijk. Het was geweldig om deze werkers te mogen opbeuren, daar een aantal van hen nogal ontmoedigd was, omdat Frankrijk, zoals andere Europese Katholieke landen niet open stonden voor God en de Bijbel.

Ze wilden weten wat we deden om zulke bekeringen en nieuwe gemeenten te mogen ervaren. Ze vroegen wat ons “geheim” was. Natuurlijk hadden wij geen “geheim”, gewoon veel gebed, enthousiasme, liefde voor de mensen en Bijbelstudies aan huis, waar we Gods woord predikten en onderwezen. Ik zou een epistel kunnen schrijven om dit alles uit te leggen en ik zal hier misschien later nog op terugkomen.

Ik geloof dat velen heel bemoedigd naar huis gingen, klaar om de dingen die ze gehoord hadden in de praktijk om te zetten. Er zouden nog veel van zulke conferenties plaatsvinden. Ik zou in de komende jaren nog zeker 10 maal terugkeren naar Frankrijk. Later dit jaar zou ik in Zweden zijn, maar nu eerst terug naar België waar geweldige dingen aan het gebeuren waren……..! (Ga naar Overpeinzingen).

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.133.

Standard

Nr.132 ended with: “What to do? Who to turn to? Well, there was only one sensible thing to do, I grabbed my Bible and started reading where I had left off the day before……..….!” (See richardandmarina.net).

I was reading the book of Acts and that morning I came to chapter 16. I read verses 6 and 7, “Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them.” Something drew my attention and I read it again. The apostle Paul wanted to preach in Asia, but was not allowed by the Holy Spirit. Then he wanted to preach in Bithynia, but the Spirit did not permit him. Strange and amazing, here was someone whom we may easily call “the greatest apostle of all times” and he wasn’t sure of the will of God. Twice he wanted to go somewhere, but the Lord stopped him. It really hit me and lifted me, Paul wasn’t sure of God’s will, but he kept moving, and as he moved the Spirit guided him.

Wonderful! Gone were my doubts. We had been praying all along that God would guide us. We felt we were on the right path and the Lord had not stopped us or redirected us, so we would go right on. Much later it became evident that this was indeed the will of God, as many people were saved in East Flanders and later in West Flanders and that 7 churches came into being in those two provinces in less than 10 years.

And so we moved, praise the Lord, a new adventure with Him. My co-worker, Henk Gelling went with me to visit the prostitute in “The Blue Room” in Antwerp, who was the owner of the house in Koersel, to ask whether the Gelling’s could take over the contract before the three year expire date. She was very nice and there was no problem, and so after we had moved out, the Gelling’s moved in, from Peer to Koersel. And even though we had already had Bible studies in that house and from time to time had celebrated the Lord’s Table there, now, on the third Sunday of January 1977, the official start of the new church in Koersel took place, praise God. So now there were four churches, Antwerp, Beerse, Peer and Koersel, and a fifth one would be started soon, and that all in five years, the Holy Spirit was moving, amazing…………! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.133.

Standard

Nr.132 eindigde met: “Wat nu te doen? Naar wie te gaan? Er was maar één verstandig ding te doen, ik greep mijn Bijbel en begon te lezen waar ik gisteren gestopt was…………!” (Zie richardandmarina.net).

Ik was het boek Handelingen aan het lezen en die morgen kwam ik bij hoofdstuk 16. Ik las daar in verzen 6-7, “Ze reisden door het gebied van Frygië en Galatië. Maar toen ze het woord in Asia wilden gaan vertellen, hield de Heilige Geest hen tegen. 7 Ze kwamen bij Mysië. Van daar probeerden ze naar Bitynië te reizen, maar weer hield de Heilige Geest hen tegen.” Iets trok mijn aandacht en ik las het opnieuw. De apostel Paulus wilde gaan prediken in Azië, maar de Geest hield hem tegen. Toen wou hij naar Bitynië gaan, maar opnieuw werd hij door de Heilige Geest weerhouden. Vreemd en wonderlijk, hier was iemand die we gerust de “grootste apostel aller tijden” mogen noemen, en hij was niet zeker wat de wil van de Heer was. Tweemaal wilde hij ergens gaan en de Heer hield hem tegen. Het trof mij geweldig en beurde mij op, Paulus was niet zeker van Gods wil, maar hij bleef in beweging, en terwijl hij dat deed, de Geest leidde hem.

Fantastisch, weg was mijn twijfel. We hadden de gehele tijd al gebeden dat de Heer ons leiden zou. We vonden dat we op het juiste pad waren en de Heer had ons niet tegengehouden of onze koers veranderd, en dus gingen we rustig verder. Veel later zou blijken dat dit inderdaad de wil van God was geweest, daar er veel mensen in Oost Vlaanderen en later in West Vlaanderen to geloof kwamen en er 7 nieuwe gemeenten ontstonden in die twee provincies in minder dan 10 jaar.

En dus verhuisden we, prijs de Heer, een nieuw avontuur met Hem. Mijn medewerker, Henk Gelling en ik gingen naar de eigenares van ons huis in Koersel, een prostituee in “The Blue Room” in Antwerpen, en vroegen of de Gelling’s het huurcontract, dat pas een jaar later zou verlopen, door hen overgenomen kon worden. Zij was heel vriendelijk en had hier geen probleem mee. En zo trokken de Gelling’s nadat wij verhuisd waren, het huis te Koersel in. En ook al hadden wij daar al Bijbelstudies gehouden en af en toe Avondmaal gevierd, nu, op de derde zondag van januari 1977, vond de “officiële” start van de gemeente Koersel plaats, geloofd zij de Heer. En dus waren er nu vier gemeenten, Antwerpen, Beerse, Peer en Koersel, en spoedig zou er een vijfde beginnen, en dat allemaal in vijf jaar, de Heilige Geest was aan het werk, wonderlijk….…….!(Ga naar Overpeinzingen).

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.132.

Standard

Nr.131 ended with: “All kinds of questions arose, but we talked with the Gelling’s in Peer and we made it a matter of prayer and sought the Lord for His guidance. And then it became clear to us what we were to do……..!” (See richardandmarina.net).

No, we did not have a note with directions dropping from heaven; neither did I hear a voice in the back of our car, like the time the Lord showed us to move from Beerse to Koersel in Limburg. I have mentioned before that we usually go by three signposts, 1. What does the Word of God say, generally and/or specifically? 2. What is the inward witness of the Spirit? 3. What about the circumstances? The Word in general was clear, “Go preach the gospel to everyone,” and other such texts. The inner witness of the Spirit was there urging us to go into new area’s to start churches. The circumstances were clear; there was a real need in East Flanders and a call for help. And so, as we continued to pray for the Lord to guide us, we began preparing to move during the Christmas holidays, after having been in Koersel for two years.

Until then we continued with our ministry in Limburg and every Friday we would drive to East Flanders, have our meeting, stay overnight and then spend most of Saturday working on the house. We received help from a number of young Christians and even some from the Antwerp church came to help. It was amazing how rapidly the house was fixed up as at the same time we had good times of fellowship with these young Christians. We would return to Koersel in time to have a Bible study in our home on Saturday evening, while Marina had a Bible club with the children in another room. On Sunday mornings we would drive to either Beerse or Peer for the Lord’s Supper and Sunday school. I continued with a number of home Bible studies and people kept coming and bringing others who had become curious because of the change they saw in the young believers and their enthusiasm for the Word of God.

Time went on and the day of our move arrived. I got out of bed that morning to get dressed and ready for the truck to come, but then all at once doubt arose, real doubt, are we really doing the right thing? Are we really sure this is the will of God? I almost panicked. Have you ever had that, it’s like a dark, black cloud coming over you. What to do? Who to turn to? Well, there was only one sensible thing to do, I grabbed my Bible and started reading where I had left off the day before……..….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.132.

Standard

Nr.131 eindigde met: “Allerlei vragen kwamen naar boven, maar we spraken er met de Gelling’s in Peer over, en baden serieus voor de leiding van de Heer. Toen werd het ons duidelijk wat we moesten doen……………..!” (Zie richardandmarina.net).

Nee, er viel geen briefje uit de hemel met duidelijke instructies, en ik hoorde ook geen stem achter in de auto zoals de vorige keer toen we van Beerse naar Koersel moesten verhuizen. Ik heb al eerder vernoemd dat wij meestal afgaan op drie wegwijzers, 1. Wat zegt de Schrift, in de algemene zin of specifiek? 2. Wat zegt de innerlijke stem van de Geest? 3. Wat maken de omstandigheden ons duidelijk? De Schrift in de algemene zin was duidelijk, “Predik het evangelie aan iedereen.” De Heilige Geest in ons spoorde ons aan gemeenten te stichten in andere gebieden. De omstandigheden waren duidelijk, er was een echte nood in Oost Vlaanderen en een vraag om te komen. Terwijl we bleven bidden voor Gods leiding, maakten we plannen om in de kerstvakantie te verhuizen, na twee jaar in Koersel gewoond te hebben.

Tot dan bleven we doorgaan met het werk in Limburg en iedere vrijdag reden we dan naar Oost Vlaanderen, hielden ’s avonds een Bijbelstudie, bleven overnachten en werkten een groot deel van de volgende dag aan het huis. We kregen hulp van een aantal jonge christenen en zelfs uit de Antwerpse gemeente kwamen er om ons bij te staan. Het was wonderlijk hoe snel alles vooruit ging terwijl wij gelijkertijd fijne gemeenschap hadden met de jonge gelovigen. We reden dan op tijd terug naar Koersel om daar ’s avonds een Bijbelstudie in ons huis te hebben, terwijl Marina met de kinderen een Bijbelclub hield in een andere kamer. ’s Zondagsmorgens reden we naar Beerse of Peer voor het Avondmaal en zondagschool. Ik bleef doorgaan met een aantal Bijbelstudies, de mensen bleven komen en brachten anderen mee, die nieuwsgierig waren geworden door de verandering in de levens van de jonge christenen en hun enthousiasme voor de Bijbel.

De tijd ging snel en de dag van onze verhuizing kwam er aan. Ik stond ’s morgens op om me aan te kleden en gereed te maken voor de komst van de verhuiswagen, maar plotseling overviel mij de twijfel, echte twijfel, deden we wel het juiste? Was dit echt wel de wil van God? Bijna panikeerde ik. Hebt u dat ook wel eens gehad? Het is alsof er een duistere, zwarte wolk over je komt. Wat nu te doen? Naar wie te gaan? Er was maar één verstandig ding te doen, ik greep mijn Bijbel en begon te lezen waar ik gisteren gestopt was…………! (Ga naar Overpeinzingen).