MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.135.

Standard

Nr.134 ended with: “I would be back in France at least 10 more times in the years to come. Later this year I would also be in Sweden, but now it was back to Belgium, where exciting things were happening………….!” (See richardandmarina.net).

Yes, back to Lovendegem where people kept coming. New ones came as relatives witnessed to them. So did I get to go to the home of Guido and Marianne Dekegel (real names) on a Wednesday evening in April 1977, after Marianne’s mother had become a true born again Christian and kept asking her daughter and son in law to have me come and visit them. They finally agreed and we had a wonderful evening together. Guido had been to two Catholic boarding schools and the very negative religious experiences there had turned him off as far as God was concerned. However, after explaining the Bible and the true gospel to them, they both accepted the Lord after I had left the house. No one knew at that time that sometime in the future Guido would become a wonderful full-time worker, which is why I use their real names.

But not all who were contacted, visited or came to the study became Christians. So was there one elderly neighbor lady, who came to a Friday night study. She was in the eyes of many “Lovendegem’s newspaper”, as she always seem to know everything about everybody and made sure that everybody else got to know it. I was going through Romans one and two. When I was finished, she just called out spontaneously, “That’s the truth mister, that is really the truth. I’m coming back next week and bringing my friends along.” She never came again! She had not lived a very moral life and now she was faced with the truth. She realized that knowing the truth, she either had to change her ways, or reject the truth, which she did, how sad! How true this is, there is no in between, we accept the truth, we accept Jesus, or we reject Him, there is no middle ground. As Jesus Himself said, “He that is not with Me is against Me” Matt.12:30. Guido and Marianne heard the truth and accepted it, this dear lady heard it too, and rejected it. What are you doing with the truth, what are you doing with Jesus………..? (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.135.

Standard

Nr.134 eindigde met: “Ik zou in de komende jaren nog zeker 10 maal terugkeren naar Frankrijk. Later dit jaar zou ik in Zweden zijn, maar nu eerst terug naar België waar geweldige dingen aan het gebeuren waren……..!” (Zie richardandmarina.net).

Ja, terug naar Lovendegem waar mensen bleven komen. Nieuwen kwamen doordat familieleden tegen hen getuigden. En zo kwam ik op een woensdagavond in april 1977 bij Guido en Marianne Dekegel (echte namen) terecht, nadat Marianne’s moeder, die wedergeboren was geworden, bleef aandringen bij haar dochter en schoonzoon om mij eens op bezoek te laten komen. Zij gaven eindelijk toe en we hadden samen een hele fijne avond. Guido had op twee Katholieke internaten gezeten en de geweldige negatieve godsdienstige ervaringen daar opgedaan hadden hem het geloof in God ontnomen. Maar nadat ik voor een paar uur hen de Bijbel en het echte evangelie uitgelegd had, namen zij beiden na mijn vertrek de Heer Jezus aan. Niemand kon op dat ogenblik raden dat Guido in de toekomst een geweldige voltijdse werker zou worden, daarom gebruik ik ook hun echte namen.

Maar niet allen die gecontacteerd, bezocht werden, of naar de Bijbelstudie kwamen werden christen. Zo hadden we een ietwat bejaarde buurvrouw die op een keer naar de vrijdagavond studie kwam. Zij werd wel eens het “gazetje van Lovendegem” genoemd, daar zij bijna altijd alles over iedereen scheen te weten en er voor zorgde dat alle anderen dat ook te horen kregen. Ik gaf studie op dat ogenblik over Romeinen één en twee. Toen ik stopte riep zij heel spontaan uit, “Dat is de waarheid mijnheer, dat is echt de waarheid. Ik kom volgende week terug en breng mijn vrienden mee.” Zij is nooit meer teruggekomen! Zij had geen al te proper leven geleid en nu stond ze oog in oog met de waarheid. Zij besefte dat, nu ze de waarheid kende, ze of haar leven moest veranderen, of de waarheid verwerpen, wat ze ook gedaan heeft, wat droevig! En dit is echt zo, er is geen tussen in, we aanvaarden de waarheid, we aanvaarden Jezus, of we verwerpen Hem, er is geen middelgrond. Zoals Jezus zelf gezegd heeft, “Wie met Mij niet is, is tegen Mij”, Matt.12:30. Guido en Marianne hoorden de waarheid en namen het aan, deze dierbare vrouw hoorde het ook, maar verwierp het. Wat doet u met de waarheid, wat doet u met Jezus………? (Ga naar Overpeinzingen).