MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.136.

Standard

Nr.135 ended with: “Guido and Marianne heard the truth and accepted it, this dear lady heard it too, and rejected it. What are you doing with the truth, what are you doing with Jesus………..? (See richardandmarina.net).

Quite a number of the new believers had come along to Beerse to be baptized, and great was the joy! We felt the time had come to start a church here in Lovendegem. What is a church? A group of born again believers who come together on a regular base to celebrate the Lord’s death and resurrection, to study the Word, to pray and to spread the Good News. So we started meeting on Sunday mornings, still in our house, singing, “Breaking bread”, preaching the Word and having Sunday school. By now there were three classes with children. Marina taught one, one of our daughters another, and a couple young converts taught the third class, after Marina helped them during the week to prepare a lesson. It was interesting to see that those who started teaching grew spiritually faster than those just sitting in the meetings listening.

You’ll have to pardon me if I repeat some things, but I have just stood amazed again and again at God’s work in the hearts and lives of people everywhere, in Antwerp, Beerse, Limburg and now here in East Flanders. Amazed at the miracle of the new birth, of which Jesus said, “Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God”, John 3:3. And with “see”, He means of course, “understand.” We use that word too when we explain something to someone, as we will often end by saying “you see?” You understand? You get it? Well, I have seen so many people “get it”, it is so real. I have often seen the expression on their faces change when the light dawned.

And it’s the same for all kinds of people, of all kinds of background, age, level of education, color and you name it, absolutely amazing. God is real. The Gospel is real. The Holy Spirit is real, and so is the new birth! Many a time people have told me that they don’t understand God, or the Bible, etc. I have answered by telling them that they are proving what Jesus and the Bible are saying. You can’t understand until you are born again, and that happens when you are willing to admit that you have sinned, and accept Jesus into your heart. Have you done that? Are you born again? Are you family members born again? And what about your neighbors? Maybe you should share some of these musings with them…….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.136.

Standard

Nr.135 eindigde met: “Guido en Marianne hoorden de waarheid en namen het aan, deze dierbare vrouw hoorde het ook, maar verwierp het. Wat doet u met de waarheid, wat doet u met Jezus………?” (Zie richardandmarina.net).

Een heel aantal van de nieuwe gelovigen was al meegekomen naar Beerse om zich te laten dopen en wat een vreugde! We voelden aan dat de tijd gekomen was om een gemeente te beginnen hier in Lovendegem. Wat is een gemeente? Een groep wedergeboren christenen die op regelmatige basis samenkomen om de dood en opstanding van de Heer te vieren, om Gods woord te bestuderen, te bidden, en het Evangelie bekent te maken. En zo begonnen we samen te komen op zondagmorgen, nog steeds in ons huis. Er werd gezongen, avondmaal gevierd en zondagschool gehouden. Er waren ondertussen drie klasjes, waarvan Marina er één nam, één van onze dochters zorgde voor de tweede en een paar jonge gelovigen de derde, nadat Marina hen door de week had geholpen een les voor te bereiden. Het was interessant te zien dat zij die les gaven geestelijk sneller groeiden dan anderen die gewoon naar de Bijbelstudie luisterden.

U moet mij niet kwalijk nemen als ik bepaalde dingen herhaal, ik heb keer op keer zo verwonderd gestaan door God aan het werk te zien in de harten en levens van mensen, en dat in Antwerpen, Beerse, Limburg en nu Oost Vlaanderen. Verwonderd over het wonder van de wedergeboorte, waar Jezus over spreekt in Joh.3:3, “….Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien.” En met “zien” bedoelt Hij natuurlijk, “Begrijpen.” Wij gebruiken dat woord ook wel als we iets aan iemand uitleggen, we eindigen dan met, “ziet ge?” Begrijpt ge? Verstaat ge? Ik heb zoveel mensen het zien “zien”, het is zo echt. Ik heb dikwijls de uitdrukking op hun gezicht zien veranderen als ze het “verstonden”, als het “licht aanging.”

En het is voor iedereen hetzelfde, het doet er niet toe wat hun achtergrond is, hun kennis, hun kleur, of wat dan ook, heel wonderlijk! God is echt. Het Evangelie is echt. De Heilige Geest is echt en zo is de wedergeboorte! Mensen hebben mij dikwijls verteld dat ze God en de Bijbel niet begrijpen. Ik heb geantwoord met te zeggen dat zij aan het bewijzen zijn wat Jezus en wat de Bijbel zegt. Je kunt het niet begrijpen totdat je wedergeboren bent, en dat gebeurt wanneer je bereid bent toe te geven dat je gezondigd hebt en je de Heer Jezus in je hart aanneemt. Hebt u dat gedaan? Bent u wedergeboren? Zijn uw familieleden wedergeboren? En uw buren? Misschien zou het goed zijn stukken van deze Overpeinzingen met hen te delen…….! (Ga naar Overpeinzingen).