MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.133.

Standard

Nr.132 ended with: “What to do? Who to turn to? Well, there was only one sensible thing to do, I grabbed my Bible and started reading where I had left off the day before……..….!” (See richardandmarina.net).

I was reading the book of Acts and that morning I came to chapter 16. I read verses 6 and 7, “Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them.” Something drew my attention and I read it again. The apostle Paul wanted to preach in Asia, but was not allowed by the Holy Spirit. Then he wanted to preach in Bithynia, but the Spirit did not permit him. Strange and amazing, here was someone whom we may easily call “the greatest apostle of all times” and he wasn’t sure of the will of God. Twice he wanted to go somewhere, but the Lord stopped him. It really hit me and lifted me, Paul wasn’t sure of God’s will, but he kept moving, and as he moved the Spirit guided him.

Wonderful! Gone were my doubts. We had been praying all along that God would guide us. We felt we were on the right path and the Lord had not stopped us or redirected us, so we would go right on. Much later it became evident that this was indeed the will of God, as many people were saved in East Flanders and later in West Flanders and that 7 churches came into being in those two provinces in less than 10 years.

And so we moved, praise the Lord, a new adventure with Him. My co-worker, Henk Gelling went with me to visit the prostitute in “The Blue Room” in Antwerp, who was the owner of the house in Koersel, to ask whether the Gelling’s could take over the contract before the three year expire date. She was very nice and there was no problem, and so after we had moved out, the Gelling’s moved in, from Peer to Koersel. And even though we had already had Bible studies in that house and from time to time had celebrated the Lord’s Table there, now, on the third Sunday of January 1977, the official start of the new church in Koersel took place, praise God. So now there were four churches, Antwerp, Beerse, Peer and Koersel, and a fifth one would be started soon, and that all in five years, the Holy Spirit was moving, amazing…………! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.133.

Standard

Nr.132 eindigde met: “Wat nu te doen? Naar wie te gaan? Er was maar één verstandig ding te doen, ik greep mijn Bijbel en begon te lezen waar ik gisteren gestopt was…………!” (Zie richardandmarina.net).

Ik was het boek Handelingen aan het lezen en die morgen kwam ik bij hoofdstuk 16. Ik las daar in verzen 6-7, “Ze reisden door het gebied van Frygië en Galatië. Maar toen ze het woord in Asia wilden gaan vertellen, hield de Heilige Geest hen tegen. 7 Ze kwamen bij Mysië. Van daar probeerden ze naar Bitynië te reizen, maar weer hield de Heilige Geest hen tegen.” Iets trok mijn aandacht en ik las het opnieuw. De apostel Paulus wilde gaan prediken in Azië, maar de Geest hield hem tegen. Toen wou hij naar Bitynië gaan, maar opnieuw werd hij door de Heilige Geest weerhouden. Vreemd en wonderlijk, hier was iemand die we gerust de “grootste apostel aller tijden” mogen noemen, en hij was niet zeker wat de wil van de Heer was. Tweemaal wilde hij ergens gaan en de Heer hield hem tegen. Het trof mij geweldig en beurde mij op, Paulus was niet zeker van Gods wil, maar hij bleef in beweging, en terwijl hij dat deed, de Geest leidde hem.

Fantastisch, weg was mijn twijfel. We hadden de gehele tijd al gebeden dat de Heer ons leiden zou. We vonden dat we op het juiste pad waren en de Heer had ons niet tegengehouden of onze koers veranderd, en dus gingen we rustig verder. Veel later zou blijken dat dit inderdaad de wil van God was geweest, daar er veel mensen in Oost Vlaanderen en later in West Vlaanderen to geloof kwamen en er 7 nieuwe gemeenten ontstonden in die twee provincies in minder dan 10 jaar.

En dus verhuisden we, prijs de Heer, een nieuw avontuur met Hem. Mijn medewerker, Henk Gelling en ik gingen naar de eigenares van ons huis in Koersel, een prostituee in “The Blue Room” in Antwerpen, en vroegen of de Gelling’s het huurcontract, dat pas een jaar later zou verlopen, door hen overgenomen kon worden. Zij was heel vriendelijk en had hier geen probleem mee. En zo trokken de Gelling’s nadat wij verhuisd waren, het huis te Koersel in. En ook al hadden wij daar al Bijbelstudies gehouden en af en toe Avondmaal gevierd, nu, op de derde zondag van januari 1977, vond de “officiële” start van de gemeente Koersel plaats, geloofd zij de Heer. En dus waren er nu vier gemeenten, Antwerpen, Beerse, Peer en Koersel, en spoedig zou er een vijfde beginnen, en dat allemaal in vijf jaar, de Heilige Geest was aan het werk, wonderlijk….…….!(Ga naar Overpeinzingen).