MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.114

Standard

Nr.113 ended with: “And so the Biblical answers he received from me began to sprout and soon something wonderful would happen! I left their house at 2 am with joy and anticipation in my heart……!” (See richardandmarina.net).

I feel I need to make something clear. When I speak of the Catholic Church, I’m talking about that Church in Belgium or Europe. There are differences between the Catholic Church in Europe, North America, Africa and other parts of the world. The Church in Europe is very liberal, while in Africa quite conservative and I think that the North American Church is somewhere in between. Also, when I talk about Catholic people I am not against them, to the contrary, I love them and I am very much for them, I spent much of my life seeking to teach them the Bible and free salvation through the finished work of Christ on the cross. I am however, upset with Catholic Church, especially in Belgium and Europe, for having kept people ignorant and in the dark for so long.

When we came to Belgium in 1971, we found that people did not have Bibles. In fact we met people who told us that they weren’t allowed to read the Bible because it was a “Protestant” book. Of course, the Church will deny that, but that is how people experienced it. Now, of course, things have changed and children in school are to have a Bible, as our daughters did when they attended a very Catholic school. But they are told right away that the Bible is full of myths and mistakes, so how can they trust that book? You should have seen how excited people became when they received a Bible for the first time in their lives and began reading it, and attending Bible studies where the Bible was taught. Many came to a personal knowledge of the Lord Jesus Christ and were born again. They experienced real forgiveness and received peace. I could tell you story after story and it proved to me time and again that God’s Word has real power, power to save and change lives! What a joy we experienced time and again. Next time we’ll look at all the wonderful, except one, things that happened in 1975……..! (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.114

Standard

 Nr.113 eindigde met: “En zo begonnen de Bijbelse antwoorden die ik hem gaf vrucht te dragen en spoedig zou er iets wonderlijks gebeuren. Ik verliet hun huis om 2 uur ’s nachts met vreugde en verwachting in mijn hart……!” (Zie richardandmarina.net).

Ik vind dat ik iets duidelijk moet maken. Als ik spreek over de Katholieke Kerk, dan heb ik het over die Kerk in België en Europa. Er zijn echt verschillen tussen de Kerk in Europa, Noord Amerika, Afrika en de rest van de wereld. De Europese is heel liberaal, de Afrikaanse meer conservatief en de Noord Amerikaanse zit daar ergens tussen. En als ik het heb over Katholieke mensen, dan betekent dat niet dat ik tegen hen ben, integendeel, ik houd van hen en ben echt vóór hen, ik heb een groot deel van mijn leven besteed hen de Bijbel te leren en de vrije verlossing door het volbrachte werk van Christus op het kruis. Ik ben echter boos op de Kerk, vooral dan in België en Europa, die de mensen zo lang onwetend en in het duister heeft gelaten.

Toen wij in België kwamen in 1971, ontdekten we dat de mensen geen Bijbels hadden. In feite, er waren mensen die ons vertelden dat het niet toegestaan was de Bijbel te lezen omdat het een “Protestants” boek was. Natuurlijk zal de Kerk dat ontkennen, maar zo ervoeren de mensen dat. Nu is dat natuurlijk veranderd en de kinderen op school moeten een Bijbel hebben, zoals onze dochters die naar een zeer Katholieke school gingen. Maar er werd hen van het begin aan verteld dat de Bijbel vol mythen en fouten staat, dus hoe zouden ze zo’n boek kunnen vertrouwen? U had moeten zien hoe geestdriftig mensen werden, de eerste maal in hun leven dat ze een Bijbel kregen en het begonnen te lezen, en dan uitleg kregen op Bijbelstudies. Velen ondervonden een persoonlijke ervaring met de Heer Jezus toen ze wedergeboren werden. Zij ervoeren vergeving van zonde en ontvingen vrede in hun hart. Ik zou u het ene verhaal na het andere kunnen vertellen, en het bewees iedere keer weer de kracht van Gods Woord. Wat een vreugde wij ervoeren keer op keer! De volgende keer gaan we het hebben over al de wonderlijke en mooie, behalve één, dingen die er in 1975 gebeurden………! (Ga naar Overpeinzingen).