OVERPEINZINGEN VAN EEN ”OUDERE” MAN. Nr.12

Standard

Nr.11 eindigde met: “Ik kwam een zeker bedrag te kort. Wat moest ik doen? Mijn gebed was, “Heer, bent U er, bent U echt, kan ik echt op U vertrouwen? Het antwoord kwam op een totaal onverwachte wijze………!”

Ongeveer een week voordat we zouden vertrekken ging ik naar een samenkomst, één van de laatste. Na de samenkomst kwam een vrouw naar mij toe en gaf me een enveloppe en zei dat ze me dit moest geven. Ik had geen idee wie zij was en ook niet of dit van haar kwam of van iemand anders. Buiten in mijn auto opende ik de enveloppe en zag dat er geld in zat. Ik telde het, en niet te geloven, het was precies het bedrag dat ik nog nodig had! Ik viel bijna omver, hoe wist zij, of wie de schenker ook was, wat ik nog nodig had? Het was echt overdonderend, ongelooflijk! Nu, wanneer zoiets eenmaal gebeurd kan men spreken van toeval, maar als dit keer op keer gebeurd over meer dan 50 jaar, moet men tot de conclusie komen, God is er en Hij bestaat echt!

Nu, stel u voor, ik ben met mijn vrouw en drie dochters in 1971 naar Europa vertrokken zonder een salaris of vast inkomen. We hadden geen idee waar ons geld van zou komen. Onze thuisgemeente steunde ons tussen de 25 en 50% van wat we nodig hadden, maar waar ging de rest vandaan komen? Sommigen zullen zeggen dat het heel onverantwoord van mij was om dat te doen. Misschien, maar vergeet niet dat wij al 10 jaar zo geleefd hadden en dat de Heer keer op keer in onze noden voorzien had, en niet alleen financieel maar ook op ander gebied. Wij wisten dat Hij te vertrouwen was! We hebben nooit iemand om geld gevraagd, ook al hebben we zwakke momenten gehad, we zijn altijd naar Hem gegaan. En Hij heeft voorzien in onze noden en behoeften. Versta me niet verkeerd, ik veroordeel niemand die dit anders doet en die het nodig vind om een vast inkomen te hebben. Een ieder handelt volgens zijn geloof. Ik ben gewoon heel blij dat wij op deze manier ontdekt hebben dat God echt is, echt bestaat en gebed verhoort! Meer hierover later. (Ga naar Overpeinzingen)

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.12

Standard

Nr.11 ended with: “However, about one or two weeks before leaving, I was short of a certain amount. So what to do now? My prayer was, “Lord are you there, are you real, can I trust you?” The answer came in a much unexpected way…….!”

About one week before leaving I went to a meeting, one of the last ones, and after the meeting a lady came to me and gave me an envelope saying that she was suppose to give this to me. I had no idea who she was, neither whether this envelope came from her or someone else. When I got into my car to go home, I opened the envelope and in it was money, the exact amount I still needed! I almost fell over, how did she know, or anyone else for that matter, what I still needed? It was absolutely amazing! Unbelievable!

Now when this happens once, one can say, that was chance or luck. But when this happens again and again over more than 50 years, one comes to the conclusion, God is there and He is very real indeed!

Just imagine, I took my wife and three daughters to Europe in 1971 without a fixed salary or income. We had no idea where our money would come from. Our home church sent us support which came to about 25 to 50% of what we needed, but where would the rest come from? Some would say that it had been very irresponsible of me to do that. Maybe, but don’t forget, we had then already lived about 10 years like that and we had seen God provide again and again, not just with finances but also in many other ways. We knew He could be trusted! We have never asked anyone for money, even though we have had a few weak moments, we have always gone to the Lord. And He has met our needs, not our wants! Now don’t get me wrong, I do not judge others who may feel they need to solicit for money, each one according to the faith God has given. But I am so glad I discovered God is real indeed!!! More of this later. (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN ”OUDERE” MAN. Nr.11

Standard

Nr.10 eindigde met: “Dus vertelde ik de Heer dat ik niet met rook verslaving stoppen kon, maar wel wilde, zou Hij mij kunnen helpen? En zo werd ik geconfronteerd met de eerste test van mij geloof, zou mijn geloof in God werkelijk een verschil kunnen maken…….?” Ik besloot te stoppen, maar nog een paar dagen te roken, en dat deed ik ook echt! J Maar daarna gooide ik het halve pakje dat nog over was op de mesthoop, waarna ik nooit meer een sigaret aangeraakt heb. Ik stond verbaasd hoe ik Gods aanwezigheid en kracht ervoer. Ik ontdekte toen en zou dat in de toekomst nog meer ontdekken dat iedere keer wanneer we een stap in gehoorzaamheid aan God nemen, Hij meer van zichzelf en van zijn kracht aan ons geeft. Geloven in God maakte een geweldig verschil! Mijn ervaring zal misschien niet veel voor u betekenen, maar voor mij, als jonge christen, dit was echt een wonder, vrijgemaakt te zijn van een verslaving die ik zelf niet had kunnen overwinnen.

En toen gebeurde er een tweede wonder, niet iets groots, maar iets dat de rest van mijn leven zou bepalen. Aangezien de Heer mij geroepen had in Zijn dienst te staan, geloofde ik dat ik Hem moest vertrouwen om in mijn noden te voorzien en nooit mensen om hulp te vragen. Zo was het nu ook, ik had geld nodig want ik had niet genoeg, maar ik sprak er met niemand over, behalve de Heer.

Gedurende deze tijd ging ik naar allerlei samenkomsten, las mijn Bijbel heel veel en groeide echt op geestelijk gebied. Christenen leerden mij kennen en mijn plannen om naar het Bijbel College te gaan. Verschillenden schonken mij een financiële gift zonder te weten hoe ik er financieel voorstond. Maar ongeveer een of twee weken voordat wij vertrokken had ik nog steeds niet voldoende om alles te betalen. Ik kwam een zeker bedrag te kort. Ik zal hier geen cijfers geven omdat de waarde van geld 52 jaar geleden zo anders was. Wat moest ik doen? Mijn gebed was, “Heer, bent U er, bent U echt, kan ik echt op u vertrouwen? Het antwoord kwam op een totaal onverwachte wijze………! (Ga naar Overpeinzingen)

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.11

Standard

Nr.10 ended with: “So I told the Lord that I wasn’t able to quit my smoking addiction, but I was willing, could He help me? I was faced with the first test of my newfound faith, would believing in God make a difference?”

I decided to stop, but smoke a few more days, and did I ever! J, but then I threw the half pack that was left on with the manure pile, never to touch a cigarette again. It was amazing how I experienced God’s presence and power. I discovered then and I would in the future that every time we take a step of obedience for God, He makes Himself more real to us and gives us new power. Believing in God made indeed a tremendous difference, the experience I had may not mean much to you, but for me, as a very young Christian, this was a real miracle, to be set free from something I had not been able to conquer on my own.

And then a second miracle was to happen, it was nothing big, but it set the tone for the rest of my life. Seeing the Lord had called me into His service, I felt I should trust Him to meet my needs and never to ask anyone for money. And so now also, I needed money, I did not have enough to cover all costs, but I did not tell anyone about this, except the Lord. During this time I was going to meetings, reading my Bible and growing in spiritual things. Because I was attending these meetings, people got to know me and my plans for going to Bible College. Several gave me a financial gift, even though they didn’t know my financial situation at all. However, about one or two weeks before leaving, I was short of a certain amount; I won’t give any figures because the value of money 52 years ago was so different. So what to do now? My prayer was, “Lord are you there, are you real, can I trust you?” The answer came in a much unexpected way…….! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN ”OUDERE” MAN. Nr.10

Standard

Nr.9 eindigde met: “We spraken en baden samen en schreven voor de toelatings- formulieren. De grote vraag was, zouden ze mij accepteren terwijl ik nog maar net christen geworden was, en dat niet alleen, maar waar ging ik het geld vandaan halen om het allemaal te kunnen betalen? Ik had niets………..!”

Wel, ik ging niet zitten wachten op de terugkeer van de toelatingsformulieren, omdat ik wist dat ik aangenomen zou worden. De Heer zou daar voor zorgen, aangezien Hij mij geroepen had! En dus begon ik plannen te maken om zo ongeveer half september samen met Martin en Henry naar Saskatchewan te rijden in Henry’s Volkswagen Kever. Ik vertelde de boer voor wie ik op dat ogenblik werkte dat ik dan zou vertrekken. Hij was nogal verbaasd dat zijn knecht ging studeren om predikant te worden. Ik denk dat hij het een soort grap vond en glimlachte maar. 🙂

Maar nu moest ik het financiële probleem aanpakken, waar ging ik het geld vandaan halen om te kunnen gaan? Ik had niets behalve wat kleine schulden! Ik kon nog een paar maanden werken en ik had een oude auto die ik verkopen kon, maar die wel niet veel zou opbrengen. Dus begon ik te bidden en de Heer om hulp te vragen. Ik herinnerde Hem aan het feit dat ik ging studeren omdat Hij mij geroepen had en vroeg Hem om op de een of andere manier te voorzien in mijn nood.

Het eerste wat Hij tegen mij zei was, dat ik moest stoppen met geld om te zetten in rook die ik de lucht in blies. Hoe wist ik dat Hij het was die me dat zei? Dat ga ik nu niet uitleggen, daar kom ik later wel een keer op terug. Ik rookte heel veel, wat nog al kostelijk was. Ik had al eerder verschillende malen geprobeerd te stoppen, maar het lukte niet. Alleen mensen die zelf verslaafd zijn of zijn geweest aan iets, weten wat ik bedoel. Nu pas op, ik veroordeel niemand die rookt, dat is een persoonlijke zaak, maar ik moest stoppen als ik wou dat de Heer zou voorzien. Dus vertelde ik de Heer dat ik niet stoppen kon, maar wel wilde, zou Hij mij kunnen helpen? En zo werd ik geconfronteerd met de eerste test van mij geloof, zou mijn geloof in God werkelijk een verschil kunnen maken………….? (Ga naar Overpeinzingen)

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.10

Standard

Nr.9 ended with: “We talked and prayed together and we sent for the application forms. The question was, would they accept someone like me who had just become a Christian. And not only that, but where would I get the money to go? I had none………!”

Well, I didn’t wait for the application forms to return, because I knew I would be accepted, the Lord would look after that, seeing He had called me! So I started planning on leaving for Bible College about the middle of September. Martin, Henry and I would travel together in Henry’s Volkswagen Beetle. I informed the farmer I was working for that I would be leaving then; he was quite surprised to hear that his hired man was going to study to become a preacher! I think he thought it was a bit of a joke and smiled! 🙂

But now I had to tackle the problem of where to get the money to go. I really had nothing except a bit of debt. I still had a few months to work and I had an old car I could sell, but I wouldn’t get much for it. So I prayed and asked the Lord for help. I reminded Him that I was going because He called me and I asked that He would provide for me in some way. The first thing He told me was to quite blowing money up in smoke. How did I know He was telling me that? I won’t explain that now, but will come back to that at a later date. I smoked heavily which was costing quite a bit. But I had tried a number of times before to quit, but couldn’t. Only people who are or have been addicted to something will understand me. Now be careful, I do not condemn anyone who smokes, that is a personal matter, but for me it had to stop, if I wanted the Lord to help me. So I told the Lord that I wasn’t able to quit, but I was willing, could He help me? I was faced with the first test of my new-found faith, would believing in God make a difference……..? (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN ”OUDERE” MAN. Nr.9

Standard

Nr.8 eindigde met: “Ik had afgedaan met mijn eigen leven te leiden en nu stond ik op het punt te ontdekken wat het betekent om de Heer mijn leven te laten leiden, opwindend, op zijn minst! Mijn eerste stappen van geloof en mijn eerste ervaring met een God die gebed verhoort en in mijn noden voorziet………..!”

Maar voordat ik begin te vertellen over mijn opwindend avontuur met God, heb ik eerst een kleine waarschuwing. Het is gebeurd dat nadat ik mijn verhaal ergens verteld heb, er iemand naar mij toegekomen is die zei, “Richard, jij doet mij twijfelen of ik wel christen ben want ik heb niet zo’n ervaring gehad als jij.” Pas op! Waarom hebben wij niet allemaal dezelfde ervaring? 1. Omdat we allemaal verschillend zijn, vooral ook psychologisch en daarom God en geestelijke dingen op verschillende manieren ervaren. 2. God handelt met een ieder verschillend. Denk maar aan Saulus, later Paulus in Hand.9 en Lydia in hand.16. Saulus had een verblindend licht van de hemel en hoorde de stem van Jezus, terwijl in Lydia’s geval er staat, “en de Here opende haar hart.” 3. Het ligt ook gedeeltelijk aan hoezeer we de Here weerstaan hebben en hoe intens onze overgave was. Saulus vocht tegen God, Lydia was een stille aanbidder. Ik vocht tegen de Heer, mijn vrouw nam Jezus aan toen ze nog een jong meisje was. Mijn ervaring was veel dramatischer dan de hare, maar zij is evenveel christen als ik!

Een van de belangrijkste redenen voor mijn weerstand tegen God was, omdat ik diep van binnen “wist” dat Hij mij zou roepen om te gaan prediken en daar was ik doodsbenauwd voor. Hoe wist ik dat? Ik weet het niet, ik “wist” dat gewoon. Dus hier was ik nu, en ik vroeg de Heer, hier ben ik, wat nu? Ik nam contact op met mijn vroegere vriend Martin en nog een jonge man, Henry die het eerste jaar van het Bijbel College in Saskatchewan al gedaan had. We spraken en baden samen en schreven voor de toelatingsformulieren. De grote vraag was, zouden ze mij accepteren terwijl ik nog maar net christen geworden was, en dat niet alleen, maar waar ging ik het geld vandaan halen om het allemaal te kunnen betalen? Ik had niets………..! (Ga naar Overpeinzingen)