MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.8

Standard

Nr.7 ended with: “What a new and different life I had discovered! And yet there was something strange, something I didn’t understand……..!” I had now tasted the fellowship with other Christians and so I started going to every meeting I could find, 3 times on Sunday and also during the week, I just couldn’t get enough, I had such a spiritual hunger. But as I listened I heard over and over again that we need to confess our sins and ask the Lord Jesus to come into our hearts. That’s what bothered me, because, your see, I hadn’t done that there out in the field. I had not confessed my sin, nor asked Jesus to come into my heart. I had just surrendered to God, I had told Him that I was finished with myself and that He could have me. So I wondered whether I really was a Christian. At the same time, my experience of God’s presence and the tremendous change in my life had been so real and radical that there was no other explanation than the three letter word GOD. But now I understand it. You see, all sin, whether it is lying, stealing, adultery or whatever, is disobedience to God, it is really rebellion against God. Romans 5:10 says that we are enemies of God; we are rebels, even though we may not see ourselves that way. And what happened out in the farmer’s field was that a rebel surrendered to God. That’s what conversion is all about! We have made ourselves god, we do what we want to do, “I, me and myself”, the holy trinity of man! But now we surrender and allow God to be God in our lives. I meet many people, who say they are Christians, but they experience little of God and I believe it may be because there is that lack of surrender. Oh yes, they have accepted Jesus, but they still run their own lives just as before. How is that with you? I was finished running my own life and now I was about to find out what it means to have God run my life, exciting indeed! My first steps of faith and my first experience of a God who answers prayer and provides……….! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.7

Standard

Nr.6 eindigde met: “Het was pas toen ik naar een Youth for Christ samenkomst ging dat ik ontdekte wat er eigenlijk plaatsgevonden had……..!” Dat was voor mij de eerste evangelische samenkomst die ik bijwoonde en het was fantastisch! Het zingen and the atmosfeer waren geweldig, het raakte mij heel diep. Maar toen vroeg de leider voor getuigenissen. Dat woord, in het Engels ‘testimonies’, had ik nog nooit gehoord, het wordt niet gebruikt op de boerderij of in de huizenbouw waar ik gewerkt had J. Ik stootte de jongen naast mij aan en vroeg hem wat een ‘testimony’ (getuigenis) was. Hij vertelde mij dat mensen naar voren gaan en zeggen wat God voor hen betekende of wat Hij in hun leven gedaan had. “Mag ik ook gaan?” vroeg ik hem. “Zeker” antwoordde hij. Dus ging ik naar voren, een beetje trillende, nam de microfoon en vertelde de mensen dat ik ongeveer twee weken geleden op het veld mijn leven aan God had gegeven en dat Hij in mijn hart was gekomen en dat dit echt fantastisch was. Dat is alles wat ik zeggen kon en ik ging weer zitten. Na de samenkomst kwam er een oudere vrouw naar me toe, en ik kan je zeggen dat ze echt oud was, en ook ontzettend mager. Ze zag er uit alsof ze al halfweg in het graf was. Ze duwde me op een stoel, zette haar magere, knokige vinger op mijn borst en zei, “Nu, Richard, ben je behouden.” Ik keek haar stomverbaasd aan en vroeg, “Behouden, van wat?” Toen begon ze me het evangelie uit te leggen en te zeggen  dat ik gezondigd had, alsof ik dat al niet wist! Maar dat God Zijn Zoon gezonden had, Jezus, die voor mij aan het kruis gestorven was en geboet had voor mijn zonde. “En”, zei ze, “Jezus is ook opgestaan uit de doden en is nu in jou komen wonen.” Wauw, dat was geweldig goed nieuws, ik was er ondersteboven van! Natuurlijk vertelde ze me nog veel meer, waarna ik vol blijdschap naar huis reed. Ik had een volkomen nieuw en vreugdevol leven ontdekt, ongelooflijk! En toch was er iets vreemds, iets wat ik niet begreep………! (Ga naar Overpeinzingen)

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.7

Standard

Nr.6 ended with: “It was only when I went to a Youth for Christ meeting that I found out about what had really taken place……..!” That was the first evangelical meeting I attended in my life and I was thrilled. The singing and the atmosphere were just wonderful, it all really touched me. But then the leader stood up and asked for testimonies. I had never heard that word before, it isn’t used in the barnyard and house construction, J, so I bumped the fellow sitting beside me and asked him what a ‘testimony’ was. He told me that people go up to the front and tell what God means to them and has done in their lives. “Can I go too” I asked him. “Sure” he said. So I walked up front, a bit shaky, stood in front of the microphone and told people that about two weeks ago I had given my life to God out in the field and that He had come in my heart and that this was just wonderful! That’s all I could say, so I sat down. After the meeting an elderly lady, and I mean elderly, skinny as can be, looking like she was already half way in the grave, came to me, pushed me onto a chair, put her skinny, bony finger on my chest and said, “Now Richard, you are saved.” I looked at her in astonishment and asked, “Saved, from what?” So she began to explain the gospel to me, telling me that I had sinned, just as if I didn’t know that already, and saying that because of my sin I was lost. But that God had sent His Son Jesus, Who died for me on the cross and paid for my sin. “And”, she said, “Jesus also rose from the dead and has now come to live within you.” Wow, talk about good news! Of course, she told me a lot more and I drove home that night almost in a daze, I was overwhelmed and at the same time overjoyed. What a new and different life I had discovered! And yet there was something strange, something I didn’t understand……..! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.6

Standard

Nr.5 eindigde met: “Wat een transformatie! Zou dat zo kunnen blijven?” Ja, wat een verandering, gewoon ongelooflijk! Ik had inderdaad een nieuw “hart” gekregen, iets nieuws van binnen, nieuw leven, verbazingwekkend en het was zo echt! Opeens kon ik in zekere zin God “zien” en “voelen” en “horen” en “proeven” en begrijpen. Het was alsof ik een zesde zintuig had ontvangen. Te vergelijken met radiogolven in de kamer waar je bent, je kunt de muziek en stemmen niet horen, maar ze zijn er wel. Wanneer je de radio aanzet, hoor je de muziek en de stemmen. Wij kunnen de radiogolven niet ontvangen met onze 5 zintuigen, we hebben iets, een radio, buiten ons zelf nodig om die golven om te zetten in iets dat onze oren kunnen opvangen. Zo is het ook met God, we kunnen Hem niet waarnemen met onze 5 zintuigen, we hebben iets buiten onszelf nodig om Hem gewaar te worden. We hebben Zijn Geest nodig die in ons komt wonen en dan beginnen we God te ervaren. Mensen zeggen wel eens tegen mij, ik zie God niet, voel Hem niet, hoor Hem niet, ruik Hem niet, proef Hem niet en begrijp Hem ook niet. Ik zeg hen dan dat zij bewijzen wat de bijbel zegt, wanneer het spreekt over ons geestelijk dood zijn. Een dode kan niet zien, voelen, horen, ruiken, proeven of begrijpen. Ik werd levend en wat bracht dat een verandering teweeg. En het was zo echt! En dat nieuwe leven kende zo’n honger dat ik de bijbel bijna begon te verslinden. Maar ik werd ook gedrongen om over dat nieuwe leven te spreken. Sommige avonden reed ik met mijn auto de weg op en af om te zien of ik een lifter kon vinden zodat ik met hem over God kon spreken. De mensen in mijn omgeving begonnen de geweldige verandering in mijn leven op te merken en vroegen zich af wat er met die wilde vliegende Hollander was gebeurd. Zij zagen de verandering aan de buitenkant, maar ik was me veel meer bewust van de verandering in mijn binnenste. Tegelijkertijd wist ik eigenlijk niet wat er precies met mij gebeurd was. O, ik wist dat ik me aan God overgegeven had en dat Hij in mij gekomen was, maar voor de rest was ik nog echt onwetend. Het was pas toen ik naar een Youth for Christ samenkomst ging dat ik ontdekte wat er eigenlijk plaatsgevonden had……..! (Ga naar Overpeinzingen)

 

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.6

Standard

Nr.5 ended with: “What a transformation! Could this really last?” Yes, what a change, incredible! I had indeed received a new “heart”, a new inside, new life, amazing, and how real it was! All at once I could in a way “see” God, “feel” God, “hear” God, “taste” God and understand Him. It was like getting a 6th sense. Much like being in a room, which is filled with radio waves, but you cannot hear the music and the voices. However, when you turn on your little radio, there is the music and there are the voices. With our 5 senses we cannot receive those radio waves, we need something outside ourselves to receive them and change them over so we can hear them. So it is with God, we cannot sense Him with our 5 physical senses; we need something outside ourselves to reveal Him to us. We need His Spirit to come into us and then we begin to sense Him. People have told me, I don’t see God, feel, hear, smell, taste or understand God. I tell them, well you are proving what the Bible says about being dead, spiritually dead. A dead person cannot see, hear, feel, smell, taste or understand. I became alive and what a change that wrought! And it was SO real! And that new life was hungry, so I began to devour the Bible. But I also wanted to talk about my new life. Some nights after work I would drive up and down the highway looking for a hitchhiker so I could talk to him about God and my new found life. People around me began to notice the tremendous change in my life style and wondered what had happened to this wild flying Dutchman. They saw the change on the outside, but I was much more aware of the change on the inside. And yet, I did not really know what had happened to me. Oh yes, I had met God and surrendered to Him and He had come to live within me, but for the rest I was still quite ignorant. It was only when I went to a Youth for Christ meeting that I found out about what had really taken place……..! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.5

Standard

Nr.4 eindigde met: “Ik wist toen ook niet dat één van die studenten, een jonge vrouw, later mijn vrouw zou worden, en zij wist niet dat de wilde vriend voor wie zij bad en wiens naam zij zelfs niet kende later haar man zou worden!” Terug op de boerderij vond er een echte strijd plaats in mijn hart. De kleine, stille stem die zei, geef je over. Ik besefte toen heel goed dat God alles wou of niets, maar niet dat half en half gedoe. Hij is de Schepper en heeft recht op mij. Maar mijn respons was, Nee! En zo ging het dag na dag, Ja, Nee, Ja, Nee. Als ik ’s morgens opstond was het daar, Ja, Nee. Als ik de koeien aan het melken was, Ja, Nee. Op het veld, Ja, Nee. Waarom bleef ik maar Nee zeggen? Omdat ik bang was voor wat er zou gebeuren als ik Ja zou zeggen. Later heb ik ontdekt dat er veel mensen zijn die zich niet aan God willen overgeven omdat ze bang zijn dat Hij hen iets heel moeilijks zal vragen. Maar de bijbel zegt dat God het goede met ons voor heeft. Om eerlijk te zijn, ik voelde me echt miserabel, en, om het verhaal kort te houden, op een dag, buiten op het veld heb ik mij eindelijk overgegeven en gezegd, Ja God, als U er werkelijk bent, U mag mij hebben en doen met mij wat Ge ook maar wilt. En toen gebeurde het wonder! De bijbel noemt het de (weder) nieuwe geboorte, hetgeen betekent, nieuw leven, en dat ervoer ik op wonderlijke wijze. Jezus zei dat zonder die nieuwe geboorte je niet zien kunt. En dat ervoer ik ook, plotseling kon ik zien, niet met mijn letterlijke ogen, maar met innerlijke ogen. God was er! Hoe had ik zo blind kunnen zijn? En God zegt ook in Zijn Woord, “Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik ….verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.” En oh, dat was zo waar en echt! Voor jaren had ik geen traan laten vallen, mijn hart was hard geworden, maar nu huilde ik als een kleinkind. Wat een transformatie! Zou dat zo kunnen blijven? (Ga naar Overpeinzingen)

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.5

Standard

Nr.4 ended: “I didn’t know then either that one of those students, a young lady would later become my wife, and she didn’t know that the wild friend she was praying for and whose name she didn’t even know, would someday become her husband.” Back on the farm I was really struggling, or should I say there was a battle going on inside of me. That still, small voice in me said, surrender. I realized that God wanted everything or nothing, but none of this half and half business. He is the Creator and has a claim on my life. But my response was, No. And so it went day in, day out, Yes, No, Yes, No. When I went to bed at night, it was there, Yes, No. When I got up in the morning, Yes, No. Milking the cows, Yes, No. Out on the field, Yes, No. Why did I say No? Because I feared what would happen if I said Yes. Later I discovered that many people are afraid of surrendering to God because they think God will ask something terrible of them. Yet the Bible says that God has our good and well-being in mind. To be honest, I felt pretty miserable, and so to make the story short, one day out in the field I finally surrendered, and said, Yes God, if You are really there, You can have me and do with me whatever You want. And then, right there the miracle happened! The Bible calls it the new birth, which means new life, and I sure sensed that! Jesus said that without the new birth you can’t see, and I found that to be true, all at once I could “see”, not with my literal eyes, but with the inward eyes. God was there! How could I have been so blind? And God says in His Word, “I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone…..and give you a heart of flesh.” Oh how true that was! I had not shed a tear for several years, my heart had become so hard, but now I cried like a little baby. What a transformation! Could this really last? (Go to Musings)