MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.119

Standard

Nr.118 ended with: “And then we got company……….!” (See richardandmarina.net).

Yes, wonderful company. Towards the end of 1975 Marina’s parents came to visit us, just great, especially for our children. We took them to see my parents in Holland as they had met in 1967 when my father and mother had come to Canada for a visit and we had taken them West. Having the grandparents look after our children made it possible for Marina and I to get away for a few much needed days of rest in a quiet place in Holland. We also drove Marina’s parents to Switzerland which was only a day’s drive from where we lived in Belgium. We stopped in at friends of Marina’s parents, members of the Janz Team, who were holding evangelistic meetings all over Germany, while living in the Black Forest area. These people had been members of Marina’s grandfather’s church in Saskatchewan. What a reunion! But as all good things come to an end, Mom and Dad returned to Canada and we continued with the work of the Lord in Belgium

A few months later we got company again, quite important company. Two elders and their wives from our home church in Canada came to visit us. They told us that they had been sent by our church to check up on us and to see whether it was really true what I was writing in our monthly letters to the church: that more people had become Christians, that we had another baptism or that a new Bible study or even a new church had been started. They had a hard time believing all that, but they soon discovered that it was all true and they were delighted! We visited our Antwerp church on a Sunday morning, where people were really participating in the service, in fact so much so that the elders did not even get a chance to get up and say something until at the end of the meeting. They were quite impressed! They also visited the church in Beerse and in Peer and again they were thrilled with what God was doing.

One night I took them to one of my home Bible studies, but as we entered the living room I was a bit shocked ……..! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.119

Standard

Nr.118 eindigde met: “Toen kregen we bezoek…….!” (Zie richardandmarina.net)

Ja, fantastisch bezoek. Tegen eind 1975 kwamen Marina’s ouders ons bezoeken, geweldig, vooral voor onze kinderen. Wij namen hen mee naar mijn ouders in Nederland, aangezien zij elkaar ontmoet hadden in 1967 toen mijn vader en moeder bij ons in Canada op bezoek waren en we met hen naar het Westen waren gereden. Omdat de grootouders voor onze kinderen wilden zorgen, konden Marina en ik weggaan voor enkele hard nodige rustdagen in een stil plaatsje in Nederland. Wij reden ook met Marina’s ouders naar Zwitserland, dat maar een dag rijden was van waar wij woonden in België. Onderweg stopten wij bij vrienden van Marina’s ouders, leden van het Janz Team, die evangelisatie campagnes hielden in heel Duitsland, terwijl zij in het Zwarte Wout gebied woonden. Deze mensen waren leden geweest van Marina’s grootvaders kerk in Saskatchewan. Wat een wederzien! Maar zoals alle goede dingen tot een eind komen, vertrokken Mom and Dad terug naar Canada en bleven wij doorgaan met het werk van de Heer in België.

Enkele maanden later kregen we opnieuw bezoek, nogal belangrijk bezoek. Twee van de oudsten van onze thuisgemeente in Canada met hun vrouwen kwamen ons opzoeken. Ze vertelden ons dat de gemeente hen gestuurd had om eens te zien of het wel echt waar was wat ik allemaal schreef in onze maandelijkse brieven naar onze thuisgemeente, waarin ik vertelde dat er weer mensen de Heer hadden aangenomen, dat we opnieuw een doopdienst hadden gehad, dat er weer een nieuwe Bijbelstudie of zelfs een nieuwe gemeente was opgestart. Ze hadden het daar een beetje moeilijk mee, maar ze ontdekten al spoedig dat het allemaal werkelijk waar was en ze waren verheugd! We bezochten de gemeente in Antwerpen op een zondagmorgen, waar de deelname van de christenen zo groot was dat deze twee oudsten geen kans kregen iets te zeggen tot op het eind van de samenkomst. Ze waren nogal onder de indruk. Ze bezochten ook de gemeente in Beerse en in Peer en waren heel blij met wat God aan het doen was.

Op een avond nam ik hen mee naar een Bijbelstudie bij iemand aan huis, maar toen we daar binnengingen kreeg ik een schok…….! (Ga naar Overpeinzingen).