Tomorrow is Easter.

Standard

If you are someone who doesn’t believe the Bible to be the Word of God, and thus not trustworthy, and that Jesus Christ did not rise from the dead, could you give me a descent and satisfying answer to the following 5 questions?

1. How do you explain the fact that 2000 years ago thousands of Jews all at once began to worship a human being, a Man? That is terrible blasphemy to the Jews. (I didn’t get this out of the Bible, just reading history).
2. How do you explain that 2000 years ago thousands of Jews all at once believed in a personal resurrection, while their religion teaches a general resurrection on the last day? (I didn’t get this out of the Bible, just reading history).
3. How do you explain the spectacular growth of the early Church, in spite of the fact that many Christians were put in jail and killed for their faith in the resurrected Christ? (I didn’t get this out of the Bible, just reading history).
4. How do you explain that Saul/Paul, the greatest anti-Christ 2000 years ago, then became the greatest defender of Christ, and that he, next to Jesus Christ, has done the greatest good for mankind, not just when he was living, but especially through his writings (13 letters in the N.T.) which are published in the Best Seller of all times and have changed the lives of millions upon millions for good?
5. How do you explain the tremendous and radical change in my (Richard’s) life 55 years ago when I accepted the, as some say, “so-called resurrected Christ” into my heart and life? I know this is very subjective, but it is oh so real! Some may say, “Self-hypnosis.” Ha, don’t make me laugh, I know better! And so do millions and millions of others who over the past 2000 years have had that same experience when they believed in and accepted the resurrected Christ. And millions are still experiencing that in our day and age, all over the world, people of every colour, every language, every tribe, and every nation, everywhere, amazing! All self-hypnosis? We know better!

Let me say it once more loud and clear:
“THE LORD IS RISEN INDEED.”
(Please share.)

Morgen is het Pasen.

Standard

Als u iemand bent die niet gelooft dat de Bijbel Gods Woord is en dus onbetrouwbaar is, en dat Jezus Christus niet uit de dood is opgestaan, kunt u mij dan een degelijk en bevredigend antwoord geven op de volgende 5 vragen?
1. Hoe verklaart u het feit dat 2000 jaar geleden duizenden Joden plotseling een mens, een Man begonnen te aanbidden? Dat is voor Joden de grootste godslastering die er bestaat. (Ik heb dit niet uit de Bijbel gehaald, gewoon geschiedenis gelezen).
2. Hoe verklaart u het feit dat 2000 jaar geleden duizenden Joden plotseling in een persoonlijke opstanding begonnen te geloven, terwijl hun godsdienst leert dat er een algemene opstanding gaat zijn op de laatste dag? (Ik heb dit niet uit de Bijbel gehaald, gewoon geschiedenis gelezen).
3. Hoe verklaart u de spectaculaire groei van de eerste Kerk, ondanks het feit dat vele christenen in de gevangenis belandden en gedood werden voor hun geloof in de opgestane Christus? ? (Ik heb dit niet uit de Bijbel gehaald, gewoon geschiedenis gelezen).
4. Hoe verklaart u dat Saulus/Paulus, 2000 jaar geleden de grootste anti-Christ, de grootste verdediger van Christus werd en dat hij op de tweede plaats naast Jezus Christus, het grootste goed heeft gedaan voor de mensheid, niet alleen door zijn leven, maar meer nog, door zijn geschriften (13 brieven in het N.T.) die deel uitmaken van de “Best Seller” aller tijden en die miljoenen en nog eens miljoenen mensenlevens ten goede heeft veranderd?
5. Hoe verklaart u de geweldige en radicale verandering in mijn (Richards) leven 55 jaar geleden toen ik de, volgens sommigen “zogenaamde opgestane Christus’ in mijn hart en leven aannam. Ik weet dat dit heel subjectief is, maar het is oh zo echt! Sommigen zullen zeggen: “Zelfhypnose.” Ha, laat me niet lachen, ik weet wel beter! En zo ook miljoenen en nog eens miljoenen anderen die gedurende de laatste 2000 jaar precies dezelfde ervaring hebben meegemaakt toen zij de opgestane Christus aannamen. En miljoenen anderen ervaren dat nog steeds, ook nu nog in onze tijd, over de gehele wereld, mensen van elke kleur, elke taal, elke stam, elk volk, elke natie, overal, wonderlijk! Allemaal zelfhypnose? Wij weten wel beter!

Laat me het nog eens klaar en duidelijk zeggen:

“DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN.”

(Deel a.u.b.)