MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.118

Standard

Nr.117 ended with: “But, towards the end of the year something very sad happened…..!” (See richardandmarina.net).

We are in a spiritual battle, the devil, Satan is real. He is not like some portray him, a figure with horns and hoofs. We understand from the Bible that Satan was once the most important and beautiful angel in heaven, see Ez.28:1-19, personified as the king of Tyre. But he rebelled against God and was cast out of heaven and ever since has been at war with God, seeking to destroy God’s work. He attacked Adam and Eve in the Garden of Eden. Jesus had just been born and Satan sought to use king Herod to destroy Him. When Jesus had been baptized He was led by the Spirit into the wilderness and was there attacked by the devil. When the Holy Spirit came at Pentecost and the Church was born, immediately Satan stirred up opposition, and persecution started. So we should not be surprised when we are attacked, if we are true children of God, and even more, when we seek to do God’s work. He will often seek to attack the message first, and if that doesn’t work, he will seek to get at the messenger.

This is what happened to our co-worker in Antwerp. He started having personal and family problems, which became so serious that he had to leave the work in 1976 and after some time return to Canada. The young Christians were shocked, how could this happen to someone who had been so used by the Lord? But we need only look into Scripture and see that some very well known people had personal and family problems. Think of Abraham, Jacob, and especially, king David, who was called by God Himself, “a man after my own heart.” They were spiritual giants and yet frail human beings and the enemy of our souls attacked them in their weakness and sought to bring them down.

I met with the Lord’s people in Antwerp and explained things to them. I spent time with the leaders and amazingly, even though a couple people left, the church went right on and is still going, even though it has had its ups and downs, like so many others.

And then we got company……….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.118

Standard

Nr.117 eindigde met: “Maar, tegen het eind van het jaar gebeurde er iets heel droevigs…….!” (Zie richardandmarina.net).

We zijn verwikkeld in een geestelijke strijd, de duivel, Satan is reëel. Hij is niet, zoals sommigen hem voorstellen, iemand met horens en hoeven. We begrijpen vanuit de Bijbel dat hij eens de belangrijkste en mooiste engel in de hemel was, zie Ez.28:1-19, gepersonifieerd als de koning van Tyrus. Maar hij rebelleerde tegen God en werd uit de hemel verdreven en voert sinds dat ogenblik oorlog met God en tracht Gods werk te vernietigen. Hij viel Adam en Eva aan in de Hof van Eden. Jezus was nog maar juist geboren en Satan zocht koning Herodus te gebruiken om Hem te vernietigen. Nadat Jezus gedoopt was werd Hij door de Geest naar de woestijn geleid en werd daar door de duivel aangevallen. Toen de Heilige Geest kwam met Pinksteren en de Gemeente geboren werd, wakkerde hij oppositie en vervolging aan. Dus moeten we niet verrast zijn wanneer hij ook ons aanvalt als we werkelijk kinderen van God zijn, en zelfs meer nog, wanneer we Gods werk zoeken te doen. Hij zal dikwijls eerst de boodschap aanvallen, en als dat niet werkt, zal hij de boodschapper onder vuur nemen.

Dit is wat er gebeurde met onze medewerker in Antwerpen. Hij kreeg persoonlijke en familiale problemen, die zo ernstig werden dat hij in 1976 met het werk van de Heer moest stoppen en uiteindelijk terugkeren naar Canada. De jonge christenen waren gechoqueerd, hoe kon zoiets gebeuren met iemand die zo door de Heer gebruikt was? We hoeven maar naar de Schrift te gaan om te zien hoe dat sommige heel bekende mensen persoonlijke en familiale problemen hadden. Denk maar aan Abraham, Jacob en vooral koning David, die door God zelf een “man naar mijn hart” genoemd wordt. Zij waren geestelijke reuzen en tegelijkertijd broze mensen, en de vijand van onze zielen viel hen aan in hun zwakte en trachtte hen ter neer te brengen.

Ik kwam samen met de christenen in Antwerpen en gaf hen toelichting. Ik bracht ook tijd door met de leiders en heel wonderlijk, ook al vertrokken er een paar mensen, de gemeente ging door en doet dat nog steeds, ook al zijn er “ups en downs” geweest, zoals overal.

Toen kregen we bezoek…….! (Ga naar Overpeinzingen).