OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

VERBAZINGWEKKENDE en WONDERBARE DINGEN. (8)

Iedere keer als ik het verhaal in Lucas 2 lees moet ik glimlachen. Hier is deze grote man, Caesar Augustus, de machtigste man in de toen bekende wereld en hij laat een bevel uitgaan dat iedereen in zijn koninkrijk, het Romeinse Rijk moest worden ingeschreven. De arme man die zichzelf heel belangrijk gevoeld moet hebben, had geen idee dat hij maar een pion was in Gods hand. Spreuken 21:1 zegt: “Het hart van de koning is in de hand van de Heer als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt.” Caesar besefte helemaal niet dat de almachtige God dit idee in zijn hart gelegd had. En waarom had God dat gedaan? Omdat meer dan 700 jaar daarvoor de profeet Micha geschreven had, “En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een Heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.” Micha 5:1. Er zijn twee Bethlehems in Israël, maar Micha wees precies de juiste aan, stel u voor, 700 jaar op voorhand. En nu, volgens Gods tijdschema was de tijd gekomen voor die profetie in vervulling te gaan. Maar er was een probleem, want de ouders van de nog ongeboren Heerser woonden niet in Bethlehem maar in Nazareth en God moest iets doen om hen in Bethlehem te krijgen. Hij had een engel naar Jozef kunnen sturen zoals Hij al eerder gedaan had, maar Hij verkoos om Caesar te gebruiken, WONDERBAARLIJK. ”En zij gingen allen om zich te laten inschrijven.” Met andere woorden, het gehele Romeinse Rijk kwam in beweging, al deze mensen, en ze hadden geen idee van wat er eigenlijk aan de hand was. En dit alles omdat een profetie in vervulling moest gaan, en Gods Zoon geboren worden. WONDERBAARLIJK? Inderdaad. Het moet nogal wat tijd gekost hebben om deze gruwzame reis van zo’n 145 km te maken, te voet en op een ezel, maar ze kwamen precies op tijd aan, op het juiste moment en de juiste plaats voor de Zoon van God geboren te worden. God had het zo gepland dat ze die reis niet de hete zomer moesten maken of in de koude winter maar in het zachte voorjaar, juist op het tijdstip dat herders in het veld aan het uitkijken waren naar de geboorte van lammeren. En nu ging Gods Lam ook geboren worden en deze herders die aan het uitzien waren naar pasgeboren lammetjes werden door God uitgenodigd om Zijn pasgeboren Lam te komen zien. Echt WONDERBAARLIJK. Ik loof de Heer hiervoor. Lucas schreef dat “allen ingeschreven moesten worden.” Waarom laat u dit kerstseizoen niet speciaal zijn door uw hart open te stellen voor de ‘Heerser’ die voor u gestorven is, zodat u ingeschreven wordt ……..in Zijn boek.

Caesar Augustus and his empire

 

MUSINGS OF AN OLDER MAN.

Standard

AMAZING THINGS. (8)

Every time I read the story in Luke 2, I have to smile. Here is this mighty man, Caesar Augustus, the most powerful man in the then known world and he issues a degree that everyone in his ‘kingdom’, the Roman Empire should be registered. The poor man must have felt pretty important but did not realize that he was just a pawn in God’s hand. Proverbs 21:1 says, “The king’s heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water; He turns it wherever He wishes.” He did not realize that it was almighty God who had put the thought in his mind to issue this degree. And why had God done that? Because more than 700 years earlier the prophet Micah had written, “But you, Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to Me The One to be Ruler in Israel, Whose goings forth are from of old, from everlasting.” Micha 5:2. There are two Bethlehem’s in Israel, but Micah pointed to the right one, imagine, 700 years earlier. And now, according to God’s schedule, the time had come for the fulfillment of this wonderful prophecy. However, there was a problem because the parents of this yet unborn Ruler lived in Nazareth and not Bethlehem, so God had to do something to get them to Bethlehem. He could have sent an angel to Joseph, as He had done before, but He chose to touch Caesar’s heart and mind, AMAZING. Not only that, but it says in Luke 2, “So all went to be registered, every one to his own city. “ In other words, the whole Roman empire came in motion, all these people, and none had any idea of what was really going on. And all this because a prophecy had to be fulfilled, God’ Son was to be born. Again, AMAZING. It must have taken quite some time for Joseph and Mary to make that 90-mile gruesome journey on foot and with a donkey, but they arrived right on schedule, at the right moment and at the right place, for the Son of God to be born. God had planned it so, that they did not have to travel in de summer, the hottest time of the year, neither in the winter, the coldest time, but in the Spring, right at the time that shepherds were out in the fields watching for lambs to be born. And now God`s Lamb was also going to be born, and these shepherds who were looking for newborn lambs were the first to see God`s newborn Lamb, absolutely AMAZING. I just praise God. Luke wrote that “all had to be registered.” Why not let this Christmas season be special and open your heart to that Ruler who died for you, and you also will be registered,…… in His book.

Caesar Augustus and his empire