MUSINGS OF AN OLDER MAN.

Standard

AMAZING THINGS. (7)

Bad news”, Jesus was not born on December 25. But, AMAZING news, when He WAS born and knowing that may thrill your heart as it did mine. In the gospel of Luke, chapter 2, the shepherds are watching their flocks, not in the winter, but starting about half of March-begin April. That’s the Hebrew month of Nisan. Why were the shepherds outside during the night? Because it was the time for lambs to be born. Interesting, what a time for God’s Lamb to be born. Isn’t something that shepherds looking for newborn lambs were chosen by God to be the first ones to see God’s newborn Lamb? AMAZING. Lambs born around Bethlehem were used to be sacrificed in the temple. What a picture of God’s sacrificial Lamb born in Bethlehem. AMAZING. In John’s gospel, 1:14, it says that the Word became flesh and dwelt (tabernacled) among us. One of the best pictures of Christ in the O.T. is the tabernacle. How long did it take to build the tabernacle? Nine months. How long was Jesus in Mary’s womb? Nine months. AMAZING. When was the tabernacle finished, when did God come to dwell among them? On the first day of the first month, the month Nisan, the biblical New Years day for the Jews. Every important event in Jesus’ life fell on a Jewish holy day. His triumphant entry on Palm Sunday when the people would bring their lambs to Jerusalem, so God brought His Lamb also. His death on Passover. He rose on the day of the First Fruits. He sent His Spirit on the Jewish feast of Pentecost. Jesus fulfills the feasts, but he also fulfills the theme of the feasts. Is there a day on the Hebrew calendar that would fulfill the theme of the Messiah’s birth? What does His birth mean? A new beginning. What special day would fulfill this? If there is one, it would be Nisan 1. In the O.T. on the first of Nisan God came to dwell among His people. In the light of all this, wouldn’t be reasonable to think that Jesus also came to dwell among us on the first of Nisan? Quite AMAZING isn’t? The coming of Jesus, a new begin, a new calendar, the old has passed, the new has come. Praise God. Now, don’t let this dating thing spoil your Christmas, the date is interesting but not most important, His coming is, and we celebrate that on December 25. He was born in a stable, has He been born in your heart? Why not let Him in? Merry Christmas to all with much of God’s peace and presence. (To be continued).

God's Lamb

 

 

 

 

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

VERBAZINGWEKKENDE en WONDERBAARLIJKE DINGEN. (7)

“Slecht nieuws,” Jezus is niet geboren op 25 december. VERBAZINGWEKKEND-nieuws over wanneer Hij dan wel geboren is en dat zou uw hart wel eens kunnen ontroeren, zoals bij mij.

In het Lucas evangelie, hoofdstuk twee, lezen we over de herders die ‘s nachts buiten de wacht hielden over hun kudden, dat was niet in de winter, maar ongeveer half maart en begin april. Dat is de Hebreeuwse maand Nisan. Waarom waren de herders ’s nachts buiten? Omdat dit de tijd was dat de lammetjes geboren werden. Interessant, ook de tijd voor de geboorte van Gods Lam. Is het niet bijzonder dat herders die aan het uitkijken waren voor de geboorte van lammetjes, degenen waren die door God gekozen werden om de eersten te zijn om Zijn pasgeboren Lam te zien? Toch WONDERBAARLIJK, niet? Lammetjes die rond Bethlehem geboren werden, werden als offerlammen gebruikt. Wat een beeld van Gods Offerlam geboren in Bethlehem. Wonderlijk, niet? In Johannes 1:14 staat dat het Woord vleesgeworden is en onder ons gewoond (getabernakeld) heeft. Een van de mooiste beelden van Christus in het O.T. is de tabernakel. Hoelang heeft men aan de tabernakel gewerkt? Negen maanden. Hoelang was Jezus in Maria’s baarmoeder? Negen maanden. WONDERBAARLIJK. Wanneer was de tabernakel voltooid, wanneer kwam God in hun midden wonen? Op de eerste dag van Nisan, Exodus 40:1-2, de Bijbelse Nieuwjaarsdag voor de Joden. Iedere belangrijke gebeurtenis in het leven van Jezus viel op een speciale Joodse dag. Zijn triomfantelijke binnenkomst in Jeruzalem op Palmzondag, als de mensen hun offerlammeren brachten, en zo ook God zijn Offerlam bracht. Zijn dood op Pasen. Zijn opstanding op het Feest van de Eerste vruchten. En zijn Heilige Geest kwam op het Pinksterfeest. Jezus vervuld niet alleen de Feesten maar Hij vervult ook de thema’s van de Feesten. Is er een dag op de Joodse kalender die het thema van de geboorte van de Messias vervuld? Wat betekent Zijn geboorte? Een nieuw begin. Welke speciale dag beeld dit nieuwe begin uit? Als er al een is, dan is het zeker Nisan 1. In het O.T. kwam op Nisan 1 God in hun midden wonen. In het licht hiervan, zou het niet redelijk zijn aan te nemen dat Jezus ook op Nisan 1 onder ons is komen wonen? Toch WONDERBAARLIJK, nietwaar? De komst van Jezus, een nieuw begin, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Geloofd zij de Heer. Laat nu deze dateringszaak uw Kerst niet bederven, de datum is interessant, maar niet het belangrijkste, Zijn komst is, en die vieren we op 25 december. Hij werd geboren in een stal, is Hij al in uw hart geboren? Waarom laat u Hem niet binnen? Een gezegende Kerst toegewenst met veel van Gods vrede en vreugde. (Wordt vervolgd).