MUSINGS OF AN OLDER MAN.

Standard

AMAZING THINGS. (6)

Did you know that there is a small five letter word that is only mentioned three times in the Bible and all three have the same connection? I’ll explain in a moment, but first this:

Many people do not realize that one of the most AMAZING things on this planet is the Bible, the Word of God also called the HolyScriptures. I could write pages and pages about it. It is absolutely unique. Unique in that it was written over a period of about 1500 years by some 40 different writers, in three languages, on three continents, and yet, it is so one in its content and in its unity. It was the first large book translated, the first sizeable book printed, the Bestseller at all times, and at the same time the most loved and most hated book on earth. It gives us such amazing accurate scientific facts, and how about the many, yes, many hundreds of prophecies, just AMAZING, wouldn’t you say? And what the about the power of God’s word, the power that has changed so many lives all over the world, isn’t that AMAZING? All these things are evidence that the Bible wasn’t written just by men, but as Peter said, “holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit.” 2Pe.1:21. But there is also an inward witness to the inspiration of the Holy Spirit. I could give you many examples, but I will just show you one. The one five letter word referred to earlier and which is used only three times in the Bible, is found in Genesis, in Ezekiel, and in Luke. And there is one thing that connects these three, amazing. The word is ‘sweat.’

Gen. 3:19, “In the sweat of your face you shall eat bread.” Sweat is the symbol or token of the curse God had placed on the earth after Adam and Eve sinned.

Ez.44:18, “They (the priests) shall have linen turbans on their heads and linen trousers on their bodies; they shall not clothe themselves with anything that causes sweat.” They were not allowed to come into the presence of God with this symbol of the curse.

Luke 22:44, “And being in agony, He prayed more earnestly. Then His sweat became like great drops of blood falling down to the ground.” Jesus sweat because He became a curse for us.

Now isn’t that amazing? Three times and each time in connection with the curse. Only the Holy Spirit could have written that, praise God. I believe we take the Bible too much for granted, it is indeed the most AMAZING book on earth. Read it!

OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

VERBAZINGWEKKENDE DINGEN. (6)

Wist u dat er een klein vijf letterwoordje bestaat dat maar driemaal vernoemd wordt in de Bijbel en dat elk van deze drie dezelfde connectie heeft met een belangrijk woord? Ik zal het zo meteen uitleggen, maar eerst dit:

Veel mensen beseffen niet dat de Bijbel een van de meest VERBAZINGWEKKENDE-dingen is op onze planeet. Ik zou daar eindeloos over kunnen schrijven. De Bijbel is absoluut uniek. Uniek in dat het geschreven is over een periode van ongeveer 1500 jaar, door zo’n 40 verschillende schrijvers, in drie talen, op drie continenten, en toch is het zo één wat de inhoud betreft, zo eendrachtig. Het was het eerste grote boek dat vertaald is geworden, het eerst gedrukte boek, de ‘Bestseller’ aller tijden, en tegelijkertijd, het meest geliefde en meest gehate boek op aarde. Het heeft zulk ontzagwekkende nauwkeurige wetenschappelijke feiten, en denk ook eens aan de honderden profetieën, werkelijk VERBAZINGWEKKEND, vindt u niet? En denk ook eens aan de kracht van Gods Woord dat de levens van zovelen, overal ter wereld veranderd heeft. Is dat ook niet VERBAZINGWEKKEND? Al deze dingen zijn een bewijs dat de Bijbel niet zomaar geschreven is door gewone mensen, maar, zoals Petrus zegt: “door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” 2Pe.1:21.

Er bestaan ook innerlijke getuigenissen die de inspiratie van Gods Geest aantonen. Ik zou u daar veel voorbeelden van kunnen geven, maar ik hou het bij één. Het vijf letterwoordje waarmee ik dit artikeltje begon en dat maar driemaal vernoemd wordt in de Bijbel wordt gevonden in Genesis, Ezechiël en Luke. En er is één woord dat hen alle drie inzekere zin verbindt, heel interessant. Het vijf letterwoordje is‘zweet.’

Genesis 3:19, “In het zweet uws aanschijns zult ge brood eten.” ‘Zweet’ is het teken van de vloek die God na de zonde van de mens op de aarde plaatste.

Ezechiël 44:18, “Linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen, zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten.” De priesters mochten niet voor Gods aangezicht in de tempel verschijnen met het teken van de vloek op zich.

Lucas 22:44, “En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen.” Jezus zweette omdat de vloek op Hem lag. Is dat niet VERBAZINGWEKKEND? Driemaal en iedere keer i.v.m. de vloek. Alleen de HeiligeGeest kon dat zo schrijven. Ik geloof dat we de Bijbel te veel als vanzelfsprekend beschouwen en als een gewoon boek zien. Nee, het is inderdaad het Woord van God en het meest VERBAZINGWEKKENDE boek op aarde. Lees het!