MUSINGS OF AN OLDER MAN.

Standard

AMAZING THINGS. (9)

A New Year’s challenge, but first this:

PURE CHANCE or PERFECT DESIGN?

How about the following, the hatching of eggs, potato bug 7 days, canary 14 days, barnyard hen 21 days, ducks or geese 28 days, mallard 35 days, parrot and ostrich 42 days. Notice that they are all divisible by 7. Seven is the number of completeness and perfection, more than 600 times in the Bible (NKJ version), almost 40 times in Revelation’s. (7 churches, 7 seals, 7 spirits, 7 angels, etc. etc. etc.). And what about these? Each watermelon has an even number of stripes on the ring, each orange has an even number of segments, each ear of corn has an even number of rows, each stalk of wheat has an even number of grains, each bunch of bananas has on its lowest row an even number of bananas, each row decreases by one, so that one row has an even number and the next row an odd number, amazing. All grains are found in even numbers on the stalks. The waves of the sea roll in on shore with the regularity of a clock in all kinds of weather. Flowers blossom at certain specified times during the day. Linnaeus, the great botanist, once said that if he had a conservatory containing the right kind of soil, moisture, and temperature, he could tell the time of day or night by the flowers that were open and those that were closed.

Is this all by chance or can we admit that there is design? And if there is design, there must be a Designer. And if that Designer, the Almighty Creator, Who is so great that the heaven of heavens cannot contain Him, is interested in the details of the hatching of eggs, the fruits, and the grains, the timing of the flowers blossoming, and the regularity of the ocean waves, do you not think He is interested in the details of your life? Why not, at the beginning of a New Year, 2019, commit your life completely to Him, listen to His Word and to the quiet voice of His Spirit, and trust Him to work out the details of your life? Rest and rejoice in Him. Wishing you a wonderful and hopeful New Year, with much of God’s presence, peace, and power. Jesus said, “Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.” John 14:27.

Birds nest

 

 

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

VERBAZINGWEKKENDE DINGEN. (9)

 Een uitdaging voor het Nieuwe Jaar, maar eerst dit:

 PUUR TOEVAL of PERFECT ONTWERP?

 Kijk hier eens na, het uitbroeden van eieren, de aardappelkever 7 dagen, de kanarie 14 dagen, de kip 21 dagen, eenden of ganzen 28 dagen, de wilde eend 35 dagen, de papegaai en struisvogel 42 dagen. Merk op dat ze allemaal deelbaar zijn door 7. Het nummer zeven is in de Bijbel het nummer van volledigheid en volmaaktheid. Komt meer dan 600 maal voor in de New King James Vertaling. Alleen al in Openbaringen zo’n 40 keer, (7 gemeenten, 7 zegels, 7 geesten, 7 engelen, enz. enz.) En dan dit, iedere watermeloen heeft een even getal van strepen op zijn ring, iedere sinaasappel heeft een even nummer segmenten of delen, iedere korenaar heeft een even nummer rijen, iedere tarwestengel heeft een even nummer granen. Iedere bananen tros heeft in de onderste rij een even nummer bananen, iedere rij vermindert met één, zodat één rij even nummers heeft en de volgende rij oneven, wonderlijk. Alle granen bevinden zich in even nummers aan de stelen. De zeegolven rollen naar de kust met de regelmaat van een klok in alle soort van weer. Bloemen bloeien op bepaalde specifieke tijden van de dag. Linnaeus, de grote botanicus, heeft eens gezegd, moest hij een serre hebben met de juiste aarde of grond, de juiste temperatuur en vochtigheid, hij de tijd van de dag zou kunnen weten aan de bloemen die op dat ogenblik open of gesloten waren.

Is dit alles puur toeval of zijn we bereid te erkennen dat er ontwerp is? En als er ontwerp is, moet er ook een Ontwerper zijn. En als die Ontwerper, de Almachtige Schepper, die zo groot is dat de hemel der hemelen Hem niet kunnen omvatten, geïnteresseerd is in de details van het uitbroeden van eieren, vruchten en granen, het tijdstip waarop bloemen bloeien en de regelmaat van zeegolven, denkt u niet dat Hij geïnteresseerd is de details van uw leven? Waarom, aan het begin van een Nieuw Jaar, 2019, geeft u uw leven niet volledig aan Hem, luister naar zijn Woord en de stille stem van zijn Heilige Geest, en vertrouw op Hem om de details van uw leven uit te werken? Rust in Hem en verblijdt u in Hem. Ik wens u een wonderbaarlijk en hoopvol Nieuw Jaar met veel van Gods aanwezigheid, vrede en kracht. Jezus zei, “Vrede laat ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of bevreesd.” Joh.14:27.

Birds nest

 

 

 

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

VERBAZINGWEKKENDE DINGEN. (9)

Een uitdaging voor het Nieuwe Jaar, maar eerst dit:

 PUUR TOEVAL of PERFECT ONTWERP?

 Kijk hier eens na, het uitbroeden van eieren, de aardappelkever 7 dagen, de kanarie 14 dagen, de kip 21 dagen, eenden of ganzen 28 dagen, de wilde eend 35 dagen, de papegaai en struisvogel 42 dagen. Merk op dat ze allemaal deelbaar zijn door 7. Het nummer zeven is in de Bijbel het nummer van volledigheid en volmaaktheid. Komt meer dan 600 maal voor in de New King James Vertaling. Alleen al in Openbaringen zo’n 40 keer, (7 gemeenten, 7 zegels, 7 geesten, 7 engelen, enz. enz.)

En dan dit, iedere watermeloen heeft een even getal van strepen op zijn ring, iedere sinaasappel heeft een even nummer segmenten of delen, iedere korenaar heeft een even nummer rijen, iedere tarwestengel heeft een even nummer granen. Iedere bananen tros heeft in de onderste rij een even nummer bananen, iedere rij vermindert met één, zodat één rij even nummers heeft en de volgende rij oneven, wonderlijk. Alle granen bevinden zich in even nummers aan de stelen. De zeegolven rollen naar de kust met de regelmaat van een klok in alle soort van weer. Bloemen bloeien op bepaalde specifieke tijden van de dag. Linnaeus, de grote botanicus, heeft eens gezegd, moest hij een serre hebben met de juiste aarde of grond, de juiste temperatuur en vochtigheid, hij de tijd van de dag zou kunnen weten aan de bloemen die op dat ogenblik open of gesloten waren.

Is dit alles puur toeval of zijn we bereid te erkennen dat er ontwerp is? En als er ontwerp is, moet er ook een Ontwerper zijn. En als die Ontwerper, de Almachtige Schepper, die zo groot is dat de hemel der hemelen Hem niet kunnen omvatten, geïnteresseerd is in de details van het uitbroeden van eieren, vruchten en granen, het tijdstip waarop bloemen bloeien en de regelmaat van zeegolven, denkt u niet dat Hij geïnteresseerd is de details van uw leven? Waarom, aan het begin van een Nieuw Jaar, 2019, geeft u uw leven niet volledig aan Hem, luister naar zijn Woord en de stille stem van zijn Heilige Geest, en vertrouw op Hem om de details van uw leven uit te werken? Rust in Hem en verblijdt u in Hem. Ik wens u een wonderbaarlijk en hoopvol Nieuw Jaar met veel van Gods aanwezigheid, vrede en kracht. Jezus zei, “Vrede laat ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of bevreesd.” Joh.14:27.

Birds nest