MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.179.

Standard

Nr.178 ended with, “But just as God is real, so is the enemy and we had experienced his opposition many a time already in different ways, and now unknowing to us, he was attacking again and we were to soon find that out……………….!” (See richardandmarina.net).

The devil, Satan, is the source of discouragement, confusion and division. We experienced these things in our own lives and saw it in the lives of other believers and churches. I have written about people becoming Christians and churches being started, much to praise the Lord for, but there were also disappointments and discouragements. Division would come in due to differences of opinion about doctrines and church practices. This was now happening in one of our assemblies and without going into detail, it resulted in a church split, a group of believers leaving the church. It was heartbreaking and very painful. There was heart searching, sleepless nights and much prayer, but ultimately the Lord gave victory and after quite some time the two groups came together, confessed wrong attitudes and were re-united, praise God. Satan lost this one!

We continued to work with the new assembly in Mariakerke and I gave Bible studies in some of the other churches. I also continued with evangelistic home Bible studies especially in the province of West Flanders. There had been a real moving of the Spirit in that part of Belgium with many coming to the Lord, however things seemed to be changing. We still had full living rooms, but it wasn’t quite the same. After the study we always had a time for questions and answers, but that seemed to change. As a few years ago I would get one question after another and we would go on until midnight or even later, now there were few questions and meetings ended much earlier. Strange!

It seemed that during the period ’72 until about ’92 there was a special moving of God’s Spirit and people seemed to be really interested in the Bible and had many questions. Every week, at times almost every day some would come to the Lord, but that had really slowed down now. Other evangelical workers noticed that too. Strange. However, when we look at the work of God through the years all over the world, we find that the Spirit seems to work at certain times and in certain area’s in special ways. Why that is, I don’t know, has it something to do with God’s sovereignty?

Towards the end of ’92, Marina and I returned to Canada for a home assignment and also to see how things would go with Rosa, as Burt and Elaine felt that their time was up and they needed to move on. How would the Lord lead this time……..? (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.179.

Standard

Nr.178 eindigde met: “Maar net zoals God echt is, is de duivel dat ook en wij hadden zijn tegenstand al heel wat keren meegemaakt op verschillende manieren. En nu, ons nog onwetende, was hij al weer bezig aan te vallen, zoals we spoedig zouden ontdekken…………..!” (Zie richardandmarina.net).

De duivel, Satan, is de bron van ontmoediging, verwarring en verdeeldheid. Wij ervoeren dat in ons eigen leven en zagen het ook in de levens van andere gelovigen en gemeenten. Ik heb al heel wat geschreven over mensen die tot geloof kwamen en gemeenten die gesticht werden, veel om de Heer voor te danken, maar er waren ook teleurstellingen en ontmoedigingen. Soms ontstond er verdeeldheid door verschil van mening over leerstellingen en gemeentepraktijken. Dit was nu ook gaande in één van onze gemeenten en zonder in detaille te treden, het resulteerde in een gemeentesplitsing, een groep gelovigen verliet de gemeente. Het was hartverscheurend en heel pijnlijk. Er volgden slapeloze nachten en veel gebed, maar uiteindelijk gaf de Heer overwinning en na heel wat tijd kwamen de twee groepen samen, beleden verkeerde houdingen en werden herenigd, prijs de Heer. Satan had deze strijd verloren!

We bleven werken met de nieuwe gemeente in Mariakerke, ik gaf Bijbelstudies in andere plaatsen en ik bleef ook doorgaan met de woonkamer evangelisatiestudies vooral in West Vlaanderen. Er was al een geweldige beweging van de Heilige Geest geweest in dat deel van België met de bekering van velen, maar nu scheen er verandering te komen. We hadden nog steeds volle woonkamers, maar het was niet meer helemaal hetzelfde. Na de studie was er altijd gelegenheid om vragen te stellen, maar terwijl wij voorheen de ene vraag na de andere kregen, zodat we dikwijls tot middernacht of nog later doorgingen, bleef het nu dikwijls stil en kwamen er niet echt veel vragen los. Vreemd!

Gedurende de periode van ’72 tot ongeveer ’92 was er een echte beweging van Gods Geest en heel wat mensen waren geïnteresseerd in de Bijbel en hadden veel vragen. Iedere week, soms zelfs iedere dag kwamen er mensen tot de Heer, maar dat was nu niet meer zo. Andere evangelische werkers merkten dit ook. Vreemd. Maar als we de geschiedenis bestuderen zien we dat Gods Geest op bepaalde tijden en op bepaalde plaatsen speciaal actief is. Waarom dat zo is weet ik niet, heeft het iets te doen met Gods soevereiniteit?

Tegen eind ’92 keerden Marina en ik terug naar Canada voor een home assignment en ook om te zien hoe het nu zou gaan met Rosa, daar Burt en Elaine vonden dat hun tijd op was en wilden verhuizen. Hoe zou de Heer deze maal leiden……….? (Ga naar Overpeinzingen).