MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.149.

Standard

Nr.148 ended with: “I get tears in my eyes when I think back to it, I sensed God’s presence. And much would be happening yet, within 5 years there would be 5 churches in West Flanders with many, many new Christians and it all began in this living room, unbelievable. Too bad I have to stop now, I’ll tell you about it next time………!” (See richardandmarina.net).

Before I left I told Tony and Christiane that they needed Bible study and I offered to come once a week to explain the Bible to them, which they agreed upon. But there was one condition, I told Tony that he had to invite all his brothers and sisters to come. He was the youngest of a family of eight. He laughed out loud and said that none of them would come, “they are all praying for me to come back to the Catholic church”, he said, as he did not go anymore and had quite a reputation. I left with the agreement that the relatives would be invited and I drove home wondering what was going to happen.

We had set a date and when I arrived that evening there were eight, either brothers and sisters or their partners. I was told some time later that they had come because of the tremendous change in Tony’s life, they could hardly believe that he had changed in such a way and it aroused their curiosity and so they came to see what had caused this transformation. I introduced myself and gave each one a Bible. For most, if not all of them, this was the first time they held a Bible. I took them through part of chapter one of John’s gospel and then asked whether they had any questions. It was quiet for a bit and then one of them said, “This is quite something, we have never had the Bible explained this way.” One of Tony’s brother’s in law said, “This is against the Catholic church, you’ll never see me again.” And he didn’t come back until some months later and he is now an elder in one of the churches, amazing! The funny thing was that I had not said one word about the church, hadn’t even mentioned it.

We had a bit of a discussion, not too long as most needed time to digest what they had heard that evening. I closed with prayer and then made a suggestion. I said, “What if I come for four weeks in a row and teach you the Bible, after which you can decide what to do, to go on, or, if you don’t agree with what I bring, to stop and you will never see me again. They agreed to have me come four evenings. I drove home wondering who would be there the next week………..! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.149.

Standard

Nr.148 eindigde met: “Ik krijg nu nog tranen in mij ogen als ik aan die dag terug denk, ik voelde Gods aanwezigheid. En er zou nog veel gebeuren, binnen 5 jaar zouden er 5 nieuwe gemeenten zijn in West Vlaanderen met vele, vele nieuwe christenen en het begon allemaal in deze woonkamer, ongelooflijk! Jammer dat ik nu stoppen moet, ik vertel u meer de volgende keer…….!” (Zie richardandmarina.net).

Voordat ik vertrok zei ik tegen Tony en Christiane dat zij Bijbelstudie nodig hadden en ik bood aan om iedere week te komen om hen Bijbeluitleg te geven, waar zij wel voor te vinden waren. Maar er was één voorwaarde, ik zei tegen Tony dat hij al zijn broers en zusters moest uitnodigen om er bij te zijn. Hij was de jongste van een gezin met acht kinderen. Hij lachtte hardop en antwoordde dat er niemand zou komen, want zei hij, “ze zijn allemaal voor mij aan het bidden dat ik terug naar de Kerk zou gaan”, aangezien hij niet meer ging en nogal een zekere reputatie had. Ik vertrok met de overeenkomst dat zij de familieleden zouden uitnodigen en ik reed als een blijde man naar huis, maar me wel afvragende wat hier van komen zou.

We hadden een datum gezet en toen ik die avond arrveerde waren er acht mensen aanwezig, of wel broers en zusters, of hun partners. Enige tijd later ontdekte ik dat ze gekomen waren omwille van de geweldige verandering in Tony’s leven, dat had hen nieuwsgierig gemaakt. En ze waren dan ook gekomen om te zien wat die transformatie teweeg gebracht had. Ik stelde mezelf voor en gaf iedereen een Bijbel. Voor de meesten, misschien wel allemaal, was dit de eerste maal dat ze een Bijbel in handen kregen. Ik legde hen een deel van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes uit en vroeg toen of ze vragen hadden. Het was even stil en toen zei een van hen, “Dit is toch wonderlijk, zo hebben we de Bijbel nog nooit horen uitleggen.” Een schoonbroer van Tony zei, “Dit is tegen de Katholieke Kerk, je gaat mij hier nooit meer zien.” En hij kwam ook niet terug tot een aantal maanden later en hij is nu oudste in één van de gemeenten, wonderlijk! Het eigenaardige was dat ik niets over de Kerk gezegd had, ik had die zelfs niet vernoemd.

We hadden nog een korte discussie, niet erg lang want de meesten hadden tijd nodig om alles wat ze die avond gehoord hadden te verwerken. Ik sloot af met gebed en deed toen een voorstel, ik zei, “wat zou u er van denken moest ik nu eens vier weken achtereen komen om u de Bijbel uit te leggen, waarna u kunt beslissen of u door wilt gaan, of, als u het niet eens bent met wat ik leer, te stoppen en u zult mij nooit meer weer zien.” Ze kwamen overeen om mij vier avonden te laten komen. Ik reed naar huis, mij afvragende wie er de volgende week bij zou zijn……….! (Ga naar Overpeinzingen).