MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.151.

Standard

Nr.150 ended with: “After three months this living room became too small and we had to start a second study in another place and living room, but that is for next time…………!” (See richardandmarina.net).

A wonderful couple in the ancient city of Ieper (Ypres), right in Flanders Fields, opened their home for a Bible study. At the end of WW1 there was nothing left of this city, but it was rebuilt and one way to enter it is through a beautiful archway, the “Menin Gate” with the names of about 55.000 fallen soldiers on it. Every night, since 1927, at 8pm the “Last Post” is sounded. Terrible battles were fought with hundreds of thousands dead and there are close to 150 cemeteries in and around the city, some with only a few graves, one with 12.000.

Now a different battle was waging, a spiritual one. A number of people from the first study came to this new one and brought friends and family members along. The man who had said, “you’ll never see me again”, attended also and became, together with his wife, a born again Christian. It didn’t take long before the large living room was filling up. What a time we had. It is impossible to tell everything that happened there, but one incident comes to mind as it really shows God’s intervention. The study was held on Sunday evening and one night I was not able to be there due to some other engagement. I asked a dear brother from another assembly to give the Bible study. I mentioned to him that there would be some new people present, so to make sure not to mention baptism, as this would be the first time for the two couples to be there, and it could just turn them off.

Well the brother came and gave the study, talking about Joshua crossing the river Jordan. A river has water, and sure enough he gave quite an explanation about baptism. I don’t know why he did this and how it could be that he had forgotten what I had told him. The lady of the house, who had invited the new people sat with her head down praying and wondering how the new ones would react. Nothing was said that evening, but a few days later she saw those people and carefully asked them about the study. They thought it had been real good. She, again very carefully asked what they thought about what was said about baptism. They looked at her with a blank look on their faces. It turned out that they had not heard that part, amazing, the Lord must have closed their ears! Yes, God Himself was at work, just wait, there is more to come, and looking back, I just thank God that we were allowed to be part of His wonderful working…………….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.151.

Standard

Nr.150 eindigde met: “Na drie maanden zat deze kamer zo vol dat we genoodzaakt waren een tweede studie te beginnen in een andere plaats en woonkamer, maar dat is voor de volgende keer……….!” (Zie richardandmarina.net).

Een heel fijn echtpaar in de oude stad Ieper, in ‘Flanders Fields’, stelden hun woonkamer ter beschikking voor een wekelijkse Bijbelstudie. Aan het eind van de eerste wereldoorlog was er niets meer over van deze stad, maar het is herbouwd en men kan de stad binnengaan door de mooie Menenpoort waarop de namen van bijna 55.000 gevallen soldaten staan. Iedere avond sinds 1927 wordt om 20.00 uur de “Last Post” geblazen. Verschrikkelijke gevechten hebben in en om de stad plaats gevonden met honderd duizende doden, waardoor er bijna 150 begraafplaatsen zijn in en buiten de stad. Enkele hebben maar een handvol graven maar er is er één met 12.000.

Nu vond er een andere strijd plaats, een geestelijke. Een aantal mensen van de eerste Bijbelstudie kwamen naar deze nieuwe studie en brachten vrienden en familieleden mee. De man die gezegd had, “je ziet me nooit meer” was ook aanwezig en samen met zijn vrouw, werd een echte wedergeboren christen. Het duurde niet lang voordat de grote woonkamer al weer bijna vol zat. Wat een fantastische tijd was dat! Het is niet mogelijk alles te vertellen wat daar allemaal plaats vond, maar één ding komt op in mijn gedachten omdat het echt Gods tussenkomst aantoont. De studie werd op zondagavond gehouden en er was een avond dat ik niet kon komen omdat ik een andere afspraak had. Ik vroeg een lieve broeder van een andere gemeente om de studie te geven. Ik vroeg hem ook om niet de doop te vernoemen omdat er nieuwe mensen aanwezig gingen zijn, en dat zou hen kunnen afschrikken.

Wel, de broeder kwam en gaf zijn studie vanuit Jozua, de overtocht van de rivier de Jordaan. Een rivier betekent water en dus gaf hij een uitleg over de christelijke doop. Ik weet niet waarom hij dat deed en hoe het kon dat hij vergeten was wat ik hem gezegd had. De vrouw des huizes, die de twee nieuwe echtparen uitgenodigd had zat met haar hoofd in haar handen te bidden, zich afvragende hoe zij zouden reageren. Natijd werd er niets over gezegd, maar enige dagen later kwam zij deze mensen tegen en vroeg heel voorzichtig hoe zij de Bijbelstudie ervaren hadden, waarop zij antwoordden dat ze het heel goed gevonden hadden. Zij vroeg opnieuw heel voorzichtig wat zij van de uitleg over de doop gevonden hadden. Zij keken haar aan met een vragende uitdrukking op hun gezicht. En nu bleek dat zij daarvan niets gehoord hadden, heel wonderlijk, de Heer moet hun oren gesloten hebben voor dat deel! Ja, God zelf was aan het werk, en wacht maar, er komt nog veel meer. En nu terugkijkende, dank ik de Heer dat wij deel mochten hebben aan Zijn wonderlijke werking………! (Ga naar Overpeinzingen).