MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.152.

Standard

Nr.151 ended with: “Yes, God Himself was at work, just wait, there is more to come, and looking back, I just thank God that we were allowed to be part of His wonderful working…………….!” (See richardandmarina.net).

There was real progress. New home Bible studies were started, I hardly knew where to go first or last. The man who had said, “you’ll never see me again” opened up his home for a study, amazing, isn’t? One night about 20 or so sat around the large table and this man’s brother attended for the first time. As he sat down I put a Bible in front of him on the table. He moved his chair back as though I had put something dangerous there. He pulled up to the table again, looked at the Bible, finally picked it up, turned it around in his hands, looked at all sides of it and said, “is this the Bible, the real one, because there are many Bibles, aren’t there?” And he continued, “isn’t this something, this is the first time in my life that I see a Bible.” Unbelievable! Here is a fine gentleman about 35 years old, living in a “Christian” country, having gone to church all his life and never seen a Bible. How is it possible? He became a Christian and a leader in the church, amazing!

I usually gave a study of at least 1½ hours, after which we had coffee and then question time started. What does the Bible say about the Pope? Is he really infallible? What about praying to mother Mary and to the saints? What about purgatory? What about the mass? And so on it went, like having another Bible study. We would go from one text to another and they were often so amazed at what the Bible taught. This would go on until 12 or even 1 o’clock at night, some would go home earlier, but others would stay asking questions, what exciting times indeed. Many became true born again Christians and then on a Sunday afternoon we would all go to Beerse to have a baptism. One couple knew they should get baptized but were hesitant and took their camper and drove south to France for a camping weekend, but the camper broke down and they returned home and were baptized the next day, praise the Lord. God’s Spirit was moving and every week some were saved. The words of Psalm 118:23 come to mind, “This was the Lord’s doing; it is marvelous in our eyes.” But, ……….. there were problems too…………….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.152.

Standard

Nr.151 eindigde met: “Ja, God zelf was aan het werk, en wacht maar, er komt nog veel meer. En nu terugkijkende, dank ik de Heer dat wij deel mochten hebben aan Zijn wonderlijke werking………!” (Zie richardandmarina.net).

Er was echte vooruitgang. Nieuwe huisbijbelstudies werden opgestart en ik wist soms bijna niet waar ik eerst of laatst moest zijn. De man die gezegd had, “ge ziet me nooit weer” stelde zijn woonkamer ter beschikking voor een wekelijkse Bijbelstudie, wonderlijk, niet waar? Op een zekere avond zaten we met zo’n 20 mensen rond de lange tafel en de broer van deze man was aanwezig voor de eerste keer. Hij ging aan tafel zitten en ik legde een Bijbel voor hem neer. Hij schoof zijn stoel wat achteruit, alsof ik daar iets gevaarlijks had gelegd. Hij kwam weer aan tafel zitten en keek naar de Bijbel, nam het in zijn handen en bekeek het aan alle kanten en zei toen, “Is dit de Bijbel, de echte, want er zijn veel Bijbels, niet?” Hij vervolgde met te zeggen, “Dat is toch iets, dit is de eerste maal in mijn leven dat ik een Bijbel zie.” Ongelooflijk! Een echte heer van zo’n 35 jaar of zo, die in een “christelijk” land woonde en altijd naar de Kerk ging, en toch nog nooit een Bijbel had gezien. Hoe is het mogelijk? Hij werd een ware christen en een leider in de gemeente, wonderlijk!

Meestal duurde de studie zo’n 1½ uur, waarna er koffie geschonken werd en de vragen loskwamen. Wat zegt de Bijbel over de Paus? Is hij echt onfeilbaar? Hoe staat het met het bidden tot moeder Maria en de heiligen? Wat staat er in de Bijbel over het vagevuur? En hoe staat het met de miss? En zo ging het door en leek het alsof we nog een Bijbelstudie hielden. Ik toonde hen de teksten die antwoord gaven op hun vragen en zij stonden echt verbaasd over wat Gods woord leerde. Dit ging dikwijls door tot 12 uur ‘s avonds of zelfs 1 uur. Sommigen gingen vroeger naar huis, terwijl anderen bleven vragen stellen. Het waren opwindende avonden. Velen werden echt wedergeboren en na enige tijd gingen we dan op een zondagnamiddag naar Beerse voor een doopdienst. Eén echtpaar wist dat ze zich moesten laten dopen, maar voelden er nog niet voor en namen hun kampeerwagen en reden naar Frankrijk voor het weekend. Maar de wagen kreeg een mankement en ze moesten terugkeren naar huis en lieten zich de volgende dag dopen, prijs de Heer! Gods Geest was bezig en iedere week kwamen er mensen tot geloof. Ik moet denken aan de woorden van Psalm 118:23, “”Van de Heere is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen.” Maar, …….. er waren ook problemen………………! (Ga naar Overpeinzingen).