OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.172.

Standard

Nr.171 eindigde met: ” Het was heel moeilijk, voor Marina en mij, maar vooral ook voor Rosa. Maar God………! (Zie richardandmarina.net).

Omdat de mens zich van het begin af aan al van God afgekeerd heeft, leven we nu op een gebroken planeet met veel miserie, pijn en dood. Dit is moeilijk te begrijpen, maar we weten dat we met God veel aankunnen. Hij verlost ons niet noodzakelijk uit onze problemen, maar Hij geeft ons wel de kracht om er door te geraken. We zien dat met onze dochter Rosa, zij heeft al gezegd dat, moest zij de Heer niet gekend hebben, ze waarschijnlijk allang een eind aan haar leven zou hebben gemaakt en zij begrijpt waarom velen dat wel doen, omdat ze het niet meer aan kunnen. Wij verheugen ons in haar standvastig geloof.

“Maar God……….!” En wij? Het was heel moeilijk voor ons, terwijl we ons afvroegen wat onze toekomst inhield, maar van één ding waren we zeker, we wisten dat meer dan 25 jaar geleden de Heer ons geroepen had de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En daarna zond Hij ons naar België, waar Hij wonderlijke dingen deed die onze roeping bevestigden. Maar nu waren we terug in Canada. We wisten dat er niets veranderd was aangaande onze oorspronkelijke roeping en daarom gingen we door met Hem te dienen, waar Hij open deuren gaf. En die kwamen er. Ik werd gevraagd om een wekelijkse Bijbelstudie te geven in een gemeente in Toronto, om samenkomsten te houden in Beamsville, en om in verschillende kerken te prediken. Ook sprak ik op een zendingsconferentie hier in Elmira en bracht ik ook twee weken door in de provincie Alberta, waar ik in een paar gemeenten sprak en op een mannenconferentie.

Marina bleef bij Rosa en ik vloog naar België voor twee maanden, terwijl ik ook een aantal gemeenten in Wales bezocht en waar ik mocht overnachten in het huis van professor John Lennox in Cardiff. Je kunt hem op YouTube vinden waar hij debatteerd met Richard Dawkins en andere atheïsten en hij ook heel interessante lezingen geeft. Ik was in Wales om mensen bekend te maken met de nood in België en een oproep te doen voor gebed. In Belgie was het heel fijn vele gelovigen te bezoeken en ook onze twee dochters, Lily en Rini, die we geweldig misten. Zendelingen gezinnen worden vaak opgesplitst, hetgeen heel moeilijk is. Het betekent offers brengen, maar we zijn er van overtuigd dat de Heer uiteindelijk allen voor wie het iets gekost heeft, zal zegenen en belonen.

En zo bleven wij de Heer dienen met de geestelijke gaven die Hij ons gegeven had. Als u een echte wedergeboren christen bent, bent u ook behouden om te dienen en zult ge uw grootste vreugde en voldoening daarin vinden. De Schrift vernoemt ongeveer 25 verschillende gaven van de Heilige Geest, kent u de uwe en gebruikt u die ook? Waar leeft u voor en wat doet u hier eigenlijk……..? (Ga naar Overpeinzingen).

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.172.

Standard

Nr.171 ended with, “It was not easy, not for Marina and me and certainly not for Rosa. But God…………!” (See richardandmarina.net).

Because of man’s turning away from God right from the beginning until now, we live on a broken planet, with many miseries, much pain and death. Much of this is difficult to understand, but we know that with God we can handle a lot, He does not necessarily deliver us out of the problems, but He does give us the strength to go through them. We see that with our daughter Rosa, she has said that if she would not have known the Lord, she probably would have ended her life a long time ago and she understands why many do just that, they can’t take it anymore. We rejoice in her strong faith.

“But God…….!” What about us? It was difficult for us, wondering what the future would hold, but one thing was sure, we knew that more than 25 years ago God called us to proclaim the unsearchable riches of Christ. Then He sent us to Belgium, where He did wonderful things confirming our calling. But now we were back in Canada. We knew that nothing had changed as far as His original call was concerned and so we continued to serve Him wherever He opened a door. And doors were opened. I was asked to hold a weekly Bible study in an assembly in Toronto, and to hold meetings in Beamsville and to preach in a number of churches. I spoke at the Woodside Missionary Conference here in Elmira that year and spent two weeks in Alberta speaking in a couple churches and at a men’s conference.

While Marina stayed with Rosa, I flew to Belgium and spent two months there, also visiting a number of assemblies in Wales, one night staying over with professor John Lennox in Cardiff. You can find him on YouTube debating Richard Dawkins and other atheists and lecturing on many interesting subjects, which are excellent. I was in Wales to create an interest and find prayer support for the work in Belgium. It was also good to visit many believers in Belgium and our two daughters Lily and Renee, whom we missed very much. Missionary families often get split up and it is hard on everyone. It often means real sacrifice, but we are convinced that ultimately the Lord will bless and reward those who have paid a price.

So we continued to serve the Lord with the spiritual gifts He had given us. If you are a true born again Christian, you are also saved to serve and you will find your greatest joy and satisfaction in doing just that. Scripture mentions about 25 gifts of the Spirit, do you know yours and are you using yours? What are you living for and what are you really here for…………? (Go to Musings).