MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.173.

Standard

Nr.172 ended with, “ Scripture mentions about 25 gifts of the Spirit, do you know yours and are you using yours? What are you living for and what are you really here for…………? (See richardandmarina.net).

“But He said to them, “Let us go into the next towns, that I may preach there also, because for this purpose I came forth.” Mark 1:38. Jesus knew why He was here, He knew what His purpose was. What about you, do you know why you are here, do you know what your, or rather, God’s purpose is for you? “Let us go into the next towns” Jesus said, and in Matt.9:35 we read, “Then Jesus went about ALL the cities and villages,” teaching, preaching and healing! Wow! What a missionary He was. When we went to Belgium it was our desire to see a church started in every city and town. I still have that desire, and oh, how I wish I could be back in Belgium, preaching in cities and towns, but that is not possible and we have to leave it to others to do that. And they are. We have heard of more people being saved, baptized and added to the churches in Belgium, and we have also heard of new workers coming in and new assemblies being started, praise God. It showed that it was not our work, but His, and it would carry on without us, praise God!

Even though I was happy to preach and hold Bible studies in assemblies in different places, our hearts were burdened for church planting as we believed the Lord had called us to that. And I was, and still am, firmly convinced that the planting of churches the best and fastest way is to evangelize the world and therefore it was a joy to help some established churches grow. The full-time worker at Woodside Bible Chapel here in Elmira left and I was able to assist the elders in visitation and preaching. But what about a new church? Would the Lord use us here to start a new church as we had done in Belgium? It was my constant prayer. I talked to one of the elders at our home church, a dear brother, Abner Frey, who is now, after a battle with cancer, with the Lord, and he had a vision for that too. We talked and prayed together and I started visiting people in and around Alma, Ontario, not far from Elmira. After some time there were a number of people interested in starting up a new work. Towards the end of 1988 and into ’89, we started meeting on Monday evenings in a hall in Alma and I led a study on church doctrines and practices, and after the study we would discuss these. It was an exciting time, what would come of this and was this really of the Lord……….?

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.173.

Standard

Nr.172 eindigde met: ” De Schrift vernoemt ongeveer 25 verschillende gaven van de Heilige Geest, kent u de uwe en gebruikt u die ook? Waar leeft u voor en wat doet u hier eigenlijk……..? (Zie richardandmarina.net).

“En Hij zeide tot hen, laten wij elders heengaan, naar de naburige plaatsen, opdat Ik ook daar predike; want daartoe ben ik uitgegaan (gekomen).” Marcus 1:38. Jezus wist waarom Hij hier was, Hij wist waarom Hij gekomen was. Hoe staat het met u? Weet u waarom u hier bent en wat Gods doel met u is? “Laten we elders heengaan, naar de naburige plaatsen” zei Hij. In Matt.9:35 lezen we, “En Jezus ging ALLE steden en dorpen langs” en leerde en verkondigde en genas. Wauw! Wat een geweldige zendeling was Hij. Toen wij naar België gingen was het ons verlangen een gemeente te stichten in iedere stad en ieder dorp. Ik heb nog steeds dat verlangen en o, wat zou ik graag terug zijn in België om in steden en dorpen te prediken. Maar dat is niet mogelijk en we moeten het nu overlaten aan anderen. En zij doen het ook! Wij hebben gehoord dat er meer mensen de Heer hebben leren kennen, gedoopt en aan de gemeenten in België toegevoegd zijn. Er zijn nieuwe werkers bijgekomen en nieuwe gemeenten gesticht, prijs de Heer. Het toont dat het niet ons werk was of is, maar Zijn werk, en dat het kan doorgaan ook zonder ons. Geloofd zij de Heer!

Ook al was ik blij met het mogen prediken en bijbelstudies houden in gemeenten in verschillende plaatsen, onze harten gingen uit naar gemeentestichting omdat we geloofden dat de Heer ons daartoe geroepen had. En ik was toen, en ben nog steeds, rotsvast overtuigd dat gemeentestichting de beste en snelste manier is om de wereld te bereiken met het evangelie, en daarom was het ook een vreugde al bestaande gemeenten te mogen helpen groeien. De voltijdse werker van de Woodside Bible Chapel hier in Elmira ging weg en ik mocht de oudsten bijstaan met huisbezoeken en prediken. Maar wat van een nieuwe gemeente? Het was mijn aanhoudend gebed. Ik sprak met één van de oudsten van onze thuisgemeente, een geliefde broeder, Abner Frey, die nu, na zijn strijd met kanker, bij de Heer is, en hij had visie voor wat er op mijn hart lag. We spraken met elkaar en baden samen en ik begon mensen in de omgeving van Alma, niet zo ver van Elmira, te bezoeken. Na enige tijd waren er een aantal mensen geïnteresseerd in het opstarten van een nieuwe gemeente. Tegen eind van 1988 en begin ’89 hielden we samenkomsten in een zaal in Alma en gaf ik studies over gemeentebeginselen en praktijken, en daar werd dan samen over gediscussïeerd. Het was een opwindende tijd, waartoe zou dit leiden en was dit echt van de Heer…………….?