MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.166.

Standard

Our Jan.1 edition ended with, “Next week we’ll go back to where we left off, 1983………!”

No, we won’t go back to 1983 yet, as I have something to share that connects with last week. I quoted the apostle Paul when he said, “……one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead.” In other words, forgetting the past and reaching out to the future. And what a “past” Paul had! Just imagine, he had persecuted Christians, had put them in prison and even had some murdered! Can you imagine the guilt he must have had? After his conversion he may have even met up with the children of some of these, whose lives may have been ruined, how did that make him feel? But he knew he could not undo what he had done, he could not change the past, and so, instead of wallowing in regret and thus ruining his life, he accepted God’s forgiveness and pressed on, and what a difference he made all over the world!

I sort of know how Paul must have felt. I have also made serious mistakes in the past, and I have some real regrets, but I also know I cannot turn the clock back or undo what I have done wrong. And the enemy of my soul is very clever and very persistent in bringing up the past and continually accusing me of my failures. And that can at times really paralyze me. I would think that some of my readers, or maybe even many of you also sit with guilt and regret as to the past. And you also know about those accusations of the enemy. And at times you just wished you could turn the clock back and undo what you have said or done, but that is not possible.

So what to do? First we need to confess to God what we have done wrong, and then accept His forgiveness. Secondly, we need to confess to the person or persons we have wronged. And thirdly we need to deal with the past once for all, as God did with our sins on the cross, where they were dealt with once for all and He remembers them no more, EVER! Let us not wallow in regret, it doesn’t change anything, except it will seriously hurt ourselves. Do what the apostle said, forget what’s behind and move forward.

What a tremendous way to begin a new year. The past is done, guilt is dealt with and now we move forward for God and our fellow human beings. Let’s seek to change the world as Paul, the murderer did. (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.166.

Standard

Onze 1 jan. editie eindigde met, ” Volgende week gaan we terug naar waar we waren, 1983…………..!

Nee, we gaan dat nog even niet doen, omdat ik eerst nog iets wil delen dat aansluit bij verleden week. Toen citeerde ik de apostel Paulus toen hij schreef, “……………. één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt.” Met andere woorden, laat het verleden achter en strek u uit naar hetgeen voor u ligt. En wat een “verleden” Paulus had! Stel u voor, hij had christenen vervolgd, sommigen in de gevangenis laten gooien en anderen laten vermoorden. Kunt u zich voorstellen wat een schuldgevoel hij gehad moet hebben? Na zijn bekering is hij misschien wel de kinderen van sommige van deze mensen tegengekomen, wiens levens geruineerd waren, hoe moet hij zich wel niet gevoeld hebben? Maar hij wist dat hij het gedane niet ongedaan kon maken, hij kon het verleden niet veranderen. En dus, in plaats van voortdurend te betreuren wat hij gedaan had, waardoor zijn eigen leven geruineerd zou worden, aanvaardde hij God’s vergeving en ging voorwaarts, waardoor hij een geweldig verschil maakte over de gehele wereld.

Ik kan met Paulus meevoelen. Ik heb ook grote fouten gemaakt in het verleden, en ik heb daar echt spijt van, maar ik weet ook dat ik de klok niet kan terugdraaien of ongedaan kan maken wat ik verkeerd gedaan of gezegd heb. En de vijand van mijn ziel is heel knap en volhardend met het in gedachten brengen van het verleden en mij voortdurend aan te klagen over mijn fouten. En dat kan mij soms geweldig verlammen. Ik zou denken dat sommige van mij lezers, misschien zelfs velen ook rondlopen met schuld en spijt gevoelens ivm het verleden. En jullie kennen ook de aanklachten van de vijand. En op bepaalde ogenblikken wensen jullie ook dat je de klok kon terugdraaien om ongedaan te maken wat je verkeerd gezegd of gedaan hebt, maar dat is niet mogelijk.

Wat dan te doen? Eerst dienen we het verkeerde aan God te belijden om dan Zijn vergeving te aanvaarden. In de tweede plaats dienen we het verkeerde te belijden aan de gekwetste persoon of personen. En in de derde plaats moeten we eens voor altijd afrekenen met het verleden, zoals God eens voor altijd afgerekend heeft met onze zonden op het kruis, om ze nooit meer te herdenken, NIMMER! Laat ons dus niet blijven treuren, het verandert toch niets, behalve dat het onszelf kapot maakt. Laten we doen wat Paulus zei, het verleden vergeten en ons uitstrekken naar hetgeen voor ons ligt.

Wat een geweldige manier om 2016 te beginnen. Het verleden is gedaan, met schuld is afgerekend en nu gaan we voorwaarts voor God en onze medemens. Laten wij ook trachten de wereld te veranderen zoals die moordenaar, Paulus………………! (Ga naar Overpeinzingen).