MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.165. Extra Christmas edition.

Standard

Was Jesus born on Dec.25? Certainly not. Then when was He born, can we know? Please read, very interesting and very beautiful.

Luke 2:8, “And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night.” December in Israel is also winter and can be cold. Sheep en shepherds would not be out then. They do go out sometimes by the end of February, but certainly during March and April, the Hebrew month called Nisan. Why were they watching their flocks at night? Because it was the time of the year, Spring time, that the lambs were born. Lambs are not born during the whole year, only at that time. The lambs born by Bethlehem were special because they were used for the temple sacrifices. And therefore, those shepherds who were actually priests were carefully watching for the birth of those lambs. Jesus, God’s Lamb was born in Bethlehem, as the sacrificial lamb. Isn’t wonderful, that Jesus was born and the first people to see Him were shepherds? So Jesus was born in the Hebrew month Nisan, our March/April period.

Can we narrow it down? Yes, but space does not allow me to go into detailed explanations, suffice to say that one is able to figure out a time by looking at the stars, of which there was something special in the year 6 BC, which caused the magi to travel to Israel. It is also possible to figure out the time by starting with the ministry in the temple of Zacharias, the father of John the Baptist. And there are other clues. There is an early church writing in the Vatican archives, with a statement that Jesus was born in the month Nisan, but this is censored.

There are many “pictures” of Jesus in the O.T., the most perfect one is the Tabernacle, God dwelling among us. John 1:14, “The Word became flesh and made his dwelling among us.” Jesus “tabernacled” among us. The tabernacle was built in nine months. How long was Jesus in Mary’s womb? Nine months. When was the tabernacle finished? On the first of Nisan when God instituted that date as the beginning of the year. Nisan means beginning, or a new begin. When was Jesus born? I believe on the first of Nisan, 6 BC., there was a new begin, even the calendar changed from BC to AD.

When we allow Jesus to be born in us, which the Bible calls “being born again”, there is a new begin, “old things have passed away, all things have become new.” Do you know and have you experienced what I am talking about? The date of His birth is not really that important, but whether He has come into our hearts, is very much so…………………..! (Go to Musings).

 

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.165. Extra Kerst editie.

Standard

Werd Jezus geboren op 25 december? Zeer zeker niet. Wanneer dan wel? Lees a.u.b., heel interessant en mooi.

Lukas 2:8, “En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.” In Israel is december ook een wintermaand en kan het koud zijn. Herders en schapen gaan dan niet buiten. Soms gingen ze uit de stal eind februari, maar zeker in maart/april, in Hebreeuws, de maand Nisan. Waarom hielden ze wacht over de kudde ‘s nachts? Omdat het de tijd van het jaar was, het voorjaar, wanneer de lammetjes geboren werden. Lammetjes worden niet door het gehele jaar geboren, alleen maar gedurende deze periode. En de lammetjes die bij Bethlehem geboren werden waren heel speciaal omdat zij gebruikt werden voor de tempel offeranden. Om die reden waren de herders, die priesters waren, heel voorzichtig met de geboorte van die lammeren. Jezus, Gods Lamb werd geboren in Bethlehem als het Lamb dat geoffered zou worden. Is het niet mooi dat de eerste mensen die Jezus zagen herders waren? Dus werd Jezus geboren in de maand Nisan, op onze kalender maart/april.

Maar kunnen we preciezer zijn? Jazeker, maar omdat dit niet te lang mag worden, moet ik mij beperken in mijn uitleg. Laat het volstaan te zeggen dat men de tijd kan uitmaken aan de sterren die een speciale opstelling hadden in het jaar 6 BC, hetgeen de magiers bewoog naar Israel te reizen. Ook komt men op een bepaalde tijd uit als men begint te rekenen bij de dienst van Zacharias, de vader van Johannes de Doper, in de tempel. En er zijn nog aanwijzingen. Er is bijvoorbeeld een manuscript van de vroegste gemeente in de archiven van het Vatikaan, met de zin dat Jezus in de maand Nisan geboren is, maar dit is gecensureerd.

Er zijn veel beelden van Jezus in het O.T., maar de meest volmaakte is de Tabernakel, God die onder ons woont. Joh.1:14, “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” (getabernakeld). De tabernakel werd in negen maanden gebouwd. Hoelang was Jezus in Maria’s baarmoeder? Negen maanden. Wanneer was de tabernakel volledig af? Op de eerste dag van Nisan, toen God deze datum instelde als het begin van het nieuwe jaar. Nisan betekent begin. Wanneer was Jezus geboren? Ik geloof op de eerste dag van Nisan van het jaar 6 BC, toen was er een nieuw begin, zelfs de kalender veranderde van BC naar AD.

Wanneer we Jezus geboren laten worden in ons, hetgeen de Bijbel de “wedergeboorte” noemt, is er een nieuw begin, “het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.” Weet u en hebt u ervaren waar ik over spreek? De datum van Zijn geboorte is eigenlijk niet zo heel belangrijk, maar of Hij geboren is in ons hart, dat wel………………..! (Ga naar Overpeinzingen).