MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.164. New Year’s edition. Correction, I made a mistake and jumped from 163 to 165, so here is 164.

Standard

Marina and I want to wish all the readers of our “Musings” a very Happy New Year, with much of God’s presence, peace and power. May you truly experience His blessing as you yield to Him and do His good and perfect will.

Years ago when I lived in California, USA, I met some young people who had attended Prairie Bible Institute (PBI) in Three Hills, Alberta. Several times I heard them talk about Maxwell 1:1. I became curious and asked them what they meant with that. They told me that Mr. Maxwell, the founder of the college had a certain message that he preached so often that the students started calling it Maxwell 1:1. I asked what the message was and they answered “Be Balanced.” Well, Mr. Maxwell has died and is in glory now, but I agree with him wholeheartedly. About the most important thing in life is being balanced, not going overboard one way or another. And this is good to be reminded of as we start a new year.

Ecclesiastes 3:1-8 says it so well, “To everything there is a season, A time for every purpose under heaven: A time to be born, and a time to die; A time to plant, and a time to pluck what is planted,” and so on. I would like to mention two important things to keep in mind as we start 2016. The apostle Paul writes to the Philippians in chapter 3: “13 Brethren, I do not count myself to have apprehended; but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead.” Yes, forgetting what’s past and pressing forward to what lies before.

Yet at the same time the Bible puts such emphasis on remembering. Again and again the Jewish people were reminded to remember what the Lord had done for them, just read Deuteronomy. The Psalmist was discouraged, until he remembered what the Lord had done in the past. Jesus asked us to remember Him and instituted the Lord’s table so that we wouldn’t forget Him.

So does the Bible contradict itself? Paul says, “forget”, while others say “remember”? No, I think what Paul means is that we are to forget the bad in the past, so that it won’t drag us down, as someone has said, “The past is past, because it has passed.” The others mean, to remember the good and be encouraged. Both are true, it is the balance we need. A good way to start the New Year, forget the bad things that happened to you and remember all the good you experienced, thank God and press on for Him and a dying world. Make a difference!

Next week we’ll go back to where we left off, 1983………! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.164. Nieuw Jaars Editie. Correctie, ik heb een fout gemaakt en ben van 163 naar 165 gesprongen, dus hier is 164.

Standard

Marina en ik willen alle lezers van onze “overpeinzingen” een heel gelukkig en gezegend Nieuw Jaar toewensen, met veel van Gods tegenwoordigheid, vrede en kracht. Mogen jullie werkelijk Gods zegen ervaren, terwijl jullie je toewijden aan Hem om Zijn goede en perfecte wil te doen.

Toen ik jaren geleden in Californie, USA woonde, ontmoette ik enkele jonge mensen die aan het Prairie Bijbel Instituut (PBI) in Three HIlls, Alberta hadden gestudeerd. Verschillende malen hoorde ik hen iets zeggen over Maxwell 1:1. Uit nieuwsgierigheid vroeg ik hen wat ze daarmee bedoelden. Zij vertelden mij dat Dhr. Maxwell, de stichter van het instituut zo dikwijls een bepaalde boodschap gaf dat de studenten het Maxwell 1:1 hadden genoemd. Ik vroeg hen wat die boodschap was en zij antwoordden, “Be balanced” (Wees evenwichtig). Ik ben het volledig met hem eens. Het is heel belangrijk evenwichtig te zijn in ons leven en niet door te slaan, noch naar de ene kant, noch naar de andere, en het is zeer belangrijk om daar aan herinnerd te worden bij de start van een nieuw jaar.

Prediker 3:1-8 zegt het zo goed, “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, enz. Ik wil graag twee belanrijke dingen vernoemen die we in gedachten dienen te houden aan het begin van 2016. De apostel Paulus schrijft aan de Filipenzen in hoofdstuk 3:13, “Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt.” Ja, zeer zeker, het verleden vergeten en ons uitstrekken naar hetgeen voor ons ligt.

Tegelijkertijd legt de Bijbel heel veel nadruk op het herdenken. Keer op keer werden de Joden er aan herinnerd om te herdenken wat de Heer voor hen gedaan had, zie Deuteronomium. De psalmist zat diep in de put totdat hij zich herinnerde wat de Heer in het verleden gedaan had. Jezus vroeg ons aan Hem te blijven denken en stelde daarvoor het Avondmaal in.

Spreekt de Bijbel zichzelf dan tegen als Paulus zegt, “vergeten”, terwijl anderen zeggen, “herdenken.”? Nee, ik denk dat wat Paulus wil zeggen, is, dat we de slechte dingen uit het verleden moeten vergeten, zodat die ons niet teneer trekken, of zoals iemand gezegd heeft “het verleden is verleden omdat het verleden is.” De anderen bedoelen dat we het goede in herinnering brengen en er door bemoedigd worden. Beiden zijn waar, we hebben evenwicht nodig. Een goede manier om het Nieuwe Jaar te beginnen is om de slechte dingen van het verleden te vergeten en ons te concentreren op al de goede ervaringen die we gehad hebben, en dan God te danken en ons uit te strekken naar wat voor ons ligt: de Heer en een stervende wereld. Zorg dat u een verschil maakt!

Volgende week gaan we terug naar waar we waren, 1983…………..! (Ga naar Overpeinzingen).